ساخت مدل بر پایه پشیمانی برای انتخاب شیوه سفر تحصیلی فرزندان توسط والدین، (مطالعه موردی: شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

3 مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی گرایش برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

چکیده

کاهش سفر فعال به مدرسه در سال‌های اخیر علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی باعث کاهش فعالیت فیزیکی دانش‌آموزان شده است. والدین تصمیم‌گیرنده اصلی درباره انتخاب شیوه سفر فرزندان خود به مدرسه هستند. بنابراین آگاهی از پارامترهای موثر بر تصمیم ایشان در راستای اتخاذ تصمیم‌های مناسب مدیریتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی دو رویکرد حداکثر سازی مطلوبیت و حداقل سازی پشیمانی در خصوص رفتار والدین هنگام انتخاب وسیله سفر فرزندان دوره اول دبستان پرداخته شده است. برای این منظور ساختار هر دو مدل در قالب لوجیت چند جمله‌ای و در پکیج نرم‌افزاری Nlogit5 تهیه شد. علاوه بر توجه به مقادیر ρ2 ، LL و percent correct برای هر مدل، اهمیت نسبی پارامترها و مقادیر اثر حاشیه‌ای در دو مدل محاسبه شد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که مدل بر پایه پشیمانی چارچوبی برای تفسیر انتخاب والدین ارائه می‌دهد، که حداقل به اندازه چارچوب رفتاری مدل کلاسیک بر پایه مطلوبیت معتبر و قانع کننده است. به مدل حداقل‌سازی پشیمانی می‌توان به عنوان یک جایگزین مناسب، در مقایسه با سایر مدل‌های جایگزین معرفی‌شده، برای مدل حداکثر سازی پشیمانی نگاه کرد که بر پایه مطالعات رفتاری مبتنی بر واقعیت استوار است. همچنین استفاده از دو مدل به طور هم‌زمان می‌تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Regret Based Model for Choosing the Mode of Children's School Trip by Parents, (Case Study‌: Kerman)

نویسندگان [English]

  • saleheh kamiyab 1
  • Amir Reza Mamdoohi 2
  • iraj firuzi 3
1 Department of Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Eng. Faculty, Tarbiat Modares University
3 Socio-Economic Systems Engineering, Transportation Planning, Management and Planning Studies Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The reduction in active school travel in recent years has caused traffic problems and have reduced students' physical activity. Parents are the main decision-makers in choosing how their children travel to school. Therefore, knowing the parameters affecting their decision in order to make appropriate management decisions is of great importance. This paper examines the two approaches of maximizing utility and minimizing regret regarding the behavior of parents when choosing a means of travel for children. For this purpose, the structure of both models was prepared in the form of a multinomial logit and in the Nlogit5 software package. In addition to considering the values of ρ2, LL and percent correct for each model, the relative importance of the parameters and the values of the marginal effect in the two models were calculated. The results of this paper show that the regret-based model provides a framework for interpreting parental choice, which is at least as valid and convincing as the behavioral framework of the classical model based on utility. The regret minimization model can be considered as a suitable alternative to the utility maximization model, which is based on fact-based behavioral studies, compared to other introduced alternative models. Also, using two models simultaneously can help make the right management decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Travel
  • Multinomial Logit Model
  • Regret Minimization
  • School Trip
  • Utility Maximization
- فیروزی، ا.، (1395)، "مدل انتخاب شیوه‏های حمل‏ونقلی سفرهای تحصیلی دانش‏آموزان دبستانی و دبیرستانی (مطالعه موردی شهر کرمان)"، پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مؤسسه  عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی. 
- مهدیزاده، م. ممدوحی، ا.ر.، (1396)، "نقش درک از خطر و نگرانی­های والدین بر سفر مستقل کودکان به مدرسه"، مهندسی عمران شریف، 33-2 (2)، ص. 75-83.
-داودی، س. ممدوحی، ا.ر. فلاح‌زواره، م.، (2018)، "تأثیر نگرش والدین در تمایل آنها نسبت به پیاده‌روی کودکان در سفرهای تحصیلی"، مهندسی عمران شریف،  34 (1.1)، ص.97-106.
-A. Carver, A. Timperio, D. Crawford, (2013), “Parental chauffeurs: what drives their transport choice?”, Journal of Transport Geography, 26, pp.72-77.
-A. Ermagun, A. Samimi, (2001), “Promoting active transportation modes in school trips”, Transport policy, 37,
pp.203-211.
-A. Tversky, D. Kahneman, (1979), “Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometrica”, 47(2),
pp. 263-291.
-A. F. Marique, S. Dujardin, J. Teller, S. Reiter,  (2013), “School commuting: the relationship between energy consumption and urban form”, Journal of transport Geography, 26, pp.1-11.
-A.K. Yarlagadda, S. Srinivasan, (2008), “Modeling children’s school travel mode and parental escort decisions”, Transportation, 35(2) (2008) pp.201-218.
-C. Chorus, S. van Cranenburgh, T. Dekker, (2014), “Random regret minimization for consumer choice modeling: Assessment of empirical evidence”, Journal of Business Research, 67(11), pp. 2428-2436.
-C.G. Chorus, (2012), “Random Regret-based discrete choice modeling: A tutorial, Springer Science & Business Media”.
-C.G. Chorus, T.A. Arentze,­ H.J., (2008), “Timmermans, A random
regret-minimization model of travel choice”, Transportation Research Part B: Methodological, 42(1), pp.1-18.
-D. KAI-INEMAN, A. Tversky, (1979), “Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometrica”, 47(2),
pp.363-391.
-D. McFadden, (1973), “Conditional logit analysis of qualitative choice behavior”. 
-F. Steck, V. Kolarova, F. Bahamonde-Birke, S. Trommer, B. Lenz, (2018), “How autonomous driving may affect the value of travel time savings for commuting, Transportation research record”, 2672(46) pp.11-20.
-G. Loomes, R. Sugden, (1982), “Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty”, The economic journal, 92(368), pp.805-824.
-J. Kerr, D. Rosenberg, J.F. Sallis, B.E. Saelens, L.D. Frank, T.L. Conway, (2006), “Active commuting to school: associations with environment and parental concerns, Medicine & Science in Sports & Exercise”, 38(4) pp.787-793.
-J.R. Panter, A.P. Jones, E.M. Van Sluijs, S.J. Griffin, Attitudes, (2010),  “social support and environmental perceptions as predictors of active commuting behaviour in school children”, Journal of Epidemiology & Community Health, 64(01), pp.41-48.
-K. Larsen, J. Gilliland, P. Hess, P. Tucker, J. Irwin, M. He, (2009),  “The influence of the physical environment and sociodemographic characteristics on children's mode of travel to and from school”, American Journal of Public Health, 99(3), pp.520-526.
-L.T. Lam, (2001), “Parental risk perceptions of childhood pedestrian road safety”, Journal of safety research, 32(4), pp. 465-478.
-L. Karsten, It all used to be better? (2005), “Different generations on continuity and change in urban children's daily use of space”, Children's Geographies, 3(3),
pp.275-290.
-L. Rothman, T. To, R. Buliung, C. Macarthur, A. Howard, (2014), “Influence of social and built environment features on children walking to school: an observational study, Preventive medicine”, 60, pp.10-15.
-M. Stone, K. Larsen, G.E. Faulkner, R.N.,  (2014), “Buliung, K.P. Arbour-Nicitopoulos, J. Lay, Predictors of driving among families living within 2 km from school: Exploring the role of the built environment, Transport Policy, 33, pp. 8-16.
 
