مطالعه عوامل مؤثر در بروز حوادث دریایی شناورهای با تناژ ناخالص کمتر از 500 (مورد مطالعه: آبراه‌های خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

10.22034/tri.2021.207820.2667

چکیده

این تحقیق برای نخستین بار با هدف شناسایی و رتبه بندی کلیه عوامل مؤثر در بروز حوادث دریایی شناورهای با تناژ ناخالص کمتر از 500 (مورد مطالعه آبراه‌های خوزستان)، تهیه و تنظیم شده است. یافته‌های این پژوهش کاربردی می تواند به اتخاذ راهکارهای موثر عملی در راستای افزایش سطح ایمنی شناورهای با تناژ ناخالص کمتر از 500 متردد در آب های خوزستان ‌کمک شایانی نماید. در این پژوهش، ضمن مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. دو بخش آمار توصیفی و استنباطی داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و برای پردازش اطلاعات، از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس و اکسپرت چویس استفاده گردیده است. بر اساس تجزیه و تحلیل و نتایج حاصله، عوامل انسانی، عوامل محیطی، عوامل نرم افزاری و عوامل سخت افزاری در بروز حوادث دریایی شناورهای با تناژ ناخالص کمتر از500 در آبراه های خوزستان تأثیر دارند که از بین آنها، عامل انسانی با وزن نهایی 0.534 بیشترین اولویت را نسبت به عوامل دیگر دارد. همچنین از میان زیرعوامل، کمبود و فقدان آموزش پرسنل شناورها در میان زیر عوامل انسانی، عامل ویژگی های طبیعی کانال (جریان شدید آب، عمق و عرض) در میان زیر عوامل محیطی، عامل عدم اجرای صحیح دستورالعمل های موجود فنی و ایمنی از میان زیر عوامل نرم افزاری و عامل شرایط تعمیر و نگه داری بدنه و تجهیزات شناور از میان عوامل سخت افزاری اولویت اول را نسبت به دیگر زیر عوامل به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying of Factors Affecting the Occurrence of Marine Accidents of Vessels with Gross Tonnage Less than 500 (Case Study: Khuzestan Waterways)

نویسنده [English]

  • Mohammed Hussain Kheirollah Zade Baee
Expert Supervisor of Classification Society & Shipbuilding, Khozestan, Marine Science and Technology University, Khoramshahr, Iran.
چکیده [English]

This study was prepared to identify and rank all factors contributing to the occurrence of marine accidents of vessels with gross tonnage less than 500 (Khuzestan waterways study) for the first time. The findings of this research can be used to adoption effective practical measures to improve the safety level of vessels with gross tonnage of less than 500 which traffic in Khuzestan waters. In this study, in addition to library and documentary study, a questionnaire was used to collect data. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis and SPSS and Expert choice statistical software were used for data processing. Based on the analysis and results, human factors, environmental factors, software factors and hardware factors influence the occurrence of vessels with gross tonnage less than 500 in Khuzestan waterways, of which a human factor with a final weight of 0.534 is the highest priority than other factors. Also among sub-factors, defect and lack of training of ship personnel among human sub-factors, factor of natural channel characteristics (severe flow of water, depth and width) among sub-environmental factors, lack of proper implementation of existing technical and safety guidelines among the Software factors and maintenance factors of hull and equipment of vessels among the hardware factors are the first priority over other sub factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine Accidents
  • Vessels with Gross Tonnage Less Than 500
  • Khuzestan Waterways