ارایه مدلی برای انتخاب سرعت بر اساس مشخصه‌های طرح هندسی و ویژگی‌های حاشیه مسیر در راه‌های برون شهری (مطالعه موردی: راه‌های استان زنجان)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان، امیرکلا، بابل، ایران

10.22034/tri.2021.137270

چکیده

معمولاً تخطی از سرعت مجاز یکی از عوامل اصلی حوادث رانندگی در راه­های برون‌شهری است. در این مطالعه سعی شده با ثبت سرعت و تکمیل پرسشنامه از خودروهای در حال تردد در محورهای دوخطه-دوطرفه برونشهری استان زنجان به بررسی عوامل موثر بر انتخاب سرعت توسط رانندگان پرداخته شود. به این منظور متغیرهای متعددی در 5 گروه، متغیرهای مربوط به راننده، وسیله نقلیه، راه و محیط اطراف، سفر و سرنشینان تعریف شده و داده­های مربوط به آن­ها جمع آوری شده است.
به منظور تحلیل داده­ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده که احتمال انتخاب سرعت غیرمجاز از سوی رانندگان را محاسبه می­کند. نتایج انجام این مطالعه نشان داد که با افزایش سن رانندگان، احتمال انتخاب سرعت غیرمجاز از سوی آن‌ها کاسته میشود و بر عکس با کاهش سن رانندگان، احتمال انتخاب سرعت غیرمجاز افزایش می­یابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ساخته شده بیان می­کند که با افزایش حجم موتور خودروها بر احتمال انتخاب سرعت غیرمجاز توسط رانندگان افزوده شده است. نتایج مدل نشان می­دهد، احتمال ارتکاب تخلف سرعت در راههایی با سرعت مجاز 60 و 80 کیلومتر بر ساعت بیشتر از راه­هایی با سرعت مجاز 95 کیلومتر بر ساعت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduce a Model for Speed Choice on Rural Roads According To Geometric Design and Roadside Characteristics (Case Study: Zanjan Province Rural Roads)

نویسندگان [English]

  • Rezvan Babagoli 1
  • Amirreza Jelve Zide Sarayi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Science and Technology of Mazandaran, Behshahr, Iran
2 M.Sc. Grad., Student, Faculty of Civil Engineering, Aryan Institute of Science and Technology, Amirkola, Iran.
چکیده [English]

Typically, speeding is one of the main drivers of road accidents in the out-of-town way. In this study, we tried to investigate the factors affecting speed selection by drivers by recording speed and completing a questionnaire on two-way vehicles in two-way axis of Zanjan province. For this purpose, various variables have been defined in five groups, variables related to driver, vehicle, road and environment, travel and occupants, and their data have been gathered. In order to analyze the data, a logistic regression model has been used that calculates the probability of the driver's choice of speed. The results of this study showed that with the increase in the age of drivers, the probability of choosing their unauthorized speed is reduced, and, in spite of decreasing the age of drivers, the probability of choosing an unauthorized speed increases. The results of the model also show that by increasing the engine volume, the drivers have been added the possibility of unauthorized speed selection. The results of the model show that the probability of committing a violation of speed in roads with speeds of 60 and 80 km / h is more than speeds of 95 km / h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questionnaire
  • Selection of Authorized and Unsolicited Speed
  • Logistic Regression Model
  • External Axes
  • صلاحیان، م. حسنی، الف. و ربیعی، د.، (1392)، "بررسی رابطه بین سلامت روان و رغبت­ها با سبک رانندگی"، فصلنامه علمی تخصصی طب کار، 5،
    ص.65-57.
  • مروتی شریف­آباد، مؤمنی سروستانی، برخورداری فیروزآبادی و فلاح­زاده (1390)، "پاداش درک شده رانندگی غیرایمن و هزینه درک شده رانندگی ایمن به عنوان تعیین کننده­های وضعیت رانندگی مردم شهر یزد - کاربردی از تئوری انگیزش محافظت"، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14، ص. 11-1.

-­Arboretti, G.R. and L. Salmaso, (2007), “Model performance analysis and model validation in logistic regression”, Statistica, 63(2), pp.375-396.

- Bolderdijk, J. W., Knockaert, J., Steg, E. M. and Verhoef, E. T., (2011), “Effects of pay-as-you-drive vehicle insurance on young drivers” speed choice, results of a Dutch field experiment, Accident Analysis & Prevention, 43(3),
pp.1181-1186.

- Elvik, R., Christensen, P. and Amundsen, A., (2004), “Speed and road accidents, an evaluation of the Power Model”, TOI report, 740.

- Fildes, B., Rumbold, G. and Leening, A., (1991), “Speed behavior and drivers’ attitude to speeding,  Monash University Accident Research Centre Report No. 16.

- Fleiter, J.J., Lennon, A. and Watson, B., (2010), “How do other people influence your driving speed? Exploring the ‘who’ and the ‘how’ of social influences on speeding from a qualitative perspective”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 13(1), pp.49-62.

- Haglund, M. and Aberg, L., (2000), “Speed choice in relation to speed limit and influences from other drivers”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 3(1), pp.39-51.

- Kleinbaum, D. G., Klein, M. and Pryor, E. R., (2010), “Logistic regression: a self-learning text: Springer”.

- Peer, E. and Rosenbloom, T., (2013), “When two motivations race: The effects of time-saving bias and sensation-seeking on driving speed choices”, Accident Analysis & Prevention, 50(0),
pp.1135-1139.

-­Quimby, A., Maycock, G., Palmer, C. and Buttress, S., (1999), “The factors that influence a driver's choice of speed - a questionnaire study”, TRL Report 325 (Crowthorne: Transport Research Laboratory).

-­Tay, R., (2009), “The effectiveness of automated and manned traffic enforcement. International journal of sustainable transportation”, 3(3), pp.178-186.

- Wasielewski, P., (1984), “Speed as a measure of driver risk: observed speeds versus driver and vehicle characteristics”, Accident Analysis & Prevention, 16(2), pp.89-103.

-­Wasielewski, P., Evans, L., (1985), “Do drivers of small cars take less risk in everyday driving? Risk Analysis, 5(1), pp.25-32.