اثربخشی اجرای همزمان اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادفات (مطالعه موردی: محور ملایر- جوکار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی عمران- راه و ترابری‌، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/tri.2022.120356

چکیده

محققان در این تحقیق به دنبال ارزیابی اثربخشی مجموعه ای از اقدامات اصلاحی هستند که بطور همزمان طی سه ماه در سال 1394 در محور ملایر- جوکار استان همدان اجرا شده اند. برای تعیین اثربخشی مجموعه این اقدامات، داده های تصادفات 19 ماه قبل و 19 ماه بعد از اجرای آنها با استفاده از روش بیزتجربی(EB) تحلیل شده اند. دلیل استفاده از روش بیزتجربی، کارایی بالا در تخمین تصادفات موردانتظار بدون اجرای اقدامات اصلاحی در دوره بعد، برطرف نمودن پدیده رگرسیون به میانگین و استفاده از تابع عملکرد ایمنی(SPF) به منظور تخمین منطقی فراوانی تصادفات در دوره قبل از اجرای اقدام اصلاحی است. در این تحقیق، SPF پیشنهادشده AASHTO(2010) بکارگرفته شده است. با استفاده از این ابزار و پیشبینی تصادفات قبل و بعد از اجرای اقدامات اصلاحی و محاسبه فراوانی تصادفات مورد انتظار در دوره قبل و بعد، اثربخشی ایمنی محاسبه شده است. نتایج تحلیل نشان میدهد که مجموعه این اقدامات سبب کاهش 4 درصدی تصادفات محور شده اند. اگرچه ارزیابی معناداری این مقدار نشان میدهد که در سطح اطمینان 90 درصدی معنادار نیست، اما نتیجه بدست آمده همچنان معتبر بوده و این مقدار کم کاهش تصادفات، همانگونه که نوع برخوردهای ثبت شده پلیس در دوره بعد از اجرای اقدامات نشان میدهد، به احتمال زیاد به این دلیل است که برخی از اقدامات سبب شده اند در دوره بعد، نوع خاصی از تصادفات کاهش و نوع خاص دیگری افزایش یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Countermeasures Simultaneous implementation in Black Spots (Case study: Malayer-Jokar axis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Koohi 1
  • Mahmood Saffarzadeh 2
1 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Payam Noor University (PNU), Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Existence research for to evaluate the effectiveness of a series of Countermeasures in reduction crashes on the Malayer-Jokar axis in Hamadan province. In this axis, in 2015, a series of Countermeasures have been implemented during three months. To determine the effectiveness of the set of Countermeasures, Crashes data were used 19 months before and 19 months after the implementation of these Countermeasures. Due to its high efficiency in estimating the expected accidents without implementing Countermeasures and also eliminating the phenomenon of regression, the business method was used to average. The high accuracy of this method is due to the use of safety performance function (SPF) in order to logically estimate the frequency of crashes in the period before the Countermeasures. A crash prediction model was used using AASHTO (2010). Using this tool and predicting crashes before and after the implementation of Countermeasures, as well as the calculation of the expected number of crashes in the before and after periods, the effectiveness of safety was calculated. The results showed that the combination of these Countermeasures reduced the crashes by 4 percent. Although the significant assessment of this value showed that it is not significant at the 90 percent confidence level, the result is still valid, and this small amount of accident reduction, as the type of collisions observed in the after period has shown, is most likely due to the fact that Some Countermeasures have led to a reduction in certain types of crashes and an increase in other specific types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness of Countermeasures
  • Crashes Reduction
  • Empirical Bayes
-احدی، م.ر.، بصیرت، ب. ش. و حیدرپور، م.، (1398)، "اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎتﻋﺎﺑﺮان ﭘﻴﺎده (ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ خوی)"، فصلنامه علمی ترویجی راهور، سال هشتم، شماره 30.
-حافظی، ع.، بهنود، ح.ر. و عبدی، ع.، (1399)، "اثرسنجی ایمنی اجرای پروژه­های روشنایی در راه­های برون شهری"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین­.
-دیواندری، ح. و موسوی، ا.، (1398)، "ارایه مدل تاثیر انجام اقدامات ایمنی کم هزینه بر شدت و تعداد حوادث ترافیکی (مطالعه موردی: محور ملایر- جوکار)"، فصلنامه علمی پژوهشی راهور، سال هشتم، شماره29.
-شعبانی، ش.، کوهی، م.، (1398)، "تخمین ضریب بهبود تصادف برای بهسازی شانه راه با توسعه مدل پیش­بینی تصادف به روش بیزتجربی"، پژوهشنامه حمل و نقل، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت.
-کوهی، م. و شعبانی، ش.، (1397)، "ارزیابی تاثیر ایمنی میدان در کاهش تصادفات تقاطع"، پژوهشنامه حمل و نقل، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند.
-کوهی، م.، شعبانی، ش.، (1399)، "ارزیابی اثربخشی ایجاد روشنایی در کاهش تصادفات شبانه راه­های برونشهری"، فصلنامه جاده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت.
-AASHTO, (2010), "Highway Safety Manual".
-Ahmed, M, Gaweesh, Sh, Hossain, M, J, Sharmin, S, Peel, T., (2018), “Calibrating Crash Modification Factors for Wyoming-Specific Conditions: Application of the Highway Safety Manual”, Part D, Report No. WY- 17/04F.
-Hauer, E., (1997), “Observational Before-After Studies in Road Safety”, Pergamon Publication, England. 
-Hauer, E., D. W. Harwood, F. M. Council, and M. S. Griffith, (2001), “Estimating Safety by the Empirical Bayes Method: A Tutorial”, Preprint paper for presentation at 81st Annual Meeting of the Transportation Research Board.
-Himes, S, Gross, F, Persaud, B, Eccles, K,. (2017), “Safety Evaluation of Edge-Line Rumble Stripes on Rural Two-Lane Horizontal Curves”, FHWA-HRT-17-069.
-Kolody, K., Perez-Bravo, D., Zhao, J., Neuman, T, R., (2014), "Highway Safety Manual User Guide", FHWA/AASHTO.
-Persaud, B., and C. Lyon., (2007), “Empirical Bayes before-after safety studies: Lessons learned from two decades of experience and future directions”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 39, pp. 546-555.
-Persaud, B., Retting, R., Garder, P., & Lord, D., (2001), “Safety effect of roundabout conversions in the United States: Empirical bayes observational before-after study”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, (1751), pp.1-8.
-Regional black spot management guidelines, (2015), “traceca regional road safety project, safety Engineering Team, EU funded road safety project for Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova,  Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan”.
-World Health Organization, (2018), “Global Status Report on Road Safety”.
-Zeng, H., and S. D. Schrock, (2013), “Safety Effectiveness of Various Types of Shoulders on Rural Two-Lane Roads in winter and
Non-Winter Periods”, Transportation Research Board 92nd Annual Meeting Compendium of Papers, Washington, DC.