مسئله مسیریابی سبز خودرو وابسته به زمان برای تدارکات زنجیره سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ریاضی، پردیس بیجار، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

تحت رقابت شدید بازار برای کاهش انتشار آلوگی محیط زیست، شرکت های لجستیک زنجیره سرد برای توسعه بهتر علاوه بر برآورد تقاضای مشتری، انتشار گازهای مخرب را نیز مورد توجه قرارمی دهند. زنجیره تامین سرد به تهیه و توزیع کالاهایی می‌پردازد که در گذر زمان دچار فسادپذیری و تخریب می شوند. بنابراین، برای تازه نگهداشتن کالاها در این زنجیره باید دما به طور بی‌وقفه و پیوسته کنترل شود که منجر به مصرف سوخت بیشتری می شود. همچنین در مسائل مسیریابی خودروها زمان پیمودن یک مسیر و مصرف سوخت تنها به مسافت پیموده شده بستگی ندارد، بلکه به سرعت و زمانی از روز که آن مسیر پیموده می شود نیز بستگی دارد. این مقاله یک مدل بهینه سازی عددصحیح مختلط جدید از مسئله مسیریابی خودروها یخچال دار با توجه به ترافیک موجود در شبکه، با هدف به حداقل رساندن انتشار آلوگی ارائه می دهد. در این مدل علاوه بر هزینه انتشار آلودگی هزینه هایی دیگر شامل هزینه ثابت خودرو، حمل‌ونقل، از دست دادن کیفیت، تازه نگهداشتن مواد و جریمه رسیدن خارج از پنجره زمانی مربوط به مشتری درنظر گرفته شده است. برای حل مسائل بزرگ یک الگوریتم حل مبتنی بر روش تجزیه بندرز ارایه شده است. نتایج محاسباتی نشان دادند که مدل ارایه شده به خوبی مسیر بهینه و زمان سفر خودرو را با درنظر گرفتن کاهش آلودگی و سرعت مناسب را ارایه می دهد. همچنین اجرای الگوریتم حل بر روی مثالهای متفاوت کارایی الگوریتم را در کاهش زمان حل و به دست آوردن جوابهای با دقت خوب را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Time Dependent Green VRP for Cold Chain Logistics

نویسندگان [English]

  • Meysam Hosseini 1
  • Arsalan Rahmani 2
1 Assistant Professor, Department of Mathematics, Campus of Bijar, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

