مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.281767.2895

چکیده

منظور از تخلیه اضطراری، انتقال جمعیت در یک زمان محدود از یک ناحیه به ناحیه دیگر در زمان بحران است. هدف اصلی این فرایند، انتقال مردم به خارج از محدوده‌ بحران با حداکثر سرعت ممکن است. لذا به‌کارگیری سیاست‌های مدیریتی جهت کاهش زمان تخلیه از محدوده خطر می‌تواند نقشی حیاتی در کمینه کردن پیامدهای منفی بحران‌ها داشته باشد. هدف پژوهش جاری، مدل‌سازی جهت بررسی تأثیر برخی سیاست‌های مدیریتی شامل تغییر جهت خیابان، تعیین مسیرهای بهینه تخلیه و فازبندی تخلیه و پیاده‌سازی آن برای شبکه سوفالز جهت تحلیل نحوه عملکرد شبکه بعد از اجرای سیاست‌های پیشنهادی است. ازجمله نوآوری‌های این پژوهش، استفاده از تخصیص ترافیک پویا و ابزار شبیه‌سازی است که برخلاف رویکرد مطالعات پیشین است که از مدل‌های ریاضی معمول و روش‌های ابتکاری با فرض ثبات شرایط ترافیک و تخصیص ترافیک ایستا استفاده کردند. در این پژوهش، فرآیند تخلیه‌ی اضطراری برای نمونه موردی شبکه سوفالز و با هدف کمینه کردن زمان تخلیه اضطراری در نرم‌افزار ویزوم شبیه‌سازی شده است. یافته‌های سناریوهای مختلف نشانگر آن است که حجم تقاضا و فازبندی تخلیه (در قالب تابع توزیع تقاضا) ازجمله عوامل مؤثر در زمان تخلیه اضطراری است اما تقاضای تخلیه نسبت به نوع تابع توزیع تقاضا دارای تاثیر بیشتری است. همچنین، اعمال سیاست‌های پیشنهادی (تحت سناریوهای مختلف احجام تقاضا و فازبندی‌های تخلیه) باعث کاهش 10 تا 30 درصدی در زمان تخلیه شبکه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Modeling of Management Policies for Emergency Evacuation

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Mamdoohi 1
  • Mahdi Shariati 2
  • Mohsen Nazemi 2
  • Mohammadhossein Abbasi 3
1 Associate Professor, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Evacuation is the transfer of population from one area to another in a limited time during disasters. The main goal of this process is to transfer people out of the risky area as quickly as possible to reduce casualties. Therefore applying management policies to reduce the duration of evacuation can play a vital role in minimizing the negative effects of crises. This paper aims to investigate the impact of some management policies such as contraflowing, determining the optimal evacuation routes and evacuation phasing in Sioux Falls network and the network performance after applying the proposed policies. Among the contributions of this paper can be mentioned that the previous models are often based on static traffic assignment, conventional mathematical models and heuristic methods in which traffic conditions are considered constant during the simulation period. However, due to the dynamic and unstable nature of the emergency evacuation process, dynamic traffic assignment and traffic simulation tools can be considered as a valuable alternative to develop suitable and dynamic emergency evacuation planning to facilitate the decision-making process to determine optimal measures. Therefore, the emergency evacuation process for a case study of the Sioux Falls network is simulated in Visum as a computer simulation software and the objective function is to minimize the time required for emergency evacuation. After simulating different scenarios, the research findings indicate that the volume of demand and phasing of evacuation are among the factors affecting the duration of emergency evacuation. Also, a reduction of network evacuation time by 10 to 30% was observed after the implementation of the proposed policies with different demand volumes and emergency evacuation phasing. Finally, it can be seen that changes in the amount of evacuation demand lead to more changes in the amount of reduction in evacuation time than the type of demand distribution function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergency Evacuation Planning
  • Crisis Management
  • Contra Flowing
  • Dynamic Assignment
  • Computer Simulation
-Alsnih, R., & Stopher, P. R., (2004), “Review of procedures associated with devising emergency evacuation plans”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,
Vol. 1865, No.1, pp. 89-97.
