ارزیابی آزمایشگاهی ویژگی‌های عملکردی قیر اصلاح‌شده با ترکیب افزودنی‌های نانو سیلیس و گیلسونیت

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

10.22034/tri.2022.143148

چکیده

این تحقیق به بررسی نحوه تأثیر افزودنی‌های نانو سیلیس (NS1) و گیلسونیت بر رفتارهای عملکردی قیر می‌پردازد. نوع 60/70 قیر، گیلسونیت (0، 3، 5 و 7 درصد وزن قیر) و نانو سیلیس (0، 2، 4 و 6 درصد وزن قیر) مورد استفاده قرار گرفت. رفتارهای فیزیکی و رئولوژیکی قیر اصلاح‌شده توسط آزمایش‌های ویسکوزیته چرخشی­(RV2)، رئومتر برشی دینامیکی­(DSR3)، بازیابی خزش تنش چندگانه (MSCR4)، رئومتر تیر خمشی­(BBR5)، و رفت و برگشت دامنه خطی (LAS6) ارزیابی می‌شوند. نتایج آزمون رفتار رئولوژیکی نشان داد که استفاده از گیلسونیت و افزودنی‌های NS مقاومت شیارشدگی و خستگی قیر را افزایش می‌دهند. استفاده از گیلسونیت باعث کاهش مقاومت چسبنده­های آسفالتی در دمای پایین می­شود، در حالی که NS آن را بهبود می­بخشد. نتایج آزمایش پایداری ذخیره­سازی نشان می­دهد که استفاده از گیلسونیت پایداری ذخیره­سازی قیر را افزایش می­ دهد. همچنین، استفاده از NS منجر به افزایش جداسازی فاز می­شود.  نتایج آزمایش MSCR با افزودن گیلسونیت و­NS، بهبود عملکرد قیر خالص در دمای بالا را در سطوح مختلف تنش نشان می‌دهد. علاوه بر این، استفاده از NS مقاومت شیارشدگی نمونه­ ها را افزایش می­دهد. بر اساس آزمایش ­LAS، استفاده از گیلسونیت و افزودنی‌های NS خواص خستگی قیر را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Evaluation of the Performance Properties of Mastics Modified by the combination of Nano-Silica and Gilsonite additives

نویسنده [English]

  • Rezvan Babagoli
Faculty of Civil Engineering, University of Science and Technology of Mazandaran, Behshahr, Iran.
چکیده [English]

This research investigates the way nano-silica (NS) and Gilsonite additives affect the performance behaviors of asphalt binders and SMA mixtures. A 60/70 type of asphalt binder, Gilsonite (0, 3, 5, and 7% by the weight of asphalt binder), and nano-silica (0, 2, 4, and 6% by the weight of asphalt binder) are utilized. The physical and rheological behaviors of modified asphalt binders are evaluated by rotational viscosity (RV), dynamic shear rheometer (DSR), multiple stress creep recovery (MSCR), bending beam rheometer (BBR), and linear amplitude sweep (LAS) tests. The performance properties of mixtures are evaluated by the application of four-point bending (FPB) fatigue, resilient modulus (Mr), indirect tensile strength (ITS), dynamic creep, and wheel track tests. In order to analyze the data statistically, a two-factor analysis of variance (ANOVA) is evaluated. The rheological behavior test outcomes depicted that Gilsonite utilization and NS additives enhance the rutting and fatigue resistances of asphalt binders. Gilsonite utilization decreases the low-temperature resistance of asphalt binders, while NS improves that. Storage stability test outcomes reveal that Gilsonite utilization enhances the storage stability of asphalt binders. Also, the application of NS leads to enhance phase separation. The MSCR test results demonstrate an enhancement in the high-temperature performance of virgin asphalt binder at different levels of stress by adding Gilsonite and NS. Moreover, NS utilization enhances the rutting resistance of samples. Based on the LAS test, Gilsonite utilization and NS additives enhance the fatigue properties of asphalt binder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt, Nano-silica (NS), Gilsonite
  • MSCR, SMA
  • Fatigue, LAS
-Ameli, A., et al., (2020), “Performance evaluation of binders and stone matrix asphalt (SMA) mixtures modified by ground tire rubber (GTR)”, waste polyethylene terephthalate (PET) and anti stripping agents (ASAs). Construction and Building Materials, 251, pp. 118932.
 