To reduce the environmental Pollution emissions caused by market activities, cold chain logistics companies also considered the emission of harmful gases for better service in satisfying customers’ demands. In the cold supply chain, goods are supplied and distributed that become corrupt and degraded over time. Therefore, to keep such goods fresh, the temperature must be constantly and continuously controlled, which in turn requires more fuel consumption. Also, in vehicle routing problem, the travel time of a route and fuel consumption does not only depend on the distance traveled, but also on the speed and time of day when that route is traveled. In this study, a new mixed-integer optimization model of the vehicle routing problem in a cold supply chain concerning congestion is presented with the aim is to minimize costs of Pollution emissions. In this model, in addition to the cost of the environmental Pollution emissions, other costs are considered, including the vehicle operating cost, transportation, loss of quality, product freshness, and penalty cost for arriving outside the customer's time window. In continuing, a solution method based on Benders decomposition is applied to solve the proposed model for large size networks. The computational results showed that the presented model provides the optimal route and travel time of the vehicle by considering the reduction of pollution and the appropriate speed. Also, the implementation of the solution algorithm on several test instances with different sizes showed the efficiency of the algorithm in reducing the solution time and obtaining a good solution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Integer Programming
  • Benders Decomposition Algorithm
  • Cold Supply Chain
  • Environmental Pollution
  • Vehicle Routing Problem
-Bao, C., & Zhang, S. (2018). Route optimization of cold chain logistics in joint distribution: with consideration of carbon emission. Industrial Engineering and Management, 33, 95-107.
-Benders, J., (1962), Partitioning procedures for solving mixed-variables programming problems. Numerische mathematik, 4,
238-252. doi.org/10.1007/BF01386316
-Codato, G., & Fischetti, M. (2006). Combinatorial benders' cuts for mixed-integer linear programming. Operations Research, 54(4), 756-766.
-Dantzig, G., & Ramser, J. (1959). The Truck Dispatching Problem. Management Science, 6(1), 80-91. doi.org/10.1287/mnsc.6.1.80
-Dukkanci, O., Kara, B., & Bektas, T. (2019). The Green Location-Routing Problem. Computers and Operations Research, 105,
187-202. doi.org/10.1016/j.cor.2019.01.011
-Erdoğan, S., &  Miller-Hooks, E. (2012). A Green Vehicle Routing Problem. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 48(1), 100-114. doi.org/10.1016/j.tre.2011.08.001
-Goel, R., & Maini, R. (2017). Vehicle routing problem and its solution methodologies: a survey. International Journal of Logistics Systems and Management, 28(4), 419-435. doi.org/10.1504/IJLSM.2017.087786
-Hooshmand, F., & MirHassani, S. A. (2019). Time dependent green VRP with alternative fuel powered vehicles  .Energy Systems, 10, 721-756. doi.org/10.1007/s12667-018-0283-y
-Hosseini, M. (2020). Formulation and Solution Algorithm of flow-refueling location problem for bi-fuel vehicles to minimize GHG emissions .Journal of Transportation Research, 17(3), 121-142.              20.1001.1.17353459.1399.17.3.9.0 (in Persian)
-Ichoua, S., Gendreau, M., & Potvin, J. Y. (2003). Vehicle dispatching with time-dependent travel times .European Journal of Operational Research, 144(2), 379-396. doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00147-9
-Li, Y., Lim, M. K., & Tseng, M. L., (2019). A green vehicle routing model based on modified particle swarm optimization for cold chain logistics .­Industrial Management & Data Systems, 119(3), 473-494.doi.org/10.1108/IMDS-07-2018-0314
-Magnanti, T. & Wong, R. (1981). Accelerating benders decomposition: Algorithmic enhancement and model selection criteria  .Operations research, 29(3), 464-484. doi.org/10.1287/opre.29.3.464
-Montoya, A., Guéret, C., Mendoza, J., & Villegas, J. (2016). A multi-space sampling heuristic for the green vehicle routing problem. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 70, 113-128. doi.org/10.1016/j.trc.2015.09.009
-Ndraha, N., Hsiao, H.-I., Vlajic, J., Yang, M.F., & Victor Lin, H. T. (2018). Time-temperature abuse in the food cold chain: Review of issues, challenges, and recommendation. Food Control, 89, 12-21. doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.01.027
-Piecyk, M., & McKinnon, A. (2010). Forecasting the carbon footprint of road freight transport in 2020. International Journal of Production Economics, 128(1), 31-42. doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.08.027
-Poonthalir, G., & Nadarajan, R. (2018).A Fuel Efficient Green Vehicle Routing Problem with varying speed constraint
(F-GVRP) .Expert Systems with Applications, 100, 131-144.doi.org/10.1016/j.eswa.2018.01.052
-Qin, G., Tao, F., & Li, L. (2019). A Vehicle Routing Optimization Problem for Cold Chain Logistics Considering Customer Satisfaction and Carbon Emissions . International journal of environmental research and public health, 16(4), 576. doi.org/10.3390/ijerph16040576
-Rahmaniani, R., Crainic, T. Gendreau, M., & Rei, W. (2017). The Benders decomposition algorithm: A literature review. European Journal of Operational Research, 259(3), 801-817. doi.org/10.1016/j.ejor.2016.12.005
-Salimifard, K., and Raeesi, R. (2014). A green routing problem: optimising CO2 emissions and costs from a bi-fuel vehicle fleet. International Journal of Advanced Operations Management, 6(1), 27-57. doi.org/10.1504/IJAOM.2014.059623
-Sbihi, A., and Eglese, R. (2010). Combinatorial optimization and Green Logistics. Annals of Operations Research, 175, 159-175. doi.org/10.1007/s10479-009-0651-z
-Sun, S., Xie, R., & Chen, B. (2010). The Front-end Collection Transportation Optimization of Cold Chain Logistics for Fresh Fruits and Vegetables. Logistics Engineering and Management, 39, 55-60.
-Tayebi-Araghi­, M. E.,­Tavakkoli-Moghaddam, R., Jolai, F., & Haji Molana, S., (2021). A green multi-facilities open location-routing problem with planar facility locations and uncertain customer. Journal of Cleaner Production, 282, 124343  doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124343
-Wang, S., Tao, F., Shi, Y., & Wen, H., (2017). Optimization of vehicle routing problem with time windows for cold chain logistics based on carbon tax. Sustainability, 9(5), 694. doi.org/10.3390/su9050694
-Wang, Z., & Wen, P. (2020). Optimization of a Low-Carbon Two-Echelon Heterogeneous-Fleet Vehicle Routing for Cold Chain Logistics under Mixed Time Window. Sustainability, 12(5), 1967. doi.org/10.3390/su12051967
-Zakaryaei, R., Javadian, N., & Movahedi, M. (2021). Optimization and incorporating of green traffic for dynamic vehiclerouting problem with perishable products. Environmental Science and Pollution Research, 28, 36415-36433.
doi.org/10.1007/s11356-021-13059-6
-Zhang, Y., Hua, G., Cheng, T., & Zhang, J., (2018). Cold chain distribution: How to deal with node and arc time windows?. Annals of Operations Research, 291, 1127-1151. doi.org/10.1007/s10479-018-3071-0