بررسی تأثیر سیستم کنترل و هدایت خودکار کشتی جهت پهلودهی و جداسازی از اسکله (مورد مطالعه: اسکله‌های تجاری بندر امام خمینی (ره) )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد‌، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 دانشیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 استادیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

10.22034/tri.2021.119311

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سیستم کنترل و هدایت خودکار کشتی جهت پهلودهی و جداسازی از اسکله و به طور خاص در بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی و علی است. براساس مدل طراحی شده بر پایه مبانی نظری پژوهش، پرسشنامه‌ای به منظور جمع‌آوری داده‌ها طراحی گردید که روایی، ابعاد و گویه‌های پرسشنامه توسط اساتید راهنما مورد تأیید و همچنین پایایی، با استفاده از آزمون کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند. در این مطالعه 217 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو نرم افزار SPSS نسخه 22 و LISREL از نسخه 8.51 بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از آزمون‌های معادلات ساختاری نشان داد که تمام فرضیه‌ها مورد تأیید است. بررسی تأثیر بکارگیری سیستم هدایت خودکار کشتی بر کاهش خطای عوامل فنی و فیزیکی، کاهش خطای ناوبری در شرایط محیطی نامناسب و عوامل فیزیکی و فنی که منجرب به خطا می‌شود، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین باتوجه به مقدار ضریب مسیر فرضیه‌های اصلی پژوهش، کاهش خطای ناوبری در شرایط محیطی نامناسب با مقدار ضریب مسیر 1.96 بیشترین تأثیر را نسبت به ایجاد سیستم هدایت خودکار در کشتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of the Automatic Control and Directional System for Dropping and Separation from the quay (Case study: Commercial harbors of Imam Khomeini port)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Jamani 1
  • Homayoun Yousefi 2
  • Jafar Ghasemy 3
1 M.Sc., Student, Khoramshahr Marine Science and Technology University, Khoramshahr, Iran.
2 Associate Professor, Khoramshahr Marine Science and Technology University, Khoramshahr, Iran.
3 Assistant Professor, Khoramshahr Marine Science and Technology University, Khoramshahr, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of the automatic control and guidance system of the ship for flooding and separation from the berth and in particular in Imam Khomeini port. This research is descriptive and causal in terms of applied and research method. Based on the designed model based on theoretical foundations of the research, a questionnaire was designed for data collection. Validity, dimensions and items of the questionnaire were confirmed by supervised professors as well as reliability, using Cronbach's test. In this study, 217 employees of Port and Shipping Organization of Bandar Imam Khomeini (RA) were surveyed. Data were analyzed using SPSS version 22 and LISREL software version 8.51. The results obtained from structural equation tests showed that all hypotheses were confirmed. Effect of using the ship's automatic guidance system on the reduction of technical and physical errors, reducing the navigational error in inappropriate environmental conditions and the physical and technical factors that are due to error has a positive and significant impact. Also, considering the amount of path coefficient of the main hypotheses of the research, reducing the navigation error in inappropriate environmental conditions with the path coefficient of 1.96 has the greatest effect on the creation of an automatic guidance system on the ship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ship's Automatic Navigation System
  • Landing and Separation
  • Commercial Piers
-Abstein, A., Heidenreich, S., & Spieth, P. (2014), “Innovative work behaviour: the impact of comprehensive HR system perceptions and the role of work–life Conflict”, Industry and Innovation, 21(2), pp.91-116.
-Alegre, J., & Chiva, R., (2008), “Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test”, Technovation, 28(6), pp.315-326.
-Beltrán‐Martín, I., & Roca‐Puig, V. (2013), “Promoting employee flexibility through HR practices, Human resource management”, 52(5), pp.645-674.
-Beltrán-Martín, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., & Bou-Llusar, J. C. (2008). Human resource flexibility as a mediating variable between high performance work systems and performance. Journal of Management, 34(5), pp.1009-1044.
-Beltrán-Martín, I., Roca-Puig, V., Escrig-Tena, A., & Bou-Llusar, J. C. (2009), “Internal labour flexibility from a
resource-based view approach: Definition and proposal of a measurement scale, The International Journal of Human Resource Management”, 20(7), pp.1576-1598.
