کاربرد مدل‌های فضایی- مکانی در پیش‌بینی فراوانی تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: شبکه راه‌های اصلی استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری، دانشکده عمران ومعماری دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

10.22034/tri.2021.250276.2815

چکیده

شناسایی بخش‌های جاده‌ای با خطر تصادف رویکرد ویژه‌ای برای درک بهتر الگوهای تصادفات و افزایش مدیریت ایمنی جاده‌ای به متخصصان ایمنی ارائه می‌دهد. روش‌های معمول شناسایی مقاطع حادثه‌خیز و الگوهای تصادف آن‌قدر قوی نیستند که خصوصیات مکانی داده‌های تصادف را در مدل لحاظ کنند. حوادث رانندگی دارای خاصیت فضایی تمایل به وابستگی مکانی دارند، پدیده‌ای که به‌عنوان همبستگی مکانی شناخته می‌شود. مدل‌های فضایی مقدار پیش‌بینی‌شده الگوی تصادف را در فضا را توصیف می‌کند که می‌تواند ناشی از تغییر در خصوصیات قابل‌توجه محیط محلی باشد با توجه به ماهیت گسسته داده‌های تصادف و دسترسی محدود به مکان‌های دقیق تصادف، یک سطح مداوم که از نقاط گسسته کشیده شده باشد، تراکم تصادف را بهتر منعکس می‌کند و تصویر واقع‌بینانه‌تری از توزیع تصادف ارائه می‌دهد. در این مطالعه کل محورهای اصلی برون‌شهری استان همدان بر اساس داده‌های تصادف مکانمند از سال 1396 تا 1398 با استفاده از روش‌های توزیع چگالی کرنل، رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی، رگرسیون پوآسون وزن‌دار جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل‌ها نشان می‌دهد که مدل رگرسیون پوآسن وزن‌دار جغرافیایی نتایج بهتری برای پیش‌بینی مکان‌های تصادف نسبت به سایر مدل‌ها دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Geographical-Spatial Models in Predicting the Frequency of Road Crash (Case Study: Main Road Network of Hamadan Province)

نویسندگان [English]

  • Hasan Khaksar 1
  • Seyed Ahmad Almasi 2
  • Ali Asghar Goharpoor 3
1 Assistant Professor, Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Ph.D., Student, Roads and Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Qazvin Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Ph.D., Grad., Department of Engineering, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Identifying road segment at risk of accidents offers a special approach to safety professionals to better understand crash patterns and enhance road safety management. Conventional methods for identifying accident hotspots and crash patterns are not strong enough to take into account the spatial properties of crash data in the model. Traffic accidents with a spatial nature tend to be spatially dependent, Spatial models describe the predicted value of the crash pattern in space, which can be due to changes in the remarkable properties of the local environment Reflects crash densities better and provides a more realistic picture of crash distribution. In this study, all the main suburban axes of Hamedan province based on spatial accident data from 2017 to 2019 using kernel density distribution methods, geographical weighted regression, (GWR) geographical weighted Poisson regression(GWPR) have been studied. The results of the models show that the geographically weighted Poisson regression(GWPR) model has better results for predicting crash locations than other models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crash
  • safety
  • spatial distribution
-Anderson, T.K. Kernel Density Estimation and K-Means Clustering to Profile Road Accident Hotspots. Accid. Anal. Prev. 41 (3), pp.359–364.
 
-Arvin, R., Kamrani, M., Khattak, A.J., Rios-Torres, J., (2018), “Safety impacts of automated vehicles in mixed traffic. Paper Presented at the Transportation Research Board 97th Annual Meeting”, Washington DC.
 
-Chatterjee, A., Wegmann, F., Fortey, N., Everett, J., (2001), “Incorporating safety and security issues in urban transportation planning. In: A Paper Presented at the 80th Annual TRB Meeting. Washington, D.C.
-Chimba, D,. Musinguzi, A., Kidando, E., 2018. Associating pedestrian crashes with demographic and socioeconomic factors. Case Studies on Transport Policy https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.01.006.
 
-Chiou, Y.-C., Jou, R.-C., Yang, C.-H., (2015), “Factors affecting public transportation usage rate: geographically weighted regression”, Transp. Res. Part a Policy Pract. 78, pp.161–177.
 
-Dumbaugh, E., Meyer, M.D., Washington, S., (2004), “Incorporating sate highway safety agencies into safety-Conscious planning process”, In: A Paper Presented at the 83th Annual TRB Meeting. Washington, D.C.
 
-Erdogan, S.; Yilmaz, I.; Baybura, T.; Gullu, M. (2008), “Geographical Information System Aided Traffic Accident Analysis System Case Study: City of Afyonkarahisar, Accid., Anal., Prev. 40 (1), pp.174–181.
 
-Fotheringham, S., Brunsdon, C., Charlton, M., (2002), “Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships”, John Wiley & Sons.
 
-Gomes, M., Cunto, F., Silva, A., (2017), “Geographically weighted negative binomial regression applied to zonal level safety performance models”, Accident Analysis and Prevention 106 (2017), pp. 254–261.
 
-Hadayeghi, A., Shalaby, A., Persaud, B., (2010a), “Development of planning-level transportation safety models using full Bayesian semiparametric additive techniques”, Journal of Transportation Safety and Security 2, pp.45–68.
 
