ارزیابی ریسک پل‌های شهر بابلسر از منظر ساختار شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی پردیسان، مازندران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی‌ عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران

10.22034/tri.2022.148506

چکیده

پل­ها با هر شکل سازه­ای که طراحی شوند و با هر نوع مصالحی که ساخته شوند، دیر یا زود آثار فرسودگی در آنها ظاهر می­شود لیکن در نوع و میزان این فرسودگی­ها و روند گسترش آنها عوامل متعددی مانند شرایط جوی، وقوع سیل یا زلزله، افزایش بار بیش از میزان طراحی، کیفیت طراحی و اجرا و نوع مصالح تاثیرگذار می­باشند که تمامی این عوامل چنانچه مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرند منجر به کاهش عمر مفید سازه و یا تخریب این پل­ها خواهد شد. با توجه به نقش حیاتی پلها در ساختار شهری و همچنین احتمال خرابی هر یک از پل­ها پس از پایان عمر مفید خود، لزوم بررسی نقش هر یک از پلها از دیدگاه ساختار شهری ضروری به نظر می­رسد. در این تحقیق به بررسی نقش پلهای شهر بابلسر و میزان تاثیرگذاری هر یک از این پل­ها در ساختار شهری این شهر پرداخته شده است. بدین منظور عوامل هزینه ناشی از تخریب، خسارات زیست محیطی، اهمیت مسیر و مرگ و میر ناشی از تخریب پل­ها مورد ارزیابی قرار گرفته است که در نهایت با توجه به برآورد همه پارامترها توسط روش تصمیم­گیری چند معیاره VIKOR که یکی از روش­های نوین در زمینه تصمیم­گیری­های چندمعیاره بوده، به اولویت­بندی مهمترین پل­های شهر بابلسر از منظر ساختار شهری پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت پل­ها، نشان می­دهد که پل اول این شهر از نظر ساختار شهری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و باید مورد مراقبت­های جدی قرار گیرد و نسبت به پل­های دیگر در اولویت تعمیر و نگهداری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deterioration Effect Assessment of Babolsar Bridges Considering Urban Structure by Multi Criteria Decision Making

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • Farshidreza Haghighi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Higher Education Institute of Pardisan, Mazandaran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol , Iran.
چکیده [English]

Bridges by any design, and any materials, signs of wear will be appear sooner or later, but several factors such as climate situation, flood or earthquake, increasing in overloading, design quality and performance and kinds of materials effect on kind and rate of this wear and development rate. Regardless to these factors can cause decreasing useful life of structures and/or their destruction. Base on critical role of bridges in civil structures and also possibility of destruction of each bridge from civil structure view is necessary. In this research we investigate role of Babolsar bridges and their effectiveness on civil structure in this city. In order to these factors such as cost of destruction, environmental losses, the importance of road and death caused by the destruction of bridges were investigated. And finally base on estimating all parameters by VIKOR multi criteria decision method that is a modern methods in multi criteria decision, use priorities main bridges in Babolsar from urban structure. Obtained results from evaluating bridge's situation, show that first bridge of this city from urban structure is very important and must be considered carefully and should be repair and maintenance priory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bridge
  • Urban Structure
  • Multi Criteria Decision
  • Babolsar City
  • Vikor Method
-Andric, J. M. Lu, D. G., (2016), “Risk assessment of bridges under multiple hazards in operation period”, Safety Science, 83, pp.80-92.
-C. K. Lee and S. K. Kim, (2007), “GA-based algorithm for selecting optimal repair and rehabilitation methods for reinforced concrete (RC) bridge decks,” Automation in Construction, Vol. 16, No. 2, pp.­153–164.
-­DeCorla-Souza, P., and R. Jensen-Fisher, (1994), “Comparing Multimodal Alternatives in Major Travel Corridors”, In Transportation Research Record   1429, TRB,   National   Research   Council,   Washington,   D.C., pp. 15–23.
-­Jong, J.,C. ,Schonfeld, P, (1999), “­Cost Functions for Optimizing Highway Alignments”¸ Civil Engineering, University of Maryland, College Park, MD 20742.
-­M. Gholami, A.R.B.M. Sam, J.M. Yatim, (2013), “Assessment of Bridge Management System in Iran”, Procedia Engineering, 54­, pp.573 – 583.
-­Maxwell, J.W.S., (1990), ”highway bridge management”, First International Conference on Bridge Management, Elsevier, London, pp. 113-120,
-­McIntyre, D., (1997), “Weak bridges: the impact on freight movement”, Proc. Conference on British Roads: National asset or national Disgrace, Sponsored by Surveyor Magazine and the Automobile Association.
-­Monchak, T. M., and C. K. Eaton., (1995), “Arizona Department of Transportation and Environmental Protection Agency Cooperative Superfund Site Cleanup Effort for Red Mountain Freeway”, In Transportation Research Record 1475, TRB, National Research Council, Washington, D.C, pp. 85–91.
-Opricovic, S., & Tzeng, G. H.­, (2003), "Fuzzy multi criteria model for post-earthquake land-use planning", Natural Hazards Review, 4, pp.59–64.
-Opricovic, S., (1998), “Multi – criteria optimization of civil engineering system”­, faculty of civil Engineering­, belgrad.
-Petroski, H., (1995), “Engineers of Dreams”, Allfred A. Knopf, New York.
-Shetty, N.K., Chubb, M. S. and Halden, D., (1997), “An overall risk-based assessment procedure for substandard bridges”, Symposium on the safety of Bridges, (Ed) P .G. Das, ICE, London.  pp.225-235.
 
-­Wang. Y.M. Elhag. M.S., (2006), “Fuzzy-TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment”, Expert Systems with Applications, pp.309-319.
-­Wang.Y.M. Elhag. M.S, (2008),­ ”An adaptive neuro-fuzzy inference system for bridge risk assessment”, Expert Systems with Applications, pp.3099-3106.
-­Wang.Y.M. Liu.J, Elhag.M.S, (2008), ”An integrated AHP-DEA methodology for bridge risk assessment”, Computers &Industrial Engineering, 53, pp.513-525.
-­Wang.Y.M., Elhag. M.S, (2007), “A comparison of neural network, evidential reasoning and multiple regression analysis in modeling bridge risks”, 32­, pp.336–348.
-­Wang.Y.M., Elhag. M.S., (2007), “A Fuzzy Group Decision Making approach for bridge risk assessment”, Computers &Industrial Engineering.53, pp.137-148.
-­Yalcin, N., Bayrakdaroglu, A., Kahraman, C., (2012), “Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries­”, Expert Systems with Applications, 39, pp.350-364.
-­Yalcin, N., Bayrakdaroglu, A., Kahraman, C., (2012), “Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries­”, Expert Systems with Applications, 39, pp. 350-364.
-­Z. Yin, Y. Li, J. Guo, Y. Li., (2011), “Integration Research and Design of the Bridge Maintenance Management System”, Procedia Engineering, 15, pp.5429 – 5434.