مدل اولویت‌بندی عملگرهای سرویس در معماری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند شهرهای کشور با بکارگیری الگوی کوداس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ژئوتکنیک و حمل‌ونقل، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حمل‌ونقل، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران

چکیده

در حمل‌ونقل هوشمند نبود استراتژی واحد منجر به ناهماهنگی جهت‌گیری دستگاه‌های تأثیرگذار بر این بخش و نهایتاً افت کارایی و بهره‌وری خواهد شد. بنابراین موضوع اولویت‏بندی پروژه‌ها، به دلیل محدودیت منابع که مهم‌ترین آن منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و زمان است، ضروری است. بنابراین انتخاب پروژه در سازمان‌های پروژه محور یک تصمیم حیاتی و دینامیک است. در این پژوهش با در نظر گرفتن مشکلات و نیازهای حمل‌ونقلی درون شهری کلان‌شهر اصفهان و استفاده از پرسش‌نامه‌هایی که توسط خبرگان امر تکمیل شده است، و با توجه به معیارهای تعیین شده برای حمل‌ونقل هوشمند و تأثیر هر یک از این معیارها بر تحقق عملگرهای سرویس در شهر اصفهان که الگوی پیشنهادی برای آن در نظر گرفته شده است، به اولویت‌بندی عملگرهای سرویس با استفاده از روش کوداس پرداخته می‌شود. در این پژوهش با تعریف یک تابع آستانه برای ارزیابی نزدیکی نسبی عملگرهای سرویس به یکدیگر و سپس تعیین فاصله اقلیدسی و فاصله تاکسی آن‌ها، ماتریس ارزیابی نسبی محاسبه گردیده است. با توجه به نتایج بدست آمده در شهر اصفهان، عملگرهای سرویس مدیریت تصادفات و سوانح، مدیریت داده‌های تصادفات و پایش ناوگان حمل‌ونقل همگانی بیشترین اولویت را در میان سایر عملگرها دارند. این امر نشان دهنده نیاز به برنامه‌ریزی و اقدام مقتضی جهت مدیریت ایمنی و بحران در معابر درون‌شهری کشور داشته و افزایش ایمنی کاربران در معابر را در پی خواهد داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Priority Pattern of Service Providers in Intelligent Transportation Systems Architecture for Iranian Cities

نویسندگان [English]

  • Morteza Asadamraji 1
  • Mahdiye Mahmoudabadi 2
1 Assistant Professor, Department of Geotechnics and Transportation, Faculty of Civil Engineering, Water and Environment, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The lack of unified strategy in applying intelligent transportation systems, will lead to inconsistent relation between related organizations and consequently decrease efficiency and productivity. Therefore, due to financial, manpower, equipment and time resources constraints, ITS project prioritization is very imperative issue. Generally, organizations pursue their goals and visions for survival in business markets by choosing appropriate projects and executing them effectively. Therefore, project selection in project-based organizations is a vital and dynamic decision. In this study, first, transportation problems have been determined and then a survey exploring the experts opinion was conducted. Also, given the impacts of the predefined goals on ITS service providers and their impact on their realization in the city of Isfahan, ITS service providers have been prioritized using CODAS method. This research denotes a threshold function to recognize the equality of two service providers, their Euclidean distances and Taxicab distance. And then the relative assessment matrix has been constructed.

According to the results of this study, accident management, accident data management and public transport fleet monitoring have the highest priority. This indicates that taking appropriate action to manage safety and crisis management is a vital decision and needs appropriate planning in our country, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Transportation Systems
  • Service Provider
  • Service Provider Prioritization
  • Combinative Distance-Based Assessment Method
-وزارت راه و شهرسازی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، (­1386) ، "راهنمای سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند".
-وزارت راه و شهرسازی، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، (1389)­، "طرح راهبردی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند".
-Asadamraji, M. (2022), “Novel Index of Budget Allocation to Practical Projects of Intelligent Transportation Systems in a Transit Corridor”, International Journal of Transportation Engineering, 9(3), pp.735-747.
-Asadamraji, M., & Nahavandi, N., (2017), “Ranking pattern of safety in rural road using a combination of Accident Severity Index and safety audit”, Quarterly Journal of Transportation Engineering, 9(1), pp.1-15.
-(2009), “European ITS Framework Architecture, Frame Selection Tool”,
Version 2.
-Barbaresso, J., Cordahi, G., Garcia, D., Hill, C., & Jendzejec, A., (2014), “USDOT’s Intelligent Transportation Systems (ITS) ITS strategic plan”, pp.2015-2019.
-Federal Ministry of Transport, B. and U. D., (2020), “ITS Action Plan for the Roads, a Framework for the Coordinated Evolution of Existing and the Accelerated Introduction of New Intelligent Transport Systems in Germany over the Period to 2020”.
 
 
 
-Ghatee, M., (2021), “Decision Support and Expert Systems in Intelligent Transportation. http://norc.aut.ac.ir/Docs/DSS-ES-ITS.pdf
-Ghorabaee, (2016), “A new combinative distance-based assessment (CODAS) method for multi-criteria decision-making”.
-Hamurcu, M., 2020, (2020), “Strategic planning based on sustainability for urban transportation: An application to decision-making”.
-ITS Preliminary Program, (2018).
-Khademi, N., Mohaymany, A. S., & Shahi, J., (2010), “Intelligent transportation system user service selection and prioritization”, Transportation Research Record, 2189,
pp.45–55. https://doi.org/10.3141/2189-06.
-Krmac, E., & Djordjević, B., (2018), “An Evaluation of Indicators of Railway Intelligent Transportation Systems using the Group Analytic Hierarchy Process”, Electronics Science Technology and Application, 4(2).
 https://doi.org/10.18686/esta.v4i2.57.
-Marilisa, B., Luigi, P., (2018), “C-ITS communication: an insight on the current research activities in the European Union”.
-Ministry of Infrastructure and the Environment in Cooperation with ITS. (2017), ITS-Plan the Netherlands.
-Novak, D. C., Koliba, C., Zia, A., & Tucker, M., (2015), “Evaluating the outcomes associated with an innovative change in a state-level transportation project prioritization process: A case study of Vermont”, Transport Policy, 42, pp.130–143.
 https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.05.021.
-Rijavec, R., Mitsakis, E., (2013), “Intelligent Transport Systems deployment and integration in South East Europe”, Researchgate.Net.
-Shelton, J., & Medina, M., (2010), “Integrated multiple-criteria decision-making method to prioritize transportation projects. Transportation Research Record”, 2174, pp.51–57. https://doi.org/10.3141/2174-08.
-So, J., Kim, M., Kim, T., & Son, S., (2018), “Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific approach to prioritizing intelligent transport systems (ITS) services in developing countries-the Mongolia case”.