پیش‌بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، داشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه راه و ترابری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/tri.2021.254423.2824

چکیده

: تصادفات و تلفات جانی و مالی ناشی از آن تبدیل به معضلی جدی در جهان شده است .انسان، راه، وسیله نقلیه و محیط، چهار عامل به وجود آمدن تصادفات رانندگی می‌باشند که موثرترین عامل به وجود آمدن تصادفات انسان می‌باشد. از این رو در حوزه ایمنی ترافیک، مطالعات علوم اجتماعی به ویژه مطالعات روانشناسی و شخصیت رانندگان ضروری به نظر می‌رسد و هر تلاشی که باعث شناخت شخصیت و بهبود رفتار رانندگی بشود می‌تواند جان بسیاری را نجات بدهد. امروزه برای شناخت شخصیت انسان از آزمون‌های شخصیت شناسی استفاده می‌شود. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای می‌باشد که شامل 3 بخش است. بخش اول سوالات جمعیت شناختی، بخش دوم پرسشنامه محقق ساخت رفتار‌های پر خطر رانندگی و بخش سوم پرسشنامه شخصیت شناسی مایرز – بریگز می‌باشد. رفتارهای پر خطر ترافیکی شامل 38 گویه می‌باشد که در چهار عامل رفتار تهاجمی، خستگی و حواسپرتی، عدم توافق پذیری و عدم توجه به سلامت خود قرار گرفته شد. و ترجیحات شخصیتی بدست آمده از آزمون مایرز - بریگز شامل برونگرایی، درونگرایی، حسی، شهودی، منطقی، احساسی، ادراکی و قضاوتی می‌باشند. برای سنجش قدرت پیشبینی تعداد تصادفات از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که متغیر ادراکی دارای بیشترین قدرت پیشبینی معنادار برای متغیر وابسته اصلی یعنی تعداد تصادفات می‌باشد و هچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر رفتارهای تهاجمی و حواسپرتی دارای بیشترین قدرت پیشبینی معنادار برای متغیر وابسته اصلی یعنی تعداد تصادفات می باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting personality preferences and high-risk driving behaviors affecting the number of traffic accidents

نویسندگان [English]

  • Seyed Shahab Hasaninasab 1
  • Sajad Jalili 2
  • Mohsen Zahedi 2
1 Civil engineering department, engineering faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor‌, Department of Highway and Transportation Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Driving accidents are a serious problem in the world. Human, the road, the vehicle and the environment are the four causes of driving accidents. The most effective cause of accidents is the human factor. Therefore, in the field of traffic safety, social science studies, especially psychology studies, are necessary. Any attempt to get to know the personality and improve driving behavior can save many lives. Personality tests are used to identify a person's personality. The research instrument was a questionnaire consisting of three sections: demographic questions, high risk driving behavior questionnaire and Myers-Briggs personality test. Traffic high-risk behaviors included 38 items that were classified into four factors: aggressive behavior, fatigue and distraction, lack of agreeableness and lack of attention to their health. And personality preferences obtained from the Myers-Briggs test include (Extrovert-Introvert, sensor-intuitive, Thinker- Feeler and Perceiver -judger). Multivariate regression was used to measure the predictive power of the number of accidents. The results of regression analysis showed that among the personality dimensions of Myers-Briggs test, the perceptual variable has the most significant predictive power of accident variable. Also, among the high risk driving behaviors, aggressive behavior and distraction have the most significant predictive power of accident variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myers Briggs test
  • accidents
  • high-risk driving behaviors
  • multivariate regression