ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخنه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، تهران، ایران

چکیده

وضعیت روسازی از منظر شاخص وضعیت روسازی می‌تواند بطور اساسی در شدت و میزان تصادفات جاده‌های نقش داشته باشد و همچنین رفتار رانندگان در ارتباط با آن می‌باشد. به منظور مطالعه‌ی انواع خرابی‌های ذکر شده در شرایط محیطی (جاده خشک با دوره بارندگی در فواصل زیاد مطالعه موردی شهر یزد) به بررسی الگوی رفتار رانندگان در مقابل این خرابی‌ها، و در پی آن تاثیر سرعت بر میزان شدت و خسارت ناشی از تصادفات با استفاده از روش داده‌کاوی درخت تصمیم به بررسی ارتباط بین نوع و شدت خرابی و الگوی رفتاری و ارتباط آن با تصادفات جاده‌های توجه می‌شود. با توجه به مشاهدات و برداشت‌های میدانی و محاسبه شدت خرابی متوجه شدیم که خرابی چاله بیشترین تاثیر را در رفتار و نوع واکنش رانندگان حین برخورد با خرابی دارد. پس از آن خرابی پوست سوسماری شدید خرابی اثرگذار بعدی بود ولی در اکثر مواقع شاهد واکنش نوع دوم در این نوع خرابی بودیم و میزان انحراف در مسیر در این نوع از خرابی‌ها کمتر بود. دریافتیم که ابعاد و اندازه چاله و خرابی‌های شدید نیز بر نوع الگوی رفتاری رانندگان تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of a decision tree model of the impact of the type of pavement failure on the behavioral pattern of intercity drivers in desert areas

نویسندگان [English]

  • Mobin Hamidi Orti 1
  • Mohammad Mehdi Khabiri 2
  • Abolfazl khishdari 3
1 M.Sc., Grad. Engineering Faculty, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Associated Professor, Engineering Faculty, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The condition of the pavement from the point of view of the condition index of the pavement may have a major role to play in the severity and extent of road accidents and also in the conduct of drivers in relation to such accidents. In order to study the types of failures identified in dry road environmental conditions with long-distance rainy periods, a case study by Yazd City to study the pattern of behavior of drivers in the face of such failures, and the effect of speed on the severity and damage caused by the use of accidents. The decision tree data mining method examines the relationship between the type and the severity of the failure. After that, serious alligator crack was the next effective damage, but in most cases, we saw a second type reaction in this type of damage, and the amount of deviation in the path in this type of damage was less. We found that the size of the potholes and the severe damage also affect the behavior of the drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Failure Status
  • Desert Roads
  • Decision Tree Model
  • Pavement Maintenance
-Chan, C.Y., Huang, B., Yan, X. and Richards, S. (2008), “Effects of Asphalt Pavement Conditions on Traffic Accidents in Tennessee Utilizing Pavement Management System, (PMS)”, Southeastern Transportation Center University of Tennessee, Knoxville.
-Chang, L.Y., (2014), "Analysis of effects of manhole covers on motorcycle driver maneuvers: A nonparametric classification tree approach", Traffic injury prevention 15, No. 2, pp. 206-212.
-Familian, S., (2011), “Analyzing of tort claims and lawsuits against South Carolina Department of Transportation through classification and regression tree analysis”, Clemson University, pp.20-75.
 
-Foroudian, M., Hazeghian, M., and Barkhordari, K., (2020), “Optimization of nails inclination in slopes stabilized by the soil nailing method, Road”, 28(105),
pp.17-28.
-Hashim, Ibrahim H., Mohamed A. Younes, and Saad A. El-hamrawy, (2018), "Impact of Pavement Condition on Speed Change for Different Vehicle Classes", American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) 43, No. 1, pp.271-290.
-Khabiri, M. M., and Alidadi, M., (2016), “The experimental study of the effect of glass and carbon fiber on physical and micro-structure behavior of asphalt. International Journal of Integrated Engineering, 8(3).
-Lee, J., BooHyun N., and Abdel-Aty, M. (2015), "Effects of pavement surface conditions on traffic crash severity." Journal of Transportation Engineering 141, No. 10 04015020.
-Li, Y., Chunxiao L., and Liang D., (2013), "Impact of pavement conditions on crash severity." Accident Analysis & Prevention 59, pp.399-406.
-Mohammed, A., Umar, S., Samson,  D.  and Ahmad, T. Y.,  (2015), "The Effect of Pavement Condition on Traffic Safety: A Case Study of Some Federal Roads in Bauchi State", IOSR J. Mech. Civ. Eng. 12,
pp.139-146.
-Ruiz, M., Luis R., Fermín N., Mario A., and López-Navarrete, D., (2019),
"A Mathematical Model to Evaluate the Impact of the Maintenance Strategy on the Service Life of Flexible Pavements", Mathematical Problems in Engineering.
-Tighe, S, Ningyuan L., Lynne C. F., and Haas, R., (2019), "Incorporating road safety into pavement management", Transportation Research Record 1699, No. 1 (2000),
pp. 1-10.
-Vinayakamurthy, M., Mamlouk, M. and PE Underwood, S.PE. (2017), "Effect of pavement condition on accident rate",  Arizona: Arizona State University.