بررسی مدول برجهندگی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمر PET با استفاده از روش مدلسازی پاسخ سطح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه راه و ترابری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

10.22034/tri.2022.117889

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پلیمر ضایعاتی PET بر مدول برجهندگی بتن آسفالتی، پلیمر ضایعاتی پلی اتیلن ثرافثالات PET با دو اندازه مختلف ریز و درشت دانه و در مقادیر 0، 2، 4، 6 و 8% (بر اساس وزن قیر) به بتن آسفالتی افزوده شده و مدول برجهندگی آن در دماهای 5، 25 و 45 درجه سانتگیراد اندازه گیری گردید. روش سطح پاسخ در نرم افزار Design Expert برای طرح آزمایشها، ارائه مدل پیش بینی و بررسی اثر مستقل و متقابل متغیرها بر روی مدول برجهندگی مورد استفاده قرار گرفت. یک مدل درجه دو به خوبی به نتایج آزمایش برازش گردید. نتایج تحلیل واریانس بیانگر قابلیت بالای مدل به دست آمده در پیش بینی مدول برجهندگی است. بر اساس نتایج آزمایش، دما، اندازه ذرات PET و مقدار PET بر روی مدول برجهندگی تاثیر گذار می باشد. میزان مدول برجهندگی با افزایش دما کاهش و با افزایش مقدار PET افزایش می یابد. همچنین، نتایج بیانگر افزایش جزیی مدول برجهندگی با افزایش اندازه ذرات است. نتایج تحلیل سطح پاسخ نشان می دهند که دما و مقدار PET اثر بر هم کنشی بر مدول برجهندگی دارند، به طوری که مقدار کاهش در مدول برجهندگی با افزایش دما در مخلوطهای حاوی مقدار PET بیشتر می باشد. اما، تاثیر متقابلی بین اندازه ذرات PET با دما و مقدار PETملاحظه نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the resilient modulus of asphalt concrete containing waste PET using response surface methodology (RSM)

نویسندگان [English]

  • Hasan Taherkhani 1
  • Farshad Saravaki 2
1 Associate Professor, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 M.Sc.,Grad., Department of Transportation Engineering, Islamic Azad University of Zanjan, Iran.
چکیده [English]

