بررسی نقش عوامل موثر بر قصد خرید مسافران از شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل کیش،دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد خنج، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

10.22034/tri.2021.120074

چکیده

شرکت‌های حمل و نقل کم هزینه در اقتصاد به ارائه بسیاری مزایای پیش بینی شده از قبیل افزایش گردشگری داخلی و بین المللی، ایجاد اشتغال، و تولید مالیات از طریق فعالیت افزایش یافته کسب و کار می‌پردازند. حضور شرکت‌های حمل و نقل کم هزینه در بازار می‌تواند دسترسی باز به مقاصد داشته باشد، به افراد کم درآمد در سفرهایی که قبلا نداشته‌اند کمک می‌کند. به همین دلیل این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مسافران از شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه انجام شده است. پس از بررسی گسترده ادبیات و چارچوب نظری، پنج متغیر به منظور توضیح اهداف رفتاری مسافر در شرکت‌های هواپیمایی کم‌هزینه جهت قصد خرید بلیت شناسایی شدند که عبارتند از؛ قیمت، کیفیت خدمات، شهرت هواپیمایی، ایمنی هواپیمایی، در دسترس بودن مسیر و راحتی و برنامه‌های مکرر تشویقی. جامعة آماری این پژوهش کلیه مسافران پروزاهای این شرکت هواپیمایی بوده‌اند که از طریق جدول کرسجی و مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه، بصورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است که به‌صورت مقطعی در سال 1399 انجام شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی بررسی شده و آزمون فرضیه-ها از طریق معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان‌دهندة تاثیر کیفیت خدمات، شهرت شرکت، قیمت و ایمنی بر قصد خرید بلیت هواپیما از شرکت‌های کم هزینه تاثر مثبتی دارد. علاوه بر این علاوه بر این، نتایج این تحقیق راهنمایی‌های مفیدی را برای توسعه شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the Role of Factors Affecting the Travelers’ Intention for Purchasing from Low Cost Carriers

نویسندگان [English]

  • Nazanin Sadat Fatehi 1
  • Alireza Rousta 2
  • Dariush Jamshidi 3
1 Department of Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Faculty of Management, Khonj Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran.
چکیده [English]

Low cost carriers provide many predicted economic advantages such as increasing the domestic and international tourism, job creation, and generation of tax by the increased business activities. The presence of low cost carriers in the market can facilitate the access to the destinations and help the low income class to experience the trips they have not had so far. So, this research investigates the factors affecting the travelers’ intention for purchasing from low cost airlines. As a result of reviewing the literature and the theoretical framework, five variables were found to explain the travelers’ behavioral goals in purchasing from low cost airlines. These variables include: price, service quality, airline reputation, airline safety, route availability and convenience, and frequent flier programs. The population includes all the travelers of the flights provided by this airline. Out of the mentioned population, 384 people were randomly selected as the samples based on Morgan-Krejcie table. The research is a descriptive cross-sectional survey performed in 2020. Data collection was done by a questionnaire. Data analysis was done in terms of descriptive and inferential statistics, and the hypotheses were tested by structural equation modeling in Lisrel software. The results suggested the positive effect of the service quality, airline reputation, price, and safety on the travelers’ intention for purchasing from low cost carriers. Furthermore, the results provide a useful guide for development of low cost airlines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • airlines
  • purchase intention
  • low cost carrier