مدل‌سازی یکپارچه حمل‌ونقل و کاربری زمین با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.118089

چکیده

امروزه ارتباط متقابل بین حمل­ونقل و کاربری زمین در برنامه‌ریزی شهری بسیار اهمیت دارند. استفاده از مدل‌های یکپارچه کاربری زمین و حمل‌ونقل سبب پیش‌بینی توسعه هر یک از مناطق، تغییر در الگوی سفرهای ایجادشده در نواحی ترافیکی و همچنین باعث افزایش دقت و پیش‌بینی چگونگی وضعیت آینده می‌شود. سناریوهای تولید شده، می‌تواند شامل سیاست‌های کنترلی متفاوت، انجام پروژه‌های استراتژیک و احداث زیرساخت‌ها باشد.در این مقاله یک الگوی انتخاب محل سکونت و اشتغال با استفاده از یک چارچوب مدل­سازی انتخاب گسسته در" اربن­سیم" در شهر قم با اهداف زیر اعمال می‌شود: (1) ارائه مدل یکپارچه تعامل حمل­ونقل و الگوی کاربری زمین در قالب عامل قیمت­گذاری زمین و رفتار استفاده کنندگان، (2) بررسی عوامل مؤثر در انتخاب محل سکونت و اشتغال برای پیش­بینی تغییرات در مسکن و مکان‌ها و (3) به دست آوردن نتایج سیاست­گذاری قیمت گذاری در حمل­ونقل. برای انجام این کار متغیرهای موردنیاز مدل‌سازی تعیین می‌گردد و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی لازم از مجموعه های مختلف مانند اداره آمار و ثبت‌احوال جمع‌آوری می‌گردد. در گام بعدی فرایند ساخت مدل بر اساس اطلاعات سال پایه انجام می‌شود و هر یک از مدل‌های کاربری زمین ساخته می‌شوند و پس از آن، صحت سنجی مدل‌ها انجام می‌گیرد. نهایتاً مجموعه مدل‌ها به صورت یکپارچه برای سال طرح اجرا گشته تا الگوی توزیع جمعیت و اشتغال در محیط شهر قم در سال طرح به دست آید. از جمله نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان دسترسی بین هر زوج ناحیه ترافیکی، متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند درآمد، بعد خانوار، مالکیت خودرو، ارزش زمین از عوامل مهم در تعیین محل‌های مسکونی و شغلی خانوار در قم است. علاوه بر این، نتایج این تحقیق نشان می دهد که گروه‌های سنی و درآمدی مختلف ترجیحات مکان مسکونی متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integrated Transportation and Land Use Modeling by Using Simulation Methods (Case Study: ‌Qom)

نویسندگان [English]

  • Shahriar Afandizadeh 1
  • Mahmoud Ahmadinejad 2
  • Navid Kalantari 3
  • Alireza Najafinegad 4
1 Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Grad., School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
4 M.Sc., Student, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

These days, many researchers and planners pay a lot of attention to the mutual relations as a common border between transportation planning models and land use models. The impacts of land use patterns in trip generation and trip distribution are of high significance. Using integrated land use and transportation models causes the possibility for forecasting different areas’ development, changes in trips patterns in traffic zones and also provides more precise predictions and reduces errors. These scenarios may contain different control policies, strategic projects and developing infrastructures. Therefore, in this research, a pattern of location choice for living and working with following goals has been provided by using discrete choice model in Urbansim software for Qom city: providing an integrated transportation and land use model regarding land price and people behaviors, analysis of different effective factors in location choice for living and working to predict the changes in locations, calculating the effects of local house pricing policies on transportation. For conducting this research, effective variables have been identified and different social and economic information were gathered from authorities and governmental organizations. At the next step, according to the base year information, the processes of making models and calibration have been done and all land use models and sub models were made. It is followed by evaluating based on unused data and finally presenting a set of integrated models in order to recognizing population and job distribution in the horizon year. Results show that accessibility between traffic zones, economic and social variables such as income, number of people in each family, car ownership and land price are important factors in determining living and working locations in Qom. Furthermore, people in different age groups with different income have various priorities for their living and working locations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accessibility
  • Land Use
  • Location Choice
  • Discrete Choice Models
  • Urbansim
-Hensher. D and Ellison. R., (2017), “Endogenous treatment of residential location choices in transport and land use models: Introducing the MetroScan framework”, Journal of Transport Geography, Vol. 64,
pp. 120–131.
-Kockelman. K, Kakaraparthi. S, (2011), “Application of UrbanSim to the Austin, Texas, Region: Integrated-Model Forecasts for the Year 2030”, Journal of Urban Planning and Development, Vol. 137, No.3.
-Lochl. M., Axhausen. W., (2010), “Modeling hedonic residential rents for land use and transport simulation while considering spatial effects”, The Journal of Transport and Land Use, Vol. 3 No. 2, pp. 39-63.
-Ma. S., Zhang. Y. & Sun. C., (2019), “Optimization and Application of Integrated Land Use and Transportation Model in Small- and Medium-Sized Cities in China”, Sustainability, Vol. 11, No. 9.
-Mercier. A., Kryvobokov. M, Bonnafous. A & Bouf D, (2013), “Simulating housing prices with UrbanSim: predictive capacity and sensitivity analysis”, Letters in Spatial and Resource Sciences, Vol. 6, pp. 31-44.
-Park. W, (2014), “Analysis of residential location preference factors by characteristics of households in the case of Gyeongbuk households.” Journal of the Economic Geographical Society of Korea, Vol. 17,
pp. 702–717.
-Patterson. Z, Bierlaire. M, Kryvobokov. M & Marchal F., (2010), “Disaggregate models with aggregate data: Two UrbanSim applications”, The Journal of Transport and Land Use, Vol. 3 No. 2, pp. 5-37.
 
-Su. H, Wu. J & Tan. Y, (2014), “A land use and transportation integration method for land use allocation and transportation strategies in China”, Transportation Research Part A,
Vol. 69, pp. 329–353.
-Waddell. P., (2002), “UrbanSim: Modeling Urban Development for Land Use, Transportation and Environmental Planning”, Journal of the American Planning Association, Vol. 68 No. 3, pp. 297-314.
 
-Waddell. P, Wang. L., Charlton, B & Olsen. A., (2010), “Micro simulating parcel-level land use and activity-based travel”, The Journal of Transport and Land Use, Vol. 3 No. 2,
pp. 65-84.