شناسایی و اولویت بندی ‌شاخص‌های موثر بر توسعه حمل و نقل هوایی (موردکاوی: شهر چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه بین‌المللی چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

در دنیای پررقابت کنونی، کشورها به منظور توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی، پیوسته در جستجوی شیوه‌های جدیدی برای حداکثر کردن مبادلات هستند. بر این اساس توسعه‌ی حمل و نقل به ویژه حمل و مثل هوایی ضرورت می‌یابد. در ایران نیز، امروزه همانند بسیاری دیگر از نقاط جهان، حمل و نقل هوائی از عوامل بی‌چون و چرای رشد اقتصادی و سرعت تحرکات در توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شود. در این پژوهش تلاش شده است کلیات توسعه حمل و نقل هوایی و عوامل موثر بر آن و به صورت خاص شاخص‌های موثر بر توسعه حمل و نقل هوایی در شهر چابهار مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای، از نظر روش، پیمایشی و از نظر تحلیل، مقایسه ای و نظرسنجی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 320 نفر است که تعداد 170 از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده‌ها راجع به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای و به منظور تثبیت فرضیه‌ها از روش لیکرت استفاده شده است و همچنین جهت اولویت‌بندی معیارها از روش AHP استفاده شده است. نتایج آزمون t تک‌نمونه‌ای نشان داد که مولفه‌های اشتغال، دانش، سیاست‌گذاری، دسترسی به بازار، خطوط هوایی، مسائل مربوط به بازار و رقابت، تولید و دست‌رسی به هواپیما، رقابت عادلانه، لجستیک، مسایل زیست‌محیطی، خدمات، مکان‌یابی مناسب فرودگاه، زیرساخت، پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل هوایی و مدیریت ترافیک هوایی بر توسعه‌ی حمل و نقل هوایی چابهار موثر هستند. تحلیل سلسله‌مراتبی میان این معیارها نشان داد که از دیدگاه پاسخ‌دهندگان، معیار دانش در توسعه‌ی حمل و نقل هوایی دارای بیش‌ترین اهمیت است. پس از آن به ترتیب معیارهای دسترسی به هواپیما، زیرساخت، مدیریت ترافیک هوایی، مکانی‌یابی فرودگاه، لجستیک، خطوط هوایی، پیش بینی تقاضا، مسایل زیست‌محیطی، خدمات، سیاست‌گذاری، اشتعال، دسترسی به بازار و مسایل مربوط به بازار دارای ارجحیت و اولیت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritising the Factors Affecting the Development of Air Transportation (Case Study: City of Chabahar)

نویسندگان [English]

  • Jafar Sayareh 1
  • Mohammad Reza Zahraeipoor 2
1 Associate Professor, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran.
2 M.Sc. Student, International University of Chabahar, Chabahar, Iran.
چکیده [English]

