بررسی خصوصیات ریولوژیکی قیر حاوی افزودنی Nano-Sio2

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، تهران، ایران

10.22034/tri.2022.143113

چکیده

یک حوزه تحقیقاتی حیاتی که در مطالعات قبلی در مورد مواد نانو سیلیس نادیده گرفته شده است، درک چگونگی تأثیر ویژگی های فیزیکی آن بر رفتار نهایی آن به عنوان یک کامپوزیت در هنگام افزودن به قیر است. این مطالعه
با هدف درک امکان‌سنجی اصلاح نانو سیلیس با قیر بر اساس ویژگی‌های قیر انجام شد. قیر با عیار نفوذ 60/70
با افزودن (2%، 4% و 6%) نانو سیلیس به وزن آسفالت تهیه شد. ابتدا خواص مواد نانو سیلیس و قیر مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه قیر اصلاح شده در دمای 140 درجه سانتیگراد حرارت داده شد و توسط میکسر مکانیکی با سرعت 2000 دور در دقیقه برای مدت زمان­های مختلف اختلاط (30 تا 60) دقیقه مخلوط شد. قیر اصلاح شده برای خواص رئولوژیکی از جمله درجه نفوذ، دمای نقطه نرم شدن، شاخص نفوذ، ویسکوزیته چرخشی بروکفیلد و آزمایش شکل پذیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که سفتی قیر اصلاح‌شده بر اساس خواص رئولوژیکی افزایش می‌یابد و حساسیت دما با افزایش درصد نانوسیلیس کاهش می‌یابد. نانو سیلیس 4 درصد بر حسب وزن آسفالت، خواص مرسوم قیر اصلاح شده را افزایش داد و در شرایط آب و هوایی گرم مناسب شد. در حالی که شکل
­پذیری آسفالت اصلاح شده با افزایش درصد نانو سیلیس کاهش می­یابد، به دلیل سفتی و تجمع افزایش می­یابد. در نهایت، زمان اختلاط طولانی‌تر تا بیش از 60 دقیقه تأثیر نامطلوبی بر خاصیت شکل‌پذیری داشت و منجر به تجمع قیر اصلاح‌شده نانوسیلیکا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rheological Properties of Binder Containing Nano-Sio2

نویسندگان [English]

