کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.118087

چکیده

پژوهش حاضر برحسب هدف در حیطه پژوهش‌های کاربردی جای می‌گیرد.بدین دلیل که به زمینه‌یابی برای حل یک مسئله در دنیای واقعی می‌پردازد و به سازمان‌ها در جهت سوق پیدا کردن به‌سوی مدیریت دانش بهتر کمک می‌کند. همچنین ازنظر گردآوری اطلاعات در حیطه پژوهش‌های پیمایشی قرار می‌گیرد. پیمایش پژوهشی است که بر اساس انتخاب نمونه‌ای تصادفی و معرف از افراد جامعه پژوهش و پاسخ آن‌ها به یک مجموعه پرسش با استفاده از پرسشنامه، نظرسنجی و یا روش‌های دیگر به مطالعه وضع موجود اعم از نگرش‌ها، عقیده‌ها، رفتارها و به‌طورکلی استخراج اطلاعات درباره فرضیه‌ها، پرداخته است. در این تحقیق برای ارزیابی اعتبار ابزار سنجش (پرسشنامه) از اعتبار یابی محتوا استفاده‌شده است. بدین‌صورت که نخست، از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شد و پس‌ازآن جهت سنجش روایی پرسشنامه در تحقیق حاضر، در اختیار اساتید دانشگاه، متخصصان و خبرگان امر قرار گرفت و پس از تائید آنان روایی محتوا به دست آمد. مقدار آلفای کرونباخ به‌دست‌آمده برای این پرسشنامه 917/0 است که نشان‌دهنده این است که این پرسشنامه از پایایی قابل‌قبول و مناسبی برخوردار است. روش تجزیه‌وتحلیل در این پژوهش از نوع تصمیم‌گیری چند شاخصه است. که با توجه به شرایط پژوهش از روش DANP استفاده شده است. در این روش با استفاده از ماتریس دیمتل زیرمعیارها، سوپرماتریس تحلیل‌شبکه‌ای تشکیل می‌شود و درنهایت وزن معیارها و زیرمعیارها به دست می‌آید. معیار رضایت‌مندی با وزن 3387/0 رتبه اول، هزینه با وزن 2424/0 رتبه دوم، خدمات با وزن 2419/0 رتبه سوم و زمان با وزن 1770/0 رتبه چهارم را کسب کرده است. همچنین در بین زیرمعیارها نیز، رضایتمندی کلی (C44) با وزن 1358/0 رتبه اول را کسب کرده است. اهمیت انتخاب سیستم حمل‌ونقل هوایی (C41) و پرداخت هزینه‌های اضافی (C23) به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Use of DANP Method for Locating New Airports

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahverdi 1
  • Sayed Mojtaba Shafie 2
  • Shahriar Afandizadeh 3
1 M.Sc., Student, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Azad University, Tehran, Iran.Tehran,Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Art and Architecture, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Current study is seeks to solve a real-world problem. In terms of data collection, it is also covered by survey research.Content validity was used to evaluate the validity of the questionnaire. First, a standard questionnaire was used and then to assess the validity of the questionnaire in the present study, experts were provided Content validity. The Cronbach's alpha coefficient can be obtained for the 0.917 questionnaire indicating that you receive the questionnaire from reliability. The method of testing and analysis in this research has several indications. Using DANP research methods, you can gain access to the ANP super matrix and obtain empowerment and sub-criteria in a variety of areas using the DEMP matrix. Satisfaction criteria were 0.3387 in the first rank, higher than the limit of 0.2424 in the second rank, services in the weight of 0.2419 in the third rank and time in the fourth in the weight of 0.1770. This is among the subsets, the overall satisfaction (C44) with the weight of 0.1358 ranking first. The choice of air transport system selection (C41) and restricted access rate (C23) are the second and third ranks of the user-interface, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Locating
  • Airport
  • Demand
  • DANP
-جلیلی، م. و منطقی، م.، (1397)، "تحلیل پیش‌بینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل. دوره 10، شماره 1، ص. 75-101.
-ذبیحی­طاری، م.، (1395)، "ارائه مدل پیش‌بینی رفتار مسافران هوایی برای انتخاب برنامه سفر"، رساله دکتری تخصصی، استاد راهنما: محمود صفارزاده، تهران: دانشکده فنی-مهندسی، گروه مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس.
 
-رضایی، پ.، (1397)، "بررسی و ارائه روش‌هایی جهت ارزان کردن حمل‌ونقل‌های هوایی داخلی"، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط‌زیست، کرج.
-مرادی، م.،  (1935)، "تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقاضای حمل‌ونقل هوایی داخلی به روش کاهش در ساختار داده‌ها به کمک تحلیل عاملی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد مهدی خبیری، دانشکده فنی، دانشگاه یزد.
 
 
 
 
-Akai K. Aoki K. and Nishino N. A., (2013), "Choice Experiment for Air Travel Services. Advances in Production Management Systems. Competitive Manufacturing for Innovative Products and Service". IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems. State College, PA, USA, pp.9-12.
-Gegg, P. L. Budd. and S. Ison, (2014), "The market development of aviation biofuel: Drivers and constraints" Journal of Air Transport Management. Vol. 39, pp.34-40.
-Hyoung T. Gim T., (2011), "Influences on Trip Frequency According to Travel Purposes: A Structural Equation Modeling Approach in Seoul, South Korea." Environ Plann B Plann, Vol. 38, No. 3, pp.429-446.
-OLiu D., (2016), "Measuring aeronautical service efficiency and commercial service efficiency of East Asia airport companies: An application of Network Data Envelopment Analysis". Journal of Air Transport Management. Vol.52, pp. 11-22.
-Rolim, P.S. H.F. Bettini. and A.V. Oliveira, (2016), "Estimating the impact of airport privatization on airline demand: A regression-based event study", Journal of Air Transport Management, Vol.54. pp.31-41.