بررسی اثر زیر ساخت‌های حمل و نقل بر توسعه گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.198908.2629

چکیده

بخش گردشگری به واسطه داشتن پیامدهای خارجی مثبتی بر بخش های دیگر اقتصاد مانند خدمات و صنعت و نیز اثرات مثبت آن بر اشتغال و رشد اقتصادی مورد توجه سیاستگزاران است. درآمدزایی صنعت گردشگری کشور علاوه بر آن که تابعی از متغیرهای اقتصادی شامل نرخ ارز و درآمد سرانه کشور است به خدمات بخش های حمل و نقل و هتلداری، وضعیت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور و وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی کشور نیز وابسته است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر بخش گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب حوزه منا با تاکید بر زیر ساخت‌های حمل ونقل در بخش توسعه گردشگری برای سال‌های 2000 تا 2015 با استفاده از روش پنل دیتا و نرم افزار ایویوز می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه حمل و نقل در بخش‌های هوایی و ریلی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر گردشگران ورودی کشورها داشته است. همچنین آثار گردشگری ثبت شده در سازمان یونسکو، ثبات سیاسی کشورهای میزبان، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ ارز اثر مثبت بر ورودی گردشگران داشته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Transport Infrastructure on the Development of Tourism of Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Roya Seifipour 1
  • Azadeh Mehrabian 1
  • Fahime Mohamad Ebrahimi 2
1 Assistance Professor, Central Tehran Branch, Azad Islamic University Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Economic Faculty, Central Brach, Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The tourism sector is considered by policy makers because of its positive external implications for other sectors of the economy such as services and industry, and its positive effects on employment and economic growth. The revenue generation of the country's tourism industry, in addition to being a function of economic variables including exchange rate and per capita income of the country, depends on the services of the transport and hotel sectors, the state of political and economic stability of the country and the presence of historical and natural attractions of the country.

The present paper examines the factors affecting the tourism sector of selected developing countries with emphasis on transport infrastructure in the tourism development sector for the period 2000-2015. The results of the research indicate that the development of transportation in the air and rail sectors has had a positive and significant impact on the tourists entering the countries. Also, the tourism registered in the UNESCO Organization, the political stability of the host countries, per capita gross domestic product and the exchange rate have had a positive impact on the arrival of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism sector
  • transport infrastructure
  • political stability
  • UNESCO World Register
-بهشتی، م.ب. محمدزاده، پ. و قاسملو، خ.، (1396)، "نقش صنعت گردشگری در ایجاد نابرابری درآمدی در بین استان­های کشور"، برنامه­ریزی توسعه گردشگری، دوره6، شماره 22، ص. 29-8.
-رفیعی، ه. حیدریان، س. رهنما، ع. و اتحادی، س.، (1397)، "تاثیر قیمت نفت بر تقاضای گردشگری: مقایسه کشورهای oecd و کشورهای خاورمیانه"، گردشگری و توسعه، دوره 7، شماره2، ص. 17-1.
-ممدوحی، ا.ر. و روشنایی، س.م.، (1395)، "مدلسازی الگوی زنجیره سفر شهری (نمونه موردی: تورهای سه سفره شهروندان قزوینی)"، مهندسی حمل و نقل، دوره 7، شماره4، ص. 663-653.
-ممی­پور، س. و عبدی، ف.، (1396)، "بررسی اثرات فضایی گردشگری بر رشد اقتصادی استان­های ایران: در چارچوب تحلیل همگرایی فضایی بتا"، برنامه­ریزی توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 22، ص. 76-54.
-نظری، م. اسفیدانی، م.ر. و طباطبایی، س.م.، (1396)، "ارزیابی عوامل موثر بر جذب گردشکرانبین المللی با استفاده از مدل جاذبه"، تحقیقات اقتصادی، دوره 52،
شماره 1، ص. 243-215.
 
