ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی‌های نیمه گرم ساسوبیت و رئوفالت بر خصوصیات خستگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

چکیده

 در این تحقیق تاثیر استفاده از دو افزودنی نیمه گرم ساسوبیت و رئوفالت بر خصوصیات خستگی  مخلوط های حاوی مصالح خرده اسفالت مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور نمونه­های ازمایشگاهی حاوی 100 درصد RAp و یک مخلوط تازه با استفاده از مصالح سنگی  RAp که قیر آن جدا شده است، ساخته شد. مخلوط­های بازیافتی شامل یک نمونه بازیافتی گرم و سه نمونه بازیافتی نیمه گرم (­1 نمونه بدون افزودنی، 1 نمونه حاوی افزودنی ساسوبیت، 1 نمونه حاوی افزودنی رئوفالت) می­ باشد. در این تحقیق آزمایش­های مختلفی از جمله: مقاومت کششی غیرمستقیم، مدول برجهندگی و خستگی بر روی نمونه­ های ازمایشگاهی انجام شد. آزمایش خستگی براساس تست تیر خمشی چهار نقطه­ای با سطح کرنش ثابت در سه سطح 600، 800 و 1000 میکرو کرنش با بارگذاری سینوسی انجام شد. عمر خستگی نمونه­ها براساس کاهش پنجاه درصدی در مدول سختی اولیه ارزیابی شد. نتایج نشان داد که افزودنی­های ساسوبیت و رئوفالت تاثیر مثبتی در بهبود تراکم و خواص عملکردی مخلوط­ها داشته است. در عملکرد خستگی و ترک­های دمای پایین علی رغم اثر مثبت افزودنی­ها، مخلوط گرم عملکرد بهتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of the effect of Sasobit and Rheofalt Warm Mix Asphalt (WMA) additives on fatigue Performance of Reclaimed Asphalt pavement (RAP) mixtures

نویسندگان [English]

  • Ali Paydar 1
  • Alireza Ameli 1
  • Farzin Poorheydari Mamaghani 2
1 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effect of the use of two WMA additive sasobit and rheofalt additives on the fatigue properties of the asphalt mixes was evaluated. For this purpose, laboratory samples containing 100 % RAP and a hot mixture were constructed using RAP material, which is separated from the bitumen. The recycled mixtures include a hot recycling sample and three warm (1 non - additive sample, 1 sample containing sasobit additive, 1 containing rheofalt additive). In this research, different experiments such as indirect tensile strength, resilient modulus and fatigue are investigated. Fatigue test was performed on four - point bending test with constant strain level at three levels 600, 800 and 1000 micro - strain with sinusoidal loading. The fatigue life of specimens was evaluated based on a 50 % reduction in the initial hardness modulus. The results showed that sasobit and rheofalt additives had a positive effect on the compression and functional properties of the blends. In the performance of fatigue and low - temperature cracks, the hot mixture was better in spite of the positive effects of additives

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue
  • Warm Mix Asphalt
  • Recycled Material
  • Sasobit
  • Rheofalt
-Arabani M, Mirabdolazimi SM., (2011), “Experimental investigation of the fatigue behaviour of asphalt concrete mixtures containing waste iron powder”, Mater Sci Eng, A 2011;528:3866–70.
-Feipeng Xiao and Serji N Amirkhanian, (2007), “Laboratory Investigation of Moisture Damage in Rubberized Asphalt Mixtures Containing Reclaimed Asphalt Pavement,” Int.J. Pavement Engineering ,Vol.10, Issue 5.
-Hansen, K. R., & Copeland, A., (2015), “Information series 138: 5th annual asphalt pavement industry survey on recycled materials and warm-mix asphalt usage: 2014. Lanham, MD: National Asphalt Pavement Association.
-He Gui-Ping , Wong Wing-Gun, (2008), “Effects of moisture on strength and permanent deformation of foamed asphalt mix incorporating RAP materials,” Construction and Building Materials, Vol. 22, Issue 1, pp. 30–40.
-Hill, B., Behnia, B., Buttlar, W. G., & Reis, H., (2013), “Evaluation of warm mix asphalt mixtures containing reclaimed asphalt pavement through mechanical performance tests and an acoustic emission approach, Journal of Materials in Civil Engineering, 25(12), pp.1887–1897.
-Huang, B., Shu, X., & Vukosavljevic, D., (2011), “Laboratory investigation of cracking resistance of hot-mix asphalt field mixtures containing screened reclaimed asphalt pavement”, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(11), pp.1535–1543.
-Liu Quantao et al., (2012), “Evaluation of the induction healing effect of porous asphalt concrete through four point bending fatigue test”, Constr Build Mater, 29, pp.403–409.
-Mallick, R; Kandhal, P & Bradbury, R. (2008),“ Using Warm Mix Asphalt Technology to Incorporate High Percentage of Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Material in Asphalt Mixtures,” Journal of the Transportation Research Board , Vol. 2051­, pp. 71-79.
-Mallick, R. B., Bergendahl, J., & Pakula, M., (2009), “­A Laboratory Study on CO2 Emission Reductions Through the Use of Warm Mix Asphalt”, Transportation Research Board Annual Meeting
pp.1091-1095.
-Mohammad, L. N., Negulescu, I. I., Wu, Z., Daranga, C., Daly, W. H., & Abadie, C., (2003), “Investigation of the use of recycled polymer modified asphalt binder in asphalt concrete pavements” Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 72, pp.551–594.
-Roque et al., (2002), “Implementation of SHRP indirect tension tester to mitigate cracking in asphalt pavements and overlays”, Tallahassee, FL: Florida Department of Transportation, Department of Transportation.
-Zhao, S., Huang, B., Shu, X., Jia, X., & Woods, M., (2012), “Laboratory performance evaluation of warm-mix asphalt containing high percentages of reclaimed asphalt pavement”,Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2294, pp.98–105.
-Zhou, F., Li, H., Hu, S., Lee, R., Scullion, T., Claros, G., Button, J., (2013), “Evaluation of use of recycled asphalt shingles in HMA”, Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 82, pp.367–402.