-Bhattacharya, M., Gibson, D. E., & Doty, D. H., (2005), “The effects of flexibility in employee skills, employee behaviors, and human resource practices on firm performance. Journal of Management”, 31(4), pp.622-640.
-Brown, J., & Duguid, P., (2000), “Organizational learning and communities of practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation Knowledge and communities”, pp. 99-121, Elsevier.
-Camps, J., Oltra, V., Aldás‐Manzano, J., Buenaventura‐Vera, G., & Torres‐Carballo, F., (2016), “Individual performance in turbulent environments: The role of organizational learning capability and employee flexibility”, Human resource management, 55(3), pp.363-383.
-Carter, C. R., Kale, R., & Grimm, C. M. (2000), “Environmental purchasing and firm performance: an empirical investigation. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 36(3),
pp.219-228.
-Chang, S., Gong, Y., Way, S. A., & Jia, L. (2013), “Flexibility-oriented HRM systems, absorptive capacity, and market responsiveness and firm innovativeness, Journal of Management, 39(7),
pp.1924-1951.
-Hirokawa, Yoichi, (1972), "Autopilot for ship." U.S. Patent No. 3,665, 281.
-corovic. b., (2016), “research of marine accidents through the prism of human factors. 6th transport research arena pp.18-21, 2016.
-Sutton, R., and I. M. Jess. "A design study of a self-organizing fuzzy autopilot for ship control." Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering 205.1 (1991): 35-47.
-Omerdic, E., Roberts, G. N., & Vukic, Z. (2003). A fuzzy track-keeping autopilot for ship steering. Journal of Marine Engineering & Technology, 2(1), 23-35.
-Bhattacharyya, S. K., Rajesh, G., & Gupta, D. K. (2011). Fuzzy autopilot for ship maneuvering. International Shipbuilding Progress, 58(4), 191-218.
-Velagic, Jasmin, Zoran Vukic, and Edin Omerdic. "Adaptive fuzzy ship autopilot for track-keeping." IFAC Proceedings Volumes 33.21 (2000): 129-134.
-Acar, U. Ziarati, R. Ziarati, M., (2011),  “Collisions And Groundings – Major Causes Of Accidents At Sea. .Environmental Modelling & Software, 26(6), pp.787-796.
-Ziarati, R.; Ziarati, M., Review of Accidents with and on Board of Vessels with Automated Systems – A Way Forward, AES07, (2007), “Sponsored by Engineering and Physical Science Research Council in the UK (EPSRC)”, Institute of Engineering and Technology (IET, Previously IEE), Institute of Mechanical Engineers (IMechE), IMarEST.
-Roberts, G. N., Sutton, R., Zirilli, A., & Tiano, A., (2003), “Intelligent ship autopilots a historical perspective, Mechatronics, 13(10)”, pp.1091-1103.
-Burns, R. S., (1995), “The use of artificial neural networks for the intelligent optimal control of surface ships, IEEE Journal of Oceanic Engineering, 20(1), pp.65-72.
-Molan, M., Molan, G.: BFS human behaviour model for traffic safety, Promet – Traffic & Transportation, Vol. 23, No. 3, 2011, pp. 205-213.
-Review of maritime transport (2016),"United Nations Conference on Trade and Development 2016 (UNCTAD)".
-Hashemi, R.R., Le Blanc, L.A., Rucks, C.T. and Hearry, (1995), A.: A neural network for transportation safety modelling, Expert Systems with Applications, Vol. 9, No3,
pp. 247-256.
-Chen, J., & Li, W., (2015), “The Relationship between Flexible Human Resource Management and Enterprise Innovation Performance: A Study from Organizational Learning Capability Perspective. Paper presented at the International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations”.
-Chiva, R., Alegre, J., & Lapiedra, R., (2007), “Measuring organisational learning capability among the workforce”, International Journal of Manpower, 28(3/4), pp. 224-242.
-Zhou, X., & Zhou, Y., (2015), “Designing a multi-echelon reverse logistics operation and network: A case study of office paper in Beijing”, Resources, Conservation and Recycling, 100, pp.58-69.