-Allen, D., G. Yap, and R. Shareef, (2008), Modelling Australian domestic tourism demand: A cointegration analysis. Mathematics and Computers in Simulation doi: 10.1016/j.matcome.2008.10.006.
-Aslan, A., Kula, F. and Kaplan, M. (2009), International Tourism Demand for Turkey: A Dynamic Panel Data Approach, Research Journal of International Studies, Vol.2,
pp. 65-73.
-Cohen, E. (1979), “Rethinking the Sociology of Tourism”, Annals of Tourism Research, 6(1), pp.18-35.
-Crouch, G. I., (1992), “Effect of income and price on international tourism”, Annals of Tourism Research, 19, pp.643-64.
-Crouch, G. I., (1994), “The Study of International Tourism Demand: A review of findings”, Journal of Travel Research, 33, pp.12-23.
-Gearing, C., William, E., Swart, s. & Var T., (1974), “Establishing a Measure of Touristic Attractiveness”, Journal of Travel Research, Vol.12, pp. 1-8.
-Habibi, F., Rahim, K.A., Ramchandran, S., Chin, L., (2009), “Dynamic model for International Tourism Demand for Malaysia: Panel Data Evidence”, International Research Journal of Finance and Economics, 33, pp.207-217.
-Hanafiah, M.H.M., Harun, M.F.M., (2010), “Tourism demand in Malaysia: A cross-sectional pool time-series analysis”, International Journal of Trade, Economics, and Finance, 1-1, pp.­80-83.
-Jenkins, C.L., (2015), “Tourism Policy and Planning for Developing Countries: some critical issue”, Tour, Recreat, Res, (ahead of print 1-13).
-Khadarooa, Jameel, Boopen Seetanah (2008), “The role of transport infrastructure in international tourism development: A gravity model approach”, Tourism Management 29 (2008), pp.831–840.
-Li, G., Song, H., Witt, S., (2005), “Recent Developments in Econometric Modeling and Forecasting”, Journal of Travel Research, 44-1, pp.82-99.
-Lim, C., (1997), “Review of international tourism demand models”, Annals of Tourism Research, 24-4, pp.835-849.
-Lim, Ch., McAleer, M., (2001), “Cointegration analysis of quaterly tourism demand by Hong Kong and Singapore for Australia”, Applied Economics, 33,
pp.1599-1619.
-Litman, Todd., (2008), “Evaluating Accessibility for Transportation Planning,” March. http://trid.trb.org/view.aspx?id=859513.
-Luzzi, G.F., Fluckiger, Y., (2003),
“An econometric estimation of the demand for tourism: The Case of Switzerland”, Pacific Economic Review, 8-3, pp.289-303, Blackwell Publishers Ltd (a Blackwell Publishing Company).
-Mello, M. D., Pack, A., and Sinclair, T. (2002), “A system of equations model of UK tourism demand in neighbouring countries”, Applied Economics, 34, pp.509-521.
-Miossec, J. M., (1976), “Elements Pour une Theorie de l escape Touristique, Les Cahiers du Tourism”, C-36, Aix-en-Provence.
-Mo, C., Howard, D., R., Havitz, M., E., (1993), “Testing an International Tourist Role Typology, Annals of Tourism Research, Vol. 20, Issue 2, pp. 335-319. doi.org/10.1016/0160-7383(93)90058-B. 
-Navickas, V., Malakauskaite, A., (2015), "The possibilities for the identification and evaluation of tourism sector competitiveness factor", Eng, Econ., 61(1). pp. 37-44.
-Prideaux, Bruce, (2000), “the Role of Transport System in Destination Development”, Tourism Management,
Vol. 21, Issue 1, pp. 53-63.
-Rehman Khan Syed Abdul, Dong Qianli, Wei SongBo, Khalid Zaman, Yu Zhang, (2017), “Travel and tourism competitiveness index: The impact of air transportation, railways transportation, travel and transport services on international inbound and outbound tourism”, Journal of Air Transport Management 58 (2017) 125e134.
-Seetanah, B., (2006), “Analysing Transport Capital as a Determinant of Tourist Arrival in a Co-integration and Error Correction Framework”, International Review of Business Research Papers, 2-2, pp.15-29.
-Song, H., Fei, B., (2007), “Modelling and forecasting international tourist arrivals to mainland China”, China Tourism Research, 3-1, pp.20-40.
-Song, H., Witt, S.F., Li, G., (2008), “The advanced econometrics of tourism demand”, Taylor & Francis E-Library.
-Tan, A. Y., Mccahon, C., and Miller, J. (2002), “Modeling tourist flows to Indonesia and Malaysia”, Journal of Travel and Tourism Marketing, 13(1/2), pp.63-84.
-Troung, V., N., Shimizu, (2017), “The effect of transportation on tourism promotion: Litersture review on application of the Computable General Equilibrium (CGE) Model”, Transportation Research Procedia, 25C. pp. 3100-3119.
-Webber, A., (2001), “Exchange rate volatility and cointegration in tourism demand”, Journal of Travel Research, 39, pp.398-405.
-Yang, X., Pan, B., Evans, J. A., & Lv, B., (2015), “Forcasting Chiniese Tourist Volum with Search Engin Data”, Tourism, 46, pp.386-397.
-Zhang, Y., (2015), “International arrivals to Australia: determining and the role of air transport policy, Journal of Air Transport Management”, Vol. 44-45, pp.21-24.