  • Amin Choubdar 1
  • Alireza Ameli 2
  • Amin Farajollahi 2
1 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A critical research area overlooked in previous studies on nano-silica material is the understanding of how its physical characteristics influence its final behavior as a composite when added to the asphalt binder. This study aimed to understand the feasibility of modifying the nanosilica with asphalt binder based on the asphalt binder characteristics. 60/70 penetration grade asphalt cement was prepared by adding (2%, 4% and 6%) of nanosilica by weight of asphalt. Properties of nanosilica material and asphalt cement were first examined. To prepare the modified asphalt binder was heated at 140C, blended by mechanical mixer at a speed of 2000 rpm for different mixing durations (30 to 60) minute. The modified asphalt binder was examined for rheological properties including penetration grade, softening point temperature, penetration index, Brookfield rotational viscosity and ductility test. Results shows that the modified asphalt binder stiffness increases based on rheological properties and sensitivity of temperature decreases with increasing nanosilica percentage. A­4 % nano silica by asphalt weight enhanced the conventional properties of the modified asphalt binder and became proper in hot weather conditions. While ductility of modified asphalt decreases with increasing nano silica percentage, due to stiffness and agglomeration increased. Finally, longer mixing time to more than 60 min had an adverse effect on the ductility property and lead to agglomeration of nanosilica modified asphalt binder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Silica
  • Asphalt Binder Material Properties
  • Modification Process
-Chrissafis K., K. M. Paraskevopoulos, G. Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris­,  (2008), “thermal and dynamic mechanical behavior of bio nanocomposites; fumed silica nanoparticles dispersed in poly (vinyl pyrrolidine), chitosan, and poly (vinyl alcohol)”, J. Appl. Polym. Sci. 110, pp. 1739-1749.
-Doğan, M. and Bayramli, E., (2009), "Effect of polymer additives and process temperature on the physical properties of bitumen-based composites", Journal of Applied Polymer Science. 113(1), pp.2331- 2338.
-Fini, E. H., Hajikarimi, P., Rahi, M., and Moghadas Nejad, F., (2015), “Physiochemical, rheological, and oxidative aging characteristics of asphalt binder in the presence of mesoporous silica nanoparticles”, J. Mater. Civil Eng. 28:04015133.
-Gama, D.A., Jonior, J.M.R., Alves de Molde, T.J. and Rodrigues, J.K.G., (2016), "Rheological studies of asphalt modified with elastomeric polymer", Journal of Construction and Building Materials, 106(1), pp.290-295.
-Ghasemi, M., and Marandi, S.M., (2013), “Laboratory studies of the effect of recycled glass powder additive on the properties of polymer modified asphalt binders”, Int. J. Eng. Trans. A: Basics 26, pp.1183– 1190.
-H. Yao, Z. You, L. Li, C. H. Lee, D. Wingard, Y. K. Yap, X. Shi, S. W. Goh, (2012),  “rheological properties and chemical bonding of asphalt modified with nanosilica”, J. Mater. Civ. Eng. 25 (11)­, pp.1619- 1630.
-Isacsson, U. and Zeng, H., (1998), "Low-temperature cracking of polymer-modified asphalt", Journal of Materials and Structures, 31(1), pp.58-63.
-Khattak,M.J.,Khattab,A.,Rizvi, H.R. and Zhang, P., (2012), "The impact of carbon nano-fiber modification on asphalt binder rheology", Construction and Building Materials, 30(5), pp.257-264.
-Lazzara, G. and Milioto, S., (2010), "Dispersions of nano-silica in biocompatible copolymers", Polymer Degradation Stability, 95(1), pp.610-617.
-Mahmoud Enieb, Aboelkasim Diab, (2017),­ “Characteristics of Asphalt Binder and Mixture Containing Nanosilica”, International Journal of Pavement Research and Technology 10,148-157.
-Quercia, G. and Brouwers, H.J.H.,  (2010), "Application of nano-silica (nS) in concrete mixtures", In 8th Fib International Ph.D. Symposium in Civil Engineering, Lyngby, 20, pp.431-436.  
-Sadeque, M. and Patil, K.A., (2013), "Rheological properties of recycled low-density polyethylene and polypropylene modified bitumen", International Journal of Advanced Technology in Civil Engineering, 2(2), pp.24-26.
-Samsonov, M.V. and Gureev, A.A., (2013), "Feasibility of modifying properties of road asphalts with polyethylene and plasticizers", Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 49(5), pp.420-424.
-Shafabakhsh, G.H., Mirabdolazimi, S.M. and Sadeghinejad, M., (2015), "Evaluation the effect of nano-TiO2 on the rutting and fatigue behavior of asphalt mixtures", Journal of Construction and Building Materials, 54(1), pp.566-572.
-Shafabahsh, G.H. and Jafari Ani, O., (2015), "Experimental investigation of effect of Nano TiO2/SiO2 modified bitumen on the rutting and fatigue performance of asphalt mixtures containing steel slag aggregates", Journal of Construction and Building Materials, 85(1), pp.136-143.
-Taherkhani,H.1and Afroozi, S., (2016), "The properties of nanosilica- modified asphalt cement", Petroleum Science and Technology, pp.1381-1386.
-White oak D. and Read, J., (2015), "Shell bitumen handbook, Shell Bitumen", London, UK.
-Yusoff, N.I.M., Breem, A.A.S., Alattug, H.N.M., Hamim, A. and Ahmad, J., (2014), "The effects of moisture susceptibility and ageing conditions on nano-silica/polymer-modified asphalt mixtures", Journal of Construction and Building Materials, 72(1), pp.139-147.
-You, Z., Mills-Beale, J., Foley, J.M., Roy, S., Odegard, G.M., Dai Q. and Goh, S.W., (2011), "Nano clay modified asphalt materials: Preparation and characterization", Construction and Building Materials, 25(2), pp.1072-1078.
-Yang, J. and Tighe, S., (2013), “A review of advances of nanotechnology in asphalt mixtures”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 96(6), pp.1269-1276.