تحلیل ناهمگنی رفتار انتخاب وسیله با استفاده از مدل کلاس پنهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری، دانشکده تجارت‌، اقتصاد و حقوق، دانشگاه کوئینزلند، کوئینزلند، استرالیا

3 دانشیار، گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.115402

چکیده

در شهر تهران به منظور کاهش تردد به محدوده مرکزی شهر و در نتیجه کاهش آلودگی هوا، طرح مدیریتی قیمت‌گذاری عوارض در این منطقه از شهر اجرا می‌شود. در پژوهش حاضر، انتخاب وسیله افراد در محدوده طرح‌ترافیک، با توجه به سناریوهای ساعت مبنا بررسی شده است. جامعه آماری شامل 1388 پاسخ دهنده است که به دلیل پاسخ دادن هر شخص به سه سناریوی قیمتی 4164 مشاهده برای تحلیل موضوع مورد نظر فراهم شد. همچنین به‌منظور بررسی ناهمگنی در رفتار مسافران و تاثیر هزینه طرح ترافیک بر انتخاب وسیله گروه‌های مختلف، از مدل کلاس پنهان استفاده شده است.براساس نتایج مدل کلاس پنهان حساسیت گروه‌های مختلف نسبت به قیمت متفاوت است به گونه‌ای که در کلاسی که احتمال عضویت شاغلین بیشتر است، حساسیت نسبت به قیمت طرح ترافیک نیز کمتر است. محاسبه اثرحاشیه‌ای متغیر هزینه طرح ترافیک نشان می‌دهد، درصورتی‌که هزینه طرح ترافیک 1000 تومان زیاد شود، احتمال انتخاب گزینه خودرو شخصی به طور متوسط در سه کلاس 1984/0 درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Heterogeneous analysis of mode choice behavior using latent class model

نویسندگان [English]

  • Hamid Rezaei 1
  • Elnaz Irannezhad 2
  • Amir Reza Mamdoohi 3
1 M.Sc., Grad., Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph. D.,Grad, Faculty of Business, Economics and Law, university of Queensland, Austelia
3 Associate Professor, Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

To reduce traffic in the central area of Tehran and thus reduce air pollution, a toll management plan is being implemented in this area of the city. In the present study, the mode choice within the congestion pricing scheme has been investigated with respect to the base hour scenarios. The statistical population consists of 1388 respondents who were provided for the analysis of the subject in question by answering to each of the three price scenarios of 4164 observations. In addition, a latent class model is used to investigate the heterogeneity in passenger behavior and the impact of price on mode choice. Based on the results of the latent class model, the sensitivity of different groups to the price is different, so that in the class with a higher probability of being employed, the sensitivity to the price of the congestion pricing is also less. The calculation of the variable marginal effect of the traffic plan cost shows that, if the traffic cost of the project exceeds 1000 toman, the likelihood of choosing a personal car option is reduced by an average of 0.1984 percent in the three classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mode choice
  • congestion pricing scheme
  • heterogeneity
  • latent class model