-Chiu, Y. C., & Zheng, H., (2007),
“Real-time mobilization decisions for multi-priority emergency response resources and evacuation groups: model formulation and solution”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), pp.710-736.
-Clark, A. E., Hagelman, R. R., & Dixon, R. W., (2020), “Modeling a contraflow evacuation method for tropical cyclone evacuations in Nueces County, Texas”, Natural Hazards, 103(3), pp.2757-2786.
-Daganzo, C.F., (1994), “The cell transmission model: a simple dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory”, Transportation Research Part B, Vol. 28,
No. 4, pp. 269–287.
-Daganzo, C.F., (1995), “The cell transmission model, part II: network traffic”, Transportation Research Part B, Vol.29,
No. 2, pp.79–93.
-Davoodi, S. M. R., & Goli, A., (2019),
“An integrated disaster relief model based on covering tour using hybrid Benders decomposition and variable neighborhood search: Application in the Iranian context”, Computers & Industrial Engineering, 130, pp.370-380.
-Dixit, V., & Wolshon, B., (2014), “Evacuation traffic dynamics”. Transportation research part C: emerging technologies, 49, pp.114-125.
-Edrisi, A., Zeini, M., Adresi, M., (2013),
“A comprehensive overview of different methods of modeling travel demand to evacuate the transportation network and suggest the best method for the situation in Iran”, The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, Tehran, Iran, (In Persian).
-Eskandari, M., Taham, F., Eskandari, H. (2009), “A comprehensive overview of the simulation of transportation and traffic systems in emergency evacuation operations”, The 9th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran, Tehran, Iran, (In Persian).
-Fahad, M. G. R., Nazari, R., Bhavsar, P., Jalayer, M., & Karimi, M., (2019),
“A decision-support framework for emergency evacuation planning during extreme storm events”, Transportation research part D: transport and environment, 77, pp.589-605.
-Farahani, M., Chaharsooghi, M., Nakhaei Kamalabadi, S.I., Teymouri, E., (2018), “Branch and Bound Algorithms for Static and Robust Dynamic Evacuation-Location Problem in Emergency Logistics”, Quarterly Journal of Transportation Engineering, 10(1), pp.31-52, (In Persian).
-Gao, X., Nayeem, M. K., & Hezam, I. M., (2019), “A robust two-stage transit-based evacuation model for large-scale disaster response”. Measurement, 145, pp.713-723.
-Gobbin, A., Khosravi, R., & Bardenhagen, A., (2021), “Emergency evacuation simulation of commercial aircraft”, SN Applied Sciences, 3(4), pp.1-13.
-Hartama, D., Mawengkang, H., Zarlis, M., & Sembiring, R. W., (2021), “Model of emergence evacuation route planning with contra flow and zone scheduling in disaster evacuation”, Computer Science and Information Technologies, 2(1), pp.1-10.
-Kongsomsaksakul, S., Yang, C., & Chen, A. (2005), “Shelter location-allocation model for flood evacuation planning”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 6(1), pp.4237-4252.
-LeBlanc, L. J. &Abdulaal, M., (1984), “A comparison of user optimal and system optimal traffic assignment in transportation network design”, Transportation Research B, 18(2), pp. 115–21.
-Lindell, M. K., & Prater, C. S., (2007), "Critical behavioral assumptions in evacuation time estimate analysis for private vehicles": Examples from hurricane research and planning, Journal of Urban Planning and Development, 133(1), pp.18-29.
-Liu, Y., Cui, N., & Zhang, J., (2019), “Integrated temporary facility location and casualty allocation planning for post-disaster humanitarian medical service”, Transportation research part E: logistics and transportation review, 128, pp.1-16.
-ManWo Ng, S. Travis Waller, (2009), “The evacuation optimal network design problem: model formulation and comparisons”, Transportation Letters: The International Journal of Transportation Research, Vol 1, pp. 111-119.
-Muhammad, A., De Risi, R., De Luca, F., Mori, N., Yasuda, T., & Goda, K., (2021), “Are current tsunami evacuation approaches safe enough?” Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, pp.1-21.
-Nasei, A., Mehdipour, F., (2017),
“A method for planning emergency evacuation of the transportation network based on the maximum flow problem”, The 3rd Comprehensive conference on urban management, Tehran, Iran, (In Persian).