In today's highly competitive world, countries are constantly looking for new methods to maximize their trade for economic and social development. Accordingly, the development of transportation, especially air transportation, is a necessity. Presently in Iran, as in many other parts of the world, air transport is one of the reasons for economic growth and the speed of movement in regional development. In this study, an attempt has been made to study the generalities of air transport development and its influential factors, and in particular, the indicators influencing the development of air transport in the city of Chabahar. This research is developmental in terms of purpose, a survey in terms of method, comparative and polls in terms of analysis, the qualitative in terms of data nature, and cross-sectional in terms of data collection time. The statistical population of this study includes 320 passengers and air transport customers, maintenance staff, flight attendants or pilots, and service employees, 170 of who were selected as a sample by simple random sampling and researched, respectively. To collect data about the research literature, the desk study (review of relevant literature) and in order to confirm the hypotheses and to prioritize the criteria, the Likert scale survey method and AHP technique have been used respectively. The results of the sample t-test showed that the components of employment, knowledge, policy-making, market access, airlines, market and competition issues, aircraft production and access, fair competition, logistics, environmental issues, services, convenient airport location, infrastructure, air transport demand forecasting, and air traffic management are influential on the development of Chabahar air transport. Hierarchical analysis between these criteria showed that from the respondents' point of view, the knowledge criterion is the most important in the development of air transport. The criteria of access to aircraft, infrastructure, air traffic management, airport location, logistics, airlines, demand forecasting, environmental issues, services, policy-making, employment, market access, and market-related issues take precedence, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transport
  • Development
  • Air Transport
  • Chabahar Port
-    اسکندری، س. و برجویی روشن پور، ه.، (1396)، "نقش فرودگاه کیش در توسعه گردشگری، سایت دانشکده‌ی صنعت هواپیمایی کشور".
-    دولت‌یاری، ب. و دولت یاری، م.، (1396)، "­بررسی آزمایشگاهی زیرساخت های حمل و نقل هوایی و مقاوم سنجی بستر فرودگاه ایلام"، پنجمین کنگره بین المللی عمران­، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
-    "سالنامه آماری حمل و نقل هوایی کشور"، مرکز مطالعات و اطلاع رسانی سازمان هواپیمای کشوری، تهران،
-    "سالنامه‌ی آماری سازمان هواپیمایی کشوری سال‌های 1380 الی ­1395".
-    "سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران"، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، ١٣٨٤.
-    "صادق عمل نیک، مرتضی. مدیریت استراتژیک توسعه"، (1383)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس صنعت حمل و نقل هوایی مدیریت صنعت حمل و نقل هوایی ایران، تهران.
-    صفارزاده، م.و معصومی، غ.ر.، (1384)، "برنامه ریزی و طراحی فرودگاه"، مرکز چاپ و انتشار موسسه عالی آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
-    صفارزاده، م.، حسن پور، ش. عبدی، ع.، (1390)، "تجاری‌سازی و توسعه اقتصادی فرودگاه‌ها"، چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سمنان، دانشگاه سمنان.
-    ضرابی، ا. محمدی، ج. و سقایی، م.، (1395)، "چالش‌های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)"، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی.
-    "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"، (1368)، چاپ اول، تهران.
-          "گزارش عملکرد سالیانه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران"،(1384)، انتشارات معاونت برنامه ریزی و سیستم‌های اطلاعاتی، تهران.
-          مومنی ، م.، (1375)، "ارایه مدلی برای بهینه سازی شبکه پروازی هما برمبنای معیارهای چندگانه"، پایان نامه دکترا، دانشگاه تهران.
-          نجفی‌پور، ا.ع. حقیقت قهفرخی،ف. و ضیائی ادیب، س.م.، (1396)، "بررسی اثرات حمل و نقل هوایی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای درصنعت گردشگری"، پنجمین کنفرانس بین‌المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری.
-“Air Traffic Services Planning Manual”,  (2017).
-“Airports international”, (2006),Vol. 39,No.1.
-“Alkaabi K, Debbage K., (2007), “Air passenger demand and skilled labor markets by US metropolitan area”, Journal of Air Transport Management, 13(3), pp.121-130.
-Baron, Alfred, (2017), “air transport efficiency and its measures, institute of aviation, DOI: 10.9790/5736-0910021231 www.iosrjournals.org ., pp.12-13.
-Basic CFMU Handbook, (2015), “ATFCM users manual”, Euro control CFMU.
-Blonigen BA and Cristea AD., (2016), “Air transport and urban growth: Evidence from a
quasi-natural policy experiment (Working paper)”, University of Oregon and NBER.
-Bowen, John, Air cargo: Engine for economic development, In The International Air Cargo Association: Air Cargo.
-Brueckner J. , (2003), “Air traffic and urban economic development”, Urban Studies, 40(8),
pp.1455-1469.
-Button K, Lall S., (1999), “The economics of being an airport hub city, Research in Transportation Economics, 5, pp.75-105.
 
-Button K, Taylor S., (2000), “International air transportation and economic development”, Journal of air transport management, 6(4),
pp. 209-222.
 
-Debbage K., (1999), “Air transportation and urban-economic restructuring: Competitive advantage in the US –Carolinas”, Journal of Air Transport Management, 5, pp.211-221.
-Goetz AR., (1992), “Air passenger transportation and growth in the U.S. urban system1950–1987”, (1992), Growth and Change­, 23, pp.218-242.
-Green RK., (2007), “Airports and economic development”, Real Estate Economics, 35(1),
pp.91-112.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Gunadi, Ariawan, Martono, (2016),”Current Indonesian Air Transportation”, IOSR Journal of Applied Chemistry (IOSR-JAC) e-ISSN: 2278 5736.Vol. 9, Issue 10 Ver. pp. 12-31.
-ICAO Circular 305, NLA., (2005).
-John, RK., (2006), “Airports and economic development. Real Estate Economics”, 35(1), pp. 91-112.
-Neal, z. Fageda X., (2008), “Getting there fast: globalization, intercontinental flights and location of headquarters, Journal of Economic Geography”, 8, pp. 471-495.
-Vijver, Eline van. Derudder, Ben. Wiltox, Frank, (2015), “Air Passenger Transport and Regional Development: Cause and Effect in Europe Transport and Sustainable Development Preliminary Communication”.
 
-www.airlinequality.com
-www.CAO.Com
-www.Iranair.Com