-Ameri, M., D. Mirzaiyan, and A. Amini,  (2018), “Rutting resistance and fatigue behavior of gilsonite-modified asphalt binders”, Journal of Materials in Civil Engineering, 30(11), pp. 04018292.
 
-Ameli, A., et al., (2020), “Permanent deformation performance of binders and stone mastic asphalt mixtures modified by SBS/montmorillonite nanocomposite”, Construction and Building Materials, 239, pp. 117700.
 
-Ameli, A., et al., (2020), “Laboratory evaluation of the effect of coal waste ash (CWA) and rice husk ash (RHA) on performance of asphalt mastics and Stone matrix asphalt (SMA) mixture”, Construction and Building Materials, 236, pp. 117557.
 
-Babagoli, R. and R. Mohammadi, (2017), "Laboratory evaluation of the effect of styrene-butadiene-styrene–montmorillonite nanocomposite on rheological behavior of bitumen and performance of stone matrix asphalt mixtures", Canadian Journal of Civil Engineering, 44(9), pp. 736-742.
 
-Brown, E. and L. Cooley, (1999), "Designing stone matrix asphalt mixtures for rut-resistant pavements. National Cooperative Highway Research Program", Transportation Research Board, National Research Council, Washington DC USA, Report.
 
-Babagoli, R., M. Hasaninia, and N. Mohammad Namazi, (2015), "Laboratory evaluation of the effect of Gilsonite on the performance of stone matrix asphalt mixtures", Road Materials and Pavement Design,16(4), pp. 889-906.
 
-Fang, C., et al., (2013), "Nanomaterials applied in asphalt modification: a review, Journal of Materials Science & Technology, 29(7), pp. 589-594.
 
-Nikookar, M., et al., (2021), "Improving the moisture sensitivity of asphalt mixtures by simultaneous modification of asphalt binder and aggregates with carbon nanofiber and carbon nanotube", Advances in Civil Engineering.
 
-Rezvan, B. and Z. Hassan, (2017), "Evaluation of rutting performance of stone matrix asphalt mixtures containing warm mix additives", Journal of Central South University, 24(2), pp. 360-373.
 
-Hassan, Z., et al., (2012), "Influence of bentonite additive on bitumen and asphalt mixture properties", World Academy of Science, Engineering and Technology, pp. 6.
 
-Norouzi, N., A. Ameli, and R. Babagoli, (2021), "Investigation of fatigue behaviour of warm modified binders and warm-stone matrix asphalt (WSMA) mixtures through binder and mixture tests", International Journal of Pavement Engineering, 22(8),
pp. 1042-1051.
 
-Vargas, M.A., et al., (2013), "Asphalt/polyethylene blends: Rheological properties, microstructure and viscosity modeling", Construction and Building Materials, 45, pp. 243-250.
 
-Yuge, X., Y. Hongru, and H. Jian, (2013), "Structure and properties of POE modified asphalt", China Elastomerics, pp. 03.
 
-Ziari, H., A. Goli, and A. Amini, (2016), "Effect of crumb rubber modifier on the performance properties of rubberized binders", Journal of Materials in Civil Engineering, 28(12), pp. 04016156.
 
-Ziari, H., et al., (2014), "Evaluation of fatigue behavior of hot mix asphalt mixtures prepared by bentonite modified bitumen", Construction and Building Materials, 68,
pp. 685-691.
 
-Ziari, H., et al., (2021), "Investigation of the effect of crumb rubber powder and warm additives on moisture resistance of SMA mixtures", Advances in Civil Engineering.
 
-Ziari, H. and R. Babagoli, (2015), "Evaluation of fatigue and rutting behavior of asphalt binder containing warm additive", Petroleum Science and Technology, 33(17-18), pp. 1627-1632.
 
-Ziari, H., R. Babagoli, and S.E.T. Razi, (2015), "The Evaluation of Rheofalt as a Warm Mix Asphalt Additive on the Properties of Asphalt Binder", Petroleum Science and Technology,
33(21-22), pp. 1781-1786.