-Hadayeghi, A., Shalaby, A.S., Persaud, B.N., (2010b), “Development of planning level transportation safety tools using geographically weighted poisson regression”, Accid. Anal. Prev. 42 (2), pp.676–688.
-Haining, R., (2003), “Spatial Data Analysis: Theory and Practice; Cambridge University Press: Cambridge”.
 
-Hezaveh, A., Arvin, R., Cherry, C., (2019), “A geographically weighted regression to estimate the comprehensive cost of traffic crashes at a zonal level”, Accident Analysis and Prevention 131, pp.15–24.
 
-Huang, H., Abdel-Aty, M., Darwiche, A., (2010), “County-level crash risk analysis in Florida: bayesian spatial modeling. Transp”, Res. Rec.: J. Transp. Res. Board,  pp.27–37.
 
-Li, L.; Zhu, L.; Sui, D., (2007), “A GIS-based Bayesian Approach for Analyzing Spatial–Temporal Patterns of Intra-City Motor Vehicle Crashes”, Accid. Anal, Prev., 15 (4), pp.274–285.
 
-Li, Z., Wang, W., Liu, P., Bigham, J. M., & Ragland, D. R., (2013), “Using Geographically Weighted Poisson Regression for county-level crash modeling in California”, Safety Science, 58, pp.89–97.
 
-Li, Z., Wang, W., Liu, P., Bigham, J., Ragland., D., (2013), “Using Geographically Weighted Poisson Regression for county-level crash modelin in California” Safety Science 58 (2013) pp.89–97.
 
-Liu, J., Khattak, A., Wali, B., (2017), “Do safety performance functions used for predicting crash frequency vary across space?” Applying geographically weighted regressions to account for spatial heterogeneity.
 
-Nakaya, T., Fotheringham, A.S., Brunsdon, C., Charlton, M., (2005), “Geographically weighted poisson regression for disease association mapping”, Stat. Med. 24 (17), pp.2695–2717.
-Nhtsa, (2013), “Traffic Safety Facts Department of Transportation”, National Highway Traffic Safety Administration, Washington, DC.
 
-Nie, K., Wang, Z., Du, Q., Ren, F., Tian, Q., (2015), “A network-constrained integratedmethod for detecting spatial cluster and risk location of traffic crash: a casestudy from Wuhan”, China,Sustainability 7 (3), pp.2662–2677.
 
-Okabe, A., Satoh, T., Sugihara, K., (2009), “A kernel density estimation method fornetworks”, its computational method and a GIS-based tool. Int. J. Geogr. Inf. Sci.23 (1), pp.7–32.
 
-Pirdavani, A., Brijs, T., Bellemans, T., Wets, G., (2013), Spatial analysis of fatal an injury crashes in Flanders, Belgium: Application of geographically weighted regression technique. In: The 92th Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington, DC.
 
-Pulugurtha, S.S.; Krishnakumar, V.K.; Nambisan, S.S. (2007), “New Methods to Identify and Rank High Pedestrian Crash Zones: An Illustration”, Accid. Anal. Prev., 39 (4), pp.800–811.
 
-Shariat Mohaymany, A., Shahri, M., Mirbagheri, B., (2013), “GIS-based method for detecting high-crash-risk road segments using network kernel density estimation”, ISSN: 1009-5020 (Print) 1993-5153 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/tgsi20.
 
-Soroori, A., Mohammadzadeh Moghaddam, A., Salehi, M., (2020), “Modeling spatial nonstationary and overdispersed crash data: Development and comparative analysis of global and geographically weighted regression models applied to macrolevel injury crash data”, ISSN: 1943-9962 (Print) 1943-9970 (Online) Journal homepage, https://www.tandfonline.com/loi/utss20.
 
-Tarko, A.P., (2006), “Calibration of safety prediction models for planning transportation networks”, Transp. Res. Rec., J. Transp. Res. Board 1950 (1), pp.83–91.
 
-Xie, Z., Yan, J., (2008), “Kernel density estimation of traffic accidents in a networkspace Computers”, Environ. Urban Syst. 32 (5), pp.396–406.
 
-Xu, P., Huang, H., (2015), “Modeling crash spatial heterogeneity: random parameter versus geographically weighting”, Accid. Anal. Prev. 75, pp.16–25.
 
-Xu, P., Huang, H., Dong, N., Wong, S., (2017), “Revisiting crash spatial heterogeneity: a Bayesian spatially varying coefficients approach. Accid. Anal.”, Prev. 98, pp.330–337.
 
-Yamada, I.; Rogerson, P. (2003), “An Empirical Comparison of Edge Effect Correction Methods Applied to K-Function Analysis”, Geog. Anal. 35, pp.97–109.
 
-Zhang, Y., Bigham, J., Li, Z., Ragland, D., Chen, X., (2012), “Associations between road network connectivity and pedestrian-bicyclist accidents”, In: The 91th Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington, DC.
 
-Zwerling, C., Peek-Asa, C., Whitten, P., Choi, S.-W., Sprince, N., Jones, M.P., (2005), “Fatal motor vehicle crashes in rural and urban areas: decomposing rates into contributing factors”, Inj. Prev. 11 (1), pp.24–28.