ارزیابی تاثیر الیاف شیشه بر عمر خستگی رویه های آسفالتی

نویسندگان

1 علم و صنعت ایران، عمران

2 پیام نور، عمران

چکیده

چکیده:
استفاده از ژئوتکستایل ها یکی از راهکارهای به تاخیر انداختن ترکهای انعکاسی است در چند دهه اخیر متخصصین به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از الیاف مقاوم مانند الیاف شیشه می توان کارایی ژئوتکستایلها را افزیش داد در این تحقیق با انجام آزمایش تیرچه خمشی چهار نقطه‌ای به بررسی تاثیر ژئوتکستایلهای مسلح به الیاف شیشه برعمر خستگی نمونه های آسفالتی پرداخته شده است. سه نوع ژئوتکستایل در این تحقیق استفاده شده است که نوع پارچه آنها یکسان بوده و در دو سطح به الیاف شیشه مسلح شده بودند نتایج آزمایش های انجام شده نشان دادند که در کرنش های زیاد الیاف شیشه کارایی کمتری دارند ولی در کرنش کم دارای تاثیر بیشتری هستند. بنابراین برای جاده های با ترافیک زیاد استفاده از ژئوتکستایل های مسلح به الیاف شیشه از کارایی بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effect of Glass Fiber on Fatigue Life of Asphalt Pavements

چکیده [English]

Abstract:
Using of Geotextiles is a solution to retard reflective cracking. In the recent decades, it has been concluded that by using of more resistant fibers such as glass fiber, it is possible to enhance the efficiency of Geotextiles. In this research, four points flexural beam test has been carried out to evaluate the effect of Geotextiles, which are reinforced by glass fibers, on fatigue life of asphalt specimens. There are three types of Geotextiles having the same type of fabric but different amount of glass fibers. It is shown that, in high strain cases, glass fibers are less efficient and therefore, it is much better using them at heavy traffic roads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Four points flextural beam
  • Fatigue life
  • Glass fibers
  • Geotextile