بررسی تأثیر تردد ناوگان باری دارای اضافه تناژ بر کاهش طول عمر روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از اطلاعات سامانه های توزین حین حرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 دانشجوی دکتری‌، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران

3 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خیام، تهران

10.22034/tri.2021.240848.2796

چکیده

حمل‌‌ اضافه بار، باعث آسیب به راهها و ابنیه راه همچون پل ها می‌گردد و شبکه راههای کشور را که با صرف هزینه‌های زیاد ساخته شده‌اند دچار اضمحلال سریعتری می‌کند. اضافه بار بیش از ظرفیت اصلی و استاندارد وسایل نقلیه ، یکی از عوامل موثر در آسیب و خسارت وارده به راهها، ابنیه، پل ها و زیر سازی آسفالت و شبکه راهها می باشد که این موضوع باتوجه به هزینه های سنگین اجرای آسفالت معابر ، باعث خسارت و کاهش عمر روسازی می گردد. به طور کلی پدیده اضافه تناژ وسایل نقلیه باری معمولا در کشورهای در حال توسعه ای رایج است که اقدامات کنترل ترافیک در سطح ضعیفی انجام می گیرد. در راههای کشور طبق بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود به طور متوسط حداقل بین 5 تا 10 درصد از کامیونهایی که تردد می نمایند با شرایط تناژ اضافه بر ظرفیت مواجه باشند که این موضوع یکی از فاکتورهای مهم کاهش عمر سرویس روسازی راهها می باشد. در این مقاله نتایج آنالیز داده های بدست آمده از سیستم توزین حین حرکت (WIM)1 و تأثیر تردد وسایل نقلیه دارای اضافه تناژ بر عمر روسازی ارایه شده است. براین اساس به عنوان یک روش جدید با محاسبه بارهای محوری هم ارز و فاکتور خسارت به روسازی راه (DF)2،برای نخستین بار در کشور، عمر سرویس باقیمانده روسازی با لحاظ نمودن ترددهای اضافه بر ظرفیت ناوگان باری تخمین زده شده است. تجزیه و تحلیل نشان داد که فاکتور خسارت به راه بدست آمده از اطلاعات WIM به میزانی است که منجر به کاهش عمر سرویس سازه روسازی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Overloaded Vehicles on Flexible Pavements Service Life Using Weigh-In-Motion Data

نویسندگان [English]

  • Jalal Ayoubinejad 1
  • Nasir Baradaran Rahmanian 2
  • Armin Jarahi 3
1 Assistant Prof., Dept. of Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Ph. D., Candidate, Faculty of Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Faculty. of Engineering, Khayyam University, Iran.
چکیده [English]

Overloaded vehicles damages roads and road structures such as bridges and destroys the country's high-cost road network, which is built at a high cost. Overloading more than the standard capacity of vehicles is one of the effective factors in damaging the roads. In general, the phenomenon of overloading of freight vehicles is common in developing countries where traffic control measures are poorly implemented. On the roads of the country, according to the studies, it is predicted that on average, at least “between” 5% to 10% of the trucks have overload conditions. This is one of the most important factors in reducing the service life of road pavement. In this paper, the results of data analysis collected from the weigh-in-motion system (WIM) and the effect of overloaded vehicle on flexible pavement are presented. By calculating the equivalent axial loads and damage factor (DF) to the road pavement, the remaining service life (RSL) of the pavement has been determined by considering Overloaded truck impact. The analysis showed that the damage factor obtained from WIM information is to the extent that it reduces the service life of the pavement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overloaded Vehicles
  • Pavements Service Life
  • Weigh-In-Motion
- مرکز مدیریت راه­ها، (1398)، "گزارش عملکرد سامانه­های توزین حین حرکت"، اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای خراسان رضوی.
-موسسه قیر و آسفالت، پژوهشکده حمل و نقل، (1390)، "آیین نامه روسازی آسفالتی راه­های ایران"، نشریه 234 ص.165.
     -D. Gedafa, M. Hossain, R. Miller, and T. Van, (2010), “Estimation of Remaining Service Life of Flexible Pavements from Surface Deflections”, J. of Transp. Eng. 136 (4), pp. 342-352.
-Dawid Rys, Piotr Jaskula, (2018), “Effect of overloaded vehicles on whole life cycle  cost of flexible pavements”, Researchgate­, Publication/326354946, pp. 7-8.
-Hao Wang, Jingnan Zhao, Zilong Wang, (2018), “Impact of Overweight Traffic on Pavement Life Using Weigh-In-Motion Data and Mechanistic-Empirical Pavement Analysis”,  9th International Conference on Managing Pavement Assets (ICMPA9) in Alexandria, pp. 9-12.
-J. C. Pais, S. I. R. Amorim, and M. J. C. Minhoto, (2015), ”Impact of Traffic Overload on Road Pavement Performance”, , Ascelibrary.org by Univ. of Alabama at Birmingham, pp. 874-876.
-Jongga Jihanny, Bambang Sugeng Subagio and Eri Susanto Hariyadi, (2018), “The analysis of overloaded trucks in indonesia based on weigh in motion data (east of sumatera national road case study)”, MATEC Web of Conferences 147, pp. 1-4.
-Krishna Nath Ojha, (2018), “Overloading and Pavement Service Life”,  J. of Transportation Technologies, 8, pp.  343-356.
-O.Olufemi Jacob, I. Callistus Chukwudi,
     -­Ying Chuen Chan, (2008), “Truck    Overloading Study in Developing Countries and Strategies to Minimize its Impact”, Master of Engineering, pp. 51-56.
-S. Kumar1, A. Arya, A. Gupta, (2020), “Methodology of Studying Impact of Vehicle Overloading on Pavement Surface and Design of Overall Thickness”,  International Research Journal of Engineering and Technology, 7(5), pp. 3666-3672.