تأثیر خودروهای خودران شخصی و اشتراکی بر روی انتخاب مد سفر با اهداف متفاوت با توجه به تغییرات سه متغیر زمان سفر، هزینه پارکینگ و هزینه بهره‌برداری (مطالعه موردی: شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران،‌ تهران، ایران

10.22034/tri.2021.118088

چکیده

با توجه به پیشرفت‌های گسترده تکنولوژی در زمینه هوشمند سازی سیستم های حمل‌ونقل، پیش‌بینی می‌شود که خودروهای خودران۱ بزودی به صورت گسترده‌ای وارد صنعت می شود و مؤلفه‌های مختلف تقاضا در حمل‌ونقل شامل زمان سفر، مد سفر۲، ارزش زمان، وسیله-مسافت پیموده شده، هزینه پارکینگ۳، هزینه بهره‌برداری۴، استفاده‌کنندگان و غیره را تحت تأثیر قرار بدهند. لذا در این پژوهش، تلاش بر این است که تأثیرات این خودروها بر روی انتخاب مد سفر در شهر قم تعیین شود. برای انجام این کار، داده‌های مربوط به جمعیت مصنوعی، اشخاص، خانوار، نواحی ترافیکی، اطلاعات کاربری زمین و ماتریس‌های مقاومت بین نواحی مربوط به شهر قم، جهت پیش‌بینی تقاضا به‌صورت فعالیت مبنا وارد نرم‌افزار اکتیویتیسیم۵ شد. در گام بعد جهت مشخص کردن تأثیرات خودروهای خودران بر روی انتخاب مد، برای سه متغیر زمان سفر، هزینه پارکینگ و هزینه بهره‌برداری که طبق پیش‌بینی‌ها و با استناد به مقالات معتبر، تغییرات گسترده‌ای را در زمان حضور این خودروها تجربه می‌کنند، بازه‌ای از تغییرات طی ۱۰ مرحله در نظر گرفته شد و تغییرات حاصله در انتخاب مد سفر برای هر مرحله و هر هدف سفر به‌صورت جداگانه تجزیه‌وتحلیل شده اند. نتایج نشان می‌دهند که از بین سه متغیر ذکرشده، تغییرات هزینه پارکینگ بیشترین تأثیر را بر روی سهم مد خودروی خودران شخصی و تغییرات زمان سفر بیشترین تأثیر را بر روی مد خودروی خودران اشتراکی۶ دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impacts of Autonomous Vehicles on Modal split Regarding Changes in Travel Time, Parking Cost and Operating Cost (case study: Qom)

نویسندگان [English]

  • Shahriar Afandizadeh 1
  • Reza Jafari 2
  • Navid Kalantari 3
1 Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Grad., School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the latest technological advances in Intelligent Transportation System (ITS), sooner or later, Autonomous Vehicles (AVs) will enter the market widely and affect many aspects of transportation planning. Items such as value of time, modal split, travel time, vehicle-kilometer, parking cost, operating cost, etc. Therefore, this research tries to determine the effects of AVs on modal split in Qom. At the first stage, synthesized population, Households and person information, land use, traffic analysis zone information and traffic skims gathered and entered to Activitysim software to forecast the demand by using activity-based models. Afterwards, in order to determine the effects of AVs on modal split, travel time, parking cost and operating cost, which are considered to alter dramatically by the presence of autonomous vehicles, gradually changed in 10 steps. Then, the outcomes for each step and each specific trip purpose were analyzed. The results show that parking cost has the major effect on private AVs and travel time plays the main role in case of Shared Autonomous Vehicles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomous Vehicles
  • Travel Time
  • Parking Cost
  • Operating Cost
  • Activitysim
-­J. Kamel, R. Vosooghi, J. Puchinger, F. Ksontini and G. Sirin, )2018(, "Exploring the Impact of User Preferences on Shared Autonomous Vehicle Modal Split: A Multi-Agent Simulation Approach". 21st annual meeting of the EURO Working Group on Transportation (EWGT2018), Germany.
-F. Steck, V. Kolarova and F. Bahamonde, )2018(, "How Autonomous Driving May Affect the Value of Travel Time Savings for Commuting", Transportation Research Record, Vol.2672 issue: 46, pp.11-20.
-L. Kröger, T. Kuhnimhof and S. Trommer, (2018), “Does context matter? A comparative study modelling autonomous vehicle impact on travel behaviour for Germany and the USA. Transportation Research Part A.
-L. Troung, C. De Gruyter, G. Currie and A. Delbose, (2017), “Estimating the Trip Generation Impacts of Autonomous Vehicles on car travel in Victoria”, Australia.
-P. Davidson and A. Spinoulas, (2015), “Autonomous vehicles: what could this mean for the future of transport?” Australian Institute of Traffic Planning and Management (AITPM) National Conference, Brisbane, Queensland.
-S. Childress, B. Nichols, B. Charlton and S. Coe, (2015), “Using an Activity-Based Model to Explore Possible Impacts of Automated Vehicles”, Transportation Research Board, Washington, D.C.
-T. Litman, (2018), “Autonomous Vehicle Implementation Predictions”, Victoria Transport Policy Institute, Australia.
-Transportation Benefit and Cost, http://bca.transportationeconomics.org/benefit.