<بررسی و تحلیل نقش انرژی های تجدیدپذیر موجود در سواحل مکران بر توسعه سیستم های حمل و نقل>

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 علم و صنعت- مهندسی عمران

3 دبیر پژوهشکده

چکیده

افزایش روزافزون تقاضای انرژی، کمبود منابع انرژی فسیلی، خطر گرم شـدن کـره زمـین ناشـی از پدیـده گلخانـهای وآلاینده های محیطی و در نهایت مشکلات زیست محیطی و تهدید سلامت انسانها از جملـه مسـائلی هسـتند کـه توجـه کشورها را به استفاده از انرژی های پاک جلب مینمایند. سواحل و آب های کرانه یِ دریای عمان، فرصت مناسبی برای استحصال انرژی های نو می باشد. با توجه به محدودیت و اتمام سوخت های فسیلی، بسیاری از کشورها امروزه درصدد استفاده از انرژی های نو می باشند. در این مقاله به تحلیل استفاده از انرژیهای نو و تجدید پذیر در سیستمهای حمل و نقل با هدف کاربرد آن در شاخص های سیستم های حمل و نقل پرداخته شده است. همچنین مطالعه موردی برای مطالعه موردی این تحقیق منطقه مکران ارایه شده است. در ایـن پژوهش ابتدا به بررسی انواع انرژیهای تجدیدپذیر و کاربرد آنها در حمل ونقل پرداخته شده است .سپس به شناسایی پارامترهای موثر و پر کاربرد سیستم های حمل و نقل که انرژی های تجدید پذیر توان تامین انرژی جهت راه اندازی آن را دارد ، پرداخته شده است. سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP به ارزیابی انرژی های تجدید پذیر و سهم و کارایی هریک در شاخص های تاثیرگذار حمل و نقل اشاره گردیده که انرژی خورشیدی بیشترین کارایی را به لحاظ عملکردی در منطقه مکران دارا بوده و توان بالایی را در شاخص های پر اهمیت حمل و نقل دارد.بکارگیری نتایج پژوهش ها و عملیاتی کردن آن ، به یقین در ارتقا مدهای مختلف حمل و نقل و بهبود کارایی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در این حوزه تخصصی در منطقه در منطقه موثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

analysis the role of renewable energies in Makran on the development of transportation systems

نویسندگان [English]

  • Saeid Abdollahi lashaki 1
  • shahriar afandizadeh zargari 2
  • seyyed morteza tabatbaei 3
1 University of national deffence
2 دانشگاه علم و صنعت
3 پژوهشکده آماد
چکیده [English]

Increasing demand for energy,Lack of fossil fuel resources,The risk of global warming due to the greenhouse effect and environmental pollutatnt and at tehe end Environmental problems and human health threats Among the issues that are Attracting nations to the use of clean energies.The coasts and seas of the Oman Sea a good opportunity to extract new energies.Considering the limitation and completion of fossil fuels Many countries today are considering using new energies.This paper analyzes the use of new and renewable energies on transportation system With the aim of applying it On the indicators of transportation systems.A case study of this research has been presented in Makran area.In this research, first investigate the types of renewable energies and their applications in transportation.Then, identify the effective and efficient parameters of transportation systems that renewable energy sources have the power to supply it . Then using the AHP hierarchical analysis Assessing renewable energies and the contribution and efficiency of each Indicators of transport impact are mentioned and Solar energy has the most effective performance in the Makran region And has high potential for high-quality transportation indicators. Applying research results and operating it, Certainly in upgrading various shipping modes Improving the efficiency of renewable energy in this area will be effective in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • renewable energy
  • transportation system
  • ahp
  • makran