this research aimed to investigate the effects of using waste polyethylene terephthalate (PET) on the resilient modulus of asphalt concrete. To this end, waste PET was added into asphalt concrete at different dosages of 0, 2, 4, 6 and 8% (by the weight of binder) and the resilient modulus of the mixtures was evaluated at different temperatures of 5, 25 and 45°C. Coarse and fine PET particles were added into asphalt concrete. Response surface methodology in Design Expert software was utilized for designing of experiments, developing a model for prediction of resilient modulus and evaluating the main and interaction effects of different factors on the resilient modulus of asphalt concrete. A polynomial model was well fitted to the test results relating temperature and PET content to the resilient modulus. Analysis of variance in Design Expert software implies that the model is highly capable for prediction of resilient modulus. Temperature, PET content and PET size are found to be effective on the resilient modulus. The resilient modulus of the mixtures was found to increase with increasing PET size and content, while it decreases with increasing temperature. However, the decrease of resilient modulus with PET size is not significant. It was found that there is no interaction between temperature and PET content with PET size, while interaction effect was found between temperature and PET content. Higher reduction of resilient modulus with increasing temperature was found to be in the mixtures containing higher PET content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asphalt concrete
  • PET
  • resilient modulus
  • response surface methodology
-Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., Abdelaziz, M., & Shafigh, P., (2011), “Using waste plastic bottles as additive for stone mastic asphalt”. Materials & Design, Vol. 32, No. 10, pp. 4844-4849.
-Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M.R., Abdelaziz, M. and Ahmadinia, E., (2012), “Performance evaluation of utilization of waste Polyethylene Terephthalate (PET) in stone mastic asphalt”. Construction and Building Materials, Vol. 36, pp. 984-989.
-Al-Hadidy AI, Yi-qiu T., (2009), "Mechanistic approach for polypropylene-modified flexible pavements", Journal of Materials and Design; Vol. 30, pp.1133–40.
-Ameri, M., Mansourian, A., & Sheikhmotevali, A. H., (2013), “Laboratory evaluation of ethylene vinyl acetate modified bitumen and mixtures based upon performance related parameters”. Construction and Building Materials, Vol. 40, pp. 438-447.
-Arabani, M., Mirabdolazimi, S. M., & Sasani, A. R. (2010) “The effect of waste tire thread mesh on the dynamic behaviour of asphalt mixtures”. Construction and Building Materials, Vol. 24, No. 6, pp. 1060-1068.
-Baghaee Moghaddam, T., Soltani, M., & Karim, M. R., (2014), “Evaluation of permanent deformation characteristics of unmodified and Polyethylene Terephthalate modified asphalt mixtures using dynamic creep test”. Materials & Design, Vol. 53, pp. 317-324.
-Baghaee Moghaddam, T., Karim, M.R. and Abdelaziz, M., (2011), “A review on fatigue and rutting performance of asphalt mixes”. Scientific Research and Essays, Vol. 6, No. 4, pp. 670-682.
-Baghaee Moghaddam, T., Soltani, M. and  Karim, M. R., (2015), "­Stiffness modulus of Polyethylene Terephthalate modified asphalt mixture: A statistical analysis of the laboratory testing results", Materials and Design, Vol. 68, pp. 88-96.
-Baghaee Moghaddam, T., Soltani, M., Karim, M. R., Hassan Baaj. H., (2015), "Optimization of asphalt and modifier contents for polyethylene terephthalate modified asphalt mixtures using response surface methodology. Measurement, Vol. 74, pp. 159-–169
-Baghaee Moghaddam, T., Soltani, M. and Karim, M.R., (2014), “Experimental characterization of rutting performance of polyethylene terephthalate modified asphalt mixtures under static and dynamic loads”. Construction and Building Materials, Vol. 65, pp. 487-494.
-Baghaee Moghaddam, T., Karim, M. R., & Syammaun, T., (2012) “Dynamic properties of stone mastic asphalt mixtures containing waste plastic bottles”. Construction and Building Materials, Vol. 34, pp. 236-242.
-Container Recycling Institute, (2017), (http:// container-recycling.org/index.php/pet-bottle-sales-and-wasting-in-the-us) accessed 20 July.
-Golchin, B. and Mansoorian, A., (2017),
"­Evaluation of Fatigue Properties of Asphalt Mixtures Containing Reclaimed Asphalt Using Response Surface Method" International Journal of Transportation Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 335-350.
-Haghshenas, H., Khodaii A., Khedmati M. and Tapkin S., (2015), “A mathematical model for predicting stripping potential of hot mix asphalt”, Construction and Building Materials, Vol. 75, pp.488-495.
-Hamzah M.O., Omranian S. R., Golchin B. and Hainin M.R.H., (2015), “Evaluation of effects of extended short-term aging on the rheological properties of asphalt binders at intermediate temperatures using respond surface method”, Jurnal Teknologi , Vol 73 , No 3, pp. 133-139.
-Hamzah, M. O., Gungat L. and Golchin B. (2016), “Estimation of optimum binder content of recycled asphalt incorporating a wax warm additive using response surface method”, International Journal of Pavement Engineering, pp. 1-11.
-Kavussi A, Qorbani M, Khodaii A, Haghshenas H. F., (2012), "Moisture susceptibility of warm mix asphalt: a statistical analysis of the laboratory testing results", Construction and Building Materials, Vol. 52, pp.511–517.
-Khodaii A, Haghshenas H. F, Kazemi Tehrani H., (2012), "Effect of grading and lime content on HMA stripping using statistical methodology, Construction and Building Materials, Vol. 34, pp.131–135.
-Khodaii, A., Haghshenas, H. F., Kazemi Tehrani, H., Khedmati, M., (2013), "Application of response surface methodology to evaluate stone matrix asphalt stripping potential" KSCE Journal of Civil Engineering, Vol.17,
pp. 117–121.
-Kushwaha,J. P, Srivastava, V. C and Mall I. D., (2010), “Organics removal from dairy waste water by electrochemical treatment and residue  disposal”, Sep Purif Technol, Vol. 76,
pp. 198–205.
Nassar, A.I, Thom, N., and Parry T. (2016), “Optimizing the mix design of cold bitumen emulsion mixtures using response surface methodology”, Construction and Building Materials, Vol. 104, pp. 216-229.
-Lastra-González, P., Calzada-Pérez, M. A., Castro-Fresno, D., Vega-Zamanillo, Á., & Indacoechea-Vega, I., (2016), “Comparative analysis of the performance of asphalt concretes modified by dry way with polymeric waste”. Construction and Building Materials, Vol. 112, pp. 1133-1140.
-Modarres, A., & Hamedi, H., (2014)a, “Effect of waste plastic bottles on the stiffness and fatigue properties of modified asphalt mixes”. Materials & Design, Vol. 61, pp. 8-15.
-Modarres, A., & Hamedi, H., (2014)b, “Developing laboratory fatigue and resilient modulus models for modified asphalt mixes with waste plastic bottles (PET)”. Construction and Building Materials, Vol. 68, pp. 259-267.
-Ölmez T., (2009), "The optimization of Cr (VI) reduction and removal by electrocoagulation using response surface methodology, Journal of Hazardous Materials, Vol.162, pp.1371–1378.
-Soltani, M., Baghaee Moghaddam, T., Karim, M. R, Baaj H., (2015), "Analysis of fatigue properties of unmodified and polyethylene terephthalate modified asphalt mixtures using response surface methodology", Engineering Failure Analysis, Vol. 58, pp. 238–248.
-Xu, O., Xiao, F., Han, S., Amirkhanian, S. N., & Wang, Z., (2016), “High temperature rheological properties of crumb rubber modified asphalt binders with various modifiers”. Construction and Building Materials, Vol. 112, pp. 49-58.