-Nasiri, H., Edrisi, A., (2008), “Management of evacuation of transport networks in times of crisis”, The 4th National Congress on Civil Engineering, Tehran, Iran, (In Persian).
-Nath, H. N., Pyakurel, U., Dhamala, T. N., & Dempe, S., (2020), “Dynamic network flow location models and algorithms for quickest evacuation planning”, Journal of Industrial & Management Optimization.
-Nejhad akbari, Z., Kahandeh karnema, A., Alabedin sadeghi, Z., Hosseini, Z., (2014), “Prioritization of proposed emergency evacuation routes in Kerman using AHP”, Quarterly Journal Kerman military knowledge, 1393(8), 63-78, (In Persian).
-Ng, M., & Waller, S. T., (2010),­ ”A computationally efficient methodology to characterize travel time reliability using the fast Fourier transform”. Transportation Research Part B: Methodological, 44(10), pp.1202-1219.
-Osman, M. S., & Ram, B., (2017), “Routing and scheduling on evacuation path networks using centralized hybrid approach”. Computers & Operations Research, 88, pp.332-339.
-Patil, G. R., Ukkusuri, S. V., (2007), “System-Optimal Stochastic Transportation Network Design”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2029, Washington, D.C., pp. 80–86.
-Poorzahedy, H., & Turnquist, M. A., (1982), “Approximate algorithms for the discrete network design problem”, Transportation Research Part B: Methodological, 16(1), pp.45-55.
-Sbayti, H., & Mahmassani, H. S., (2006), “Optimal Scheduling of Evacuation Operations”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No, 1964, TRB, National Research Council, Washington D.C.,
pp. 238-246.
-Sherali, H. D., Carter, T. B. & Hobeika, A. G., (1991), “A Location-Allocation Model and Algorithm for Evacuation Planning under Hurricane/Flood Conditions”, Transportation Research Part B, Vol. 25,
No. 6, pp. 439-452.
-Suwansirikul, C., Friesz, T. L., & Tobin, R. L., (1987), “Equilibrium Decomposed Optimization: A Heuristic for the Continuous Equilibrium Network Design Problem”, Transportation Science, Vol. 21, No. 4,
pp. 254–263.
-Theodoulou, G., & Wolshon, B., (2004), “Alternative methods to increase the effectiveness of freeway contraflow evacuation”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1865(1), pp.48-56.
-Tuydes, H., & Ziliaskopoulos, A., (2006), “Tabu-based heuristic approach for optimization of network evacuation contraflow”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1964(1), pp.157-168.
-Urbina, E., and Wolshon, B., (2003), “National Review of Hurricane Evacuation Plans and Policies: A Comparisonand Contrast of State Practices”, Transportation Research Part A, Vol. 37, pp. 257-275.
-Veronica, Y., Rau, M. I., & Arif, C., (2021), “Range, capacity, and closest evacuation route analysis to tsunami evacuation shelter in Pandeglang Regency Banten Indonesia”, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 622, No. 1,
pp. 012042), IOP Publishing.
-Wang, L., (2020), “A two-stage stochastic programming framework for evacuation planning in disaster responses”, Computers & Industrial Engineering, 145, 106458.
-Yuan, F., Han, L. D., Chin, S., and Hwang, H., (2006), “Proposed Framework for Simultaneous Optimization of Evacuation Traffic Destination and Route Assignment”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,
No, 1964, TRB, National Research Council, Washington, D.C., pp. 50-58.
-Zhang, J., Liu, H., Yu, G., Ruan, J., & Chan, F. T., (2019), “A three-stage and multi-objective stochastic programming model to improve the sustainable rescue ability by considering secondary disasters in emergency logistics”, Computers & Industrial Engineering, 135, pp.1145-1154.
-Zhang, J., Liu, Y., Zhao, Y., & Deng, T. (2018), “Emergency evacuation problem for a multi-source and multi-destination transportation network: mathematical model and case study”, Annals of Operations Research, pp.1-29.
-Zyryanov, V., & Feofilova, A., (2017), “Simulation of evacuation route choice”. Transportation Research Procedia, 20, pp.740-745.