مدل انتخاب روش عبور عابر پیاده از معابر شریانی شهری با رویکرد متغیر پنهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/tri.2021.118390

چکیده

امروزه ایمنی تردد عابران پیاده و نرخ بالای تصادفات وسایل نقلیه با عابران پیاده که در بیشتر موارد به فوت یا جراحات دائمی منجر می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ایران، از هر 100000 نفر جمعیت 40 حدود نفر در حوادث ترافیکی از بین می روند. 33% از حوادث ترافیکی در شهرها مربوط به عابرین پیاده می شود. بیشتر این حوادث هنگام عبور از عرض خیابان رخ می دهد. بررسی مولفه های رفتاری عابران پیاده به هنگام عبور از عرض خیابان، می تواند در شناسایی عوامل موثر در بروز این تصادفات موثر باشد. در این مقاله سعی شده است تا متغیرهای موثر بر رفتار عابر‌پیاده در انتخاب گزینه‌ی عبوری میان عبور مجاز و غیر مجاز از عرض معابر شریانی شهری و میزان تاثیر هر متغیر برای عبور از عرض میان دو گزینه عبوری شناسایی گردد. به منظور شناخت این متغیرها پرسشگری حضوری در دو محدوده ی مطالعه شهری قزوین انجام پذیرفت. به منظور شناسایی متغیرهای پنهان رفتاری از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه‌های اصلی و چرخش واریماکس استفاده شده است که این مرحله از پردازش با استفاده از نرم‌افزار spss انجام شده است. برای بررسی روابط این متغیر‌ها با یکدیگر و با متغیر وابسته (انتخاب گزینه عبور عابر از عرض خیابان شهری) از مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله در مدل معادلات ساختاری متغیر‌های پنهان روان شناختی در دو گروه عادات مناسب و عادات نامناسب (حواس‌پرتی و بی‌توجهی عابر، عجول بودن عابر و داشتن روحیه تخلف‌آمیز) که هرکدام متغیرهای مشاهده شده مربوط به خود را دارند، جنسیت و برخی از متغیرهای گروه شغلی از جمله کارمند، خانه دار و بازنشسته در انتخاب شیوه عبور عابر از عرض معابر تاثیر داشتند. در مدل معادلات ساختاری مشخص شد، متغیرهای پنهان در توضیح رفتار عبوری عابر‌ پیاده نقش پررنگ‌تری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of a pedestrian’s crossing behavior choice model based on a latent variable approach

نویسندگان [English]

  • Shahriar Afandizadeh 1
  • Sadaf Jamshidi 2
1 Professor,School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 School of civil Engineering-Iran university of Science and Technology
چکیده [English]

Nowadays, safety of pedestrians and high rate of accidents which cause mortality and permanent injuries attract lots of attention. In Iran, 40 out of 100000 individuals die in traffic accidents on a yearly basis. 33% of traffic accidents are related to pedestrians. Most of these accidents happen when pedestrians cross the streets. Evaluating behavioral components of pedestrians crossing streets could be effective to comprehend these factors. The aim of this research is to identify significant factors that affect pedestrians' preference for choosing among various options to cross the streets.
In this study has been tried to identify effective variable on pedestrians behavior. In order to recognize the variables, a questionnaire was conducted and finally gathered 400 questionnaires. Designed questionnaire includes evident variables and hidden characteristics of pedestrians behavior. In order to notice the hidden behavioral, exploratory factor analysis with varimax main and rotational components have been used and this part of processing was performed by spss.
According to the results of structural equation model, hidden psychological variables
divided in two groups of appropriate and in appropriate habits such as distractions and inattention of pedestrians, hasty pedestrians and violation morale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrians
  • The Way of Crossing
  • Behavioral Variables
  • Arterial Roadways
  • Latent Variables
-حقیقی، ف.ر. و عباسی، ش.، (1395)، " ارزیابی عوامل موثر در ایمنی عبور دانش­آموزان از عرض معبرهای برون شهری"­، مطالعات پژوهشی راهور، سال 5، شماره 17.
-پور فخرایی، ا.، (1392)، "­مدل­سازی شدت جراحت عابر پیاده در تصادفات رانندگی"، رساله کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف.
-قاسمی، و.، (1392)، "مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics  (چاپ دوم)"، انتشارات
جامعه­شناسان.
-حافظ­نیا، م. ح.، (1389)، "مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، انتشارات سمت.
-کلانتری، خ.، (1385)، "پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی (چاپ دوم)"، نشر شریف.
 
-Bollen, K.A., (1989), “Structural Equations with Latent Variables, New York: John Wiley & Sons”, Journal of Korean Academy of Nursing, 29(5).
 
-Cantillo, V., Arellana, J. and Rolong, M., (2015), “Modelling pedestrian crossing behavior in urban roads: a latent variable approach”, Transportation research part F: traffic psychology and behavior, 32, pp.56-67.
 
-hair, J., Black, W., babin, b. & and erson, r. (2010), “multivariate data analysis seventh edition prentice hall”.
 
-Hensher, D.A., Rose, J.M. and Greene, W.H., (2005), “Applied choice analysis: a primer”, Cambridge University Press.
 
-Hoyle, R.H., (1995), “Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications”, Sage.
 
-Hu, L.T. and Bentler, P.M., (1998), “Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to under parameterized model misspecification, Psychological methods, 3(4), pp.424.
 
-Jain, A., Gupta, A. and Rastogi, R., (2014), “Pedestrian crossing behavior analysis at intersections”, International Journal for Traffic and Transport Engineering, 4(1), pp.103-116.
 
-Journal of the Transportation Research Board, (2264), pp.65-73.
 
-Kotrlik, J.W.K.J.W. and Higgins, C.C.H.C.C., (2001), “Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research appropriate sample size in survey research”, Information technology, learning, and performance journal, 19(1), pp.43.
 
-Lomax, R.G. and Schumacker, R.E., (2004), “A beginner's guide to structural equation modeling”, psychology press.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mayeux, A., Lovreglio, R., Saleh, W. and Fonzone, A., (2015), “Illegal pedestrian crossing at signalized junctions in urban areas: The impact of spatial factors”, ­No.­15-1442.
 
-Peters, D., Kim, L., Zaman, R., Haas, G., Cheng, J. and Ahmed, S., (2015), “Pedestrian Crossing Behavior at Signalized Intersections in New York City”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (2519), pp.179-188.
 
-Ren., G., Zhou, Z., Wang, W., Zhang, Y. and Wang, W., (2011), “Crossing behaviors of pedestrians at signalized intersections: observational study and survey in China”, Transportation Research Record.
 
-Ross, R.P., Prassas, E.S. and McShane, W.R., (2004), Traffic Engineering,(3rdedn).
 
-Ullman, J.B. and Bentler, P.M., (2012), “Structural equation modeling”, Handbook of Psychology, Second Edition, 2.