تحلیل آلودگی صوتی در داخل سالن های فرودگاه (مطالعه موردی: فرودگاه امام خمینی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۱۸ پلاک ۲۲ واحد سوم

2 دانجشوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل آلودگی صوتی در داخل سالن های فرودگاه (مطالعه موردی: فرودگاه امام خمینی تهران) می باشد. در این زمینه می توان به کاربری هایی از جمله فرودگاه‌ها اشاره داشت که اثرات عمیقی بر کاربری‌ها و فعالیت‌های پیرامون خود دارد. بدون شک مکان گزینی و توسعه فرودگاه ها می تواند تأثیرات گسترده و متفاوتی بر محدوده پیرامون داشته باشد کـه این توسعه وگسترش بدون برنامه در مغایرت با اصول توسعه پایدار شهری می باشد. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به تعداد جامعه آماری و مطابق فرمول کوکران 45 نفر در نظر گرفته می‌شود. روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای- میدانی است و ابزار گردآوری در این تحقیق، پرسشنامه است. در این پژوهش ابتدا حاصل مشاهدات و پرسشنامه‌ها با روش AHP مورد بررسی قرار گرفته و سپس اطلاعات حاصل با نرم افزار expert choiceکه یک نرم افزار از سری نرم افزارهای تصمیم گیری چند شاخصه است که به حل مدل AHP و AHP گروهی می‌پردازد، محتوای آن‌ها به روش کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده از مقایسات زوجی و تحلیل سلسله مراتبی مشخص گردید که در اولویت بندی شاخص سلامتی رتبه اول( 173/0)، شاخص فنی رتبه دوم(155/0)، عوامل مربوط به شاخص اجتماعی در رتبه سوم( 130/0) و در رتبه آخر هم شاخص اقتصادی( 109/0) قرار گرفته است. همچنین توسعه فرودگاه می تواند از لحاط آلودگی صوتی تاثبرات فنی، اقتصادی و اجتماعی بر کارکنان و ساکنین محدوده فرودگاه داشته باشد. همچنین با توجه به محاسبه نرخ سازگاری ماتریس که باید کمتر کمتر از 1/0 باشد، نرخ ناسازگاری بدست آمده(002/0) پاسخ ها از سازگاری مناسب برخوردار و قابل قبول می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Noise pollution at the airport halls (case study: Imam Khomeini airport)

نویسندگان [English]

  • Amir Esmael Forouhid 1
  • amir hossein nematian 2
1 خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۱۸ پلاک ۲۲ واحد سوم
2 Msc student
چکیده [English]

The purpose of the present study was to analyze noise pollution inside airport lounges (Case study: Tehran Imam Khomeini Airport). Problems and challenges arising from the integration and performance of a number of land-use applications are complex issues. In this regard, applications such as airports can have a profound impact on the uses and activities around it. Undoubtedly the location and development of airports can have a wide and varied impact on the surrounding area, which is an unplanned development contrary to the principles of sustainable urban development.
This study is a descriptive-survey based on the purpose of the study, using library studies. In this study, employees and senior managers of Imam Khomeini Airport and residents around the airport were selected as the statistical population. . The sample size in this study is 45 people according to the number of statistical population and according to Cochran formula. In this study, the results of the observations and questionnaires were analyzed by AHP method and then the data were analyzed by expert choice software.
According to the results of paired comparisons and hierarchical analysis, it was found that in prioritizing, health index rank first (0.173), technical index rank second (0.155), social index factors rank third (130). (0) and last in economic index (0.109). The variables related to the economic index, including the devaluation and price of residential buildings, have the highest weight on this index, making it the last priority. Also, according to the matrix compatibility rate which should be less than 0.1, the obtained incompatibility rate (0.002) answers are acceptable and acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • noise
  • pollution
  • airport halls
  • hierarchical analysis