-M.A. Napier, B.B. Brown, C.M. Werner, J. Gallimore, (2011), “Walking to school: Community design and child and parent barriers”, Journal of Environmental Psychology, 31(1), pp.45-51.
-N.C. McDonald, (2008), “Children’s mode choice for the school trip: the role of distance and school location in walking to school”, Transportation, 35(1), pp.23-35.
-N.C. McDonald, (2008), “Critical factors for active transportation to school among low-income and minority students: evidence from the 2001 National Household Travel Survey”, American journal of preventive medicine, 34(4), pp.341-344.
-N.C. McDonald, (2008), “Household interactions and children’s school travel: the effect of parental work patterns on walking and biking to school”, Journal of transport geography, 16(5), pp.324-331.
-R. Mitra, R.N. Buliung, G.E. Faulkner, (2010), “Spatial clustering and the temporal mobility of walking school trips in the Greater Toronto Area, Canada, Health & place”, 16(4) (2010) pp.646-655.
-R.B. Copperman, C.R. Bhat, (2010), “An assessment of the state-of-the-research of US children’s time-use and activity-travel patterns, in:  Second Workshop on Time Use Observatory, Citeseer.
-R.L. Mackett,   (2013), “Children’s travel behaviour and its health implications”, Transport policy, 26, pp.66-72.
-R.N. Buliung, R. Mitra, G. Faulkner, (2009), “Active school transportation in the Greater Toronto Area, Canada: an exploration of trends in space and time (1986–2006)”, Preventive medicine, 48(6), pp.507-512.
-S. Easton, E. Ferrari, (2015),  “Children's travel to school—the interaction of individual, neighbourhood and school factors,­Transport Policy”, 44, pp.9-18.
-T. McMillan, K. Day, M. Boarnet, M. Alfonzo, C. Anderson, (2006), “Johnny walks to school—does Jane? Sex differences in children's active travel to school, Children Youth and Environments”, 16(1), pp. 75-89.
-T.E. McMillan, (2005), “Urban form and a child’s trip to school: the current literature and a framework for future research”, Journal of planning literature, 19(4), pp.440-456.