بررسی تأثیر دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در ایمنی شبکه جاده‌ای به کمک روش سری زمانی (مطالعه موردی: آزادراه تبریز – زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

با توسعه سریع سیستم‌های آزادراهی و بزرگراهی، مسأله ایمنی ترافیک به دلیل افزایش سرعت موجب نگرانی مردم و سیاست‌گذاران عرصه حمل‌ونقل شده است. محدودیت سرعت به‌عنوان یکی از متداول‌ترین شیوه‌های مدیریت راهها در زمینه ایمنی، نقشی مؤثر را در حفظ ایمنی مسافران ایفا می‌کند. بنابراین مطالعه در مورد اثرات کنترل ترافیک با اعمال محدودیت سرعت بر روی جاده‌ها (مخصوصاً آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها)، از نظر علمی برای اطمینان از ایمنی مسافران و کارایی عملکردی ارزش قابل‌توجهی دارد. در این پژوهش، عملیات گردآوری، ثبت، چارچوب‌سازی و نرمال کردن داده‌ها توسط نرم‌افزار Excel و جهت ساخت مدل سری زمانی نیز، از نرم‌افزار IBM SPSS استفاده شد. سپس در قالب یک مطالعه قبل و بعد، ابتدا با استفاده از روش سری زمانی، مدلسازی پیش‌بینی تصادفات جاده‌ای مسیر آزادراهی محور تبریز - زنجان در سال طرح (سال حضور دوربین‌ها در مسیر) انجام پذیرفت، پس از آن با مقایسه نتایج به دست آمده از آن‌ها با داده‌های موجود، به میزان تأثیر دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در کاهش مخاطرات این محور و بهبود ایمنی پرداخته شد. با مقایسه داده‌های سال طرح ( داده‌های واقعی و پیش‌بینی شده) و بررسی تأثیر دوربین‌ها در محور آزادراه برون‌شهری تبریز-زنجان، ملاحظه شد که تعداد تصادفات فوتی تا 76 درصد کاهش یافت. تأثیرگذاری وجود دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تعداد تصادفات مقدار 5 درصد بود و متأسفانه تأثیر مثبتی بر روی تعداد تلفات جرحی نداشت و در بازه مورد مطالعه تلفات جرحی در این سال 38 درصد رشد را نشان می‌دهد. با بررسی داده‌های موجود از سال‌های پایه اول لغایت سال افق پیش‌رو مشاهده گردید که ارتقاء ایمنی جاده‌ها با افزودن طرح‌های مناسب امکان‌پذیر بوده و دوربین‌های کنترل سرعت در این محور عملکرد قابل قبولی را در جهت مدیریت ایمنی بجا گذاشته و هر سه پارامتر تعداد تصادفات، تعداد متوفیان و تعداد مجروحین، یک روند کاهشی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Speed Cameras’ Effects on Road Network Safety by Using Time Series (Case Study: Tabriz - Zanjan Freeway)

نویسندگان [English]

  • Vahid Taghizadeh 1
  • Amir Masoud Rahimi 2
  • Navid Afkar 3
1 MSc. Grad., Department of Civil Engineering - Highway and Transportation Engineering, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Civil Engineering - Highway and Transportation Engineering, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Traffic safety issues due to speed increase accompanied by the rapid development of freeway and highway systems have increased the concern of the people and transportation policymakers. Speed limitation, as one of the most common safety measures, plays a unique role in protecting passenger safety. Thus, the study of traffic control effect by applying the speed limit on roads (especially freeways and highways) is scientifically significant to ensure passenger safety and functional performance. In this paper, by using time series method, road accidents in Tabriz-Zanjan freeway in design year (presence date of the speed cameras) have been predicted. Then by comparing the anticipated results with the real data, the impact of speed cameras on this road has been investigated. Before the modeling process, data collection, recording, framing and normalization operations were performed by Excel software and IBM SPSS software was used to construct the time series model. After comparing design year's data and examining the impact of cameras on this freeway, the number of fatal accidents decreased by 76%. The impact of speed cameras in reducing the number of crashes was negligible by 5%, and it did not have a positive impact on the number of injuries, and injuries increased by 38% this year. by investigation of available data from base year until horizon year, it was observed that upgrading road safety has been possible by adding appropriate designs and the speed cameras on this route have had an acceptable performance, and all three parameters (number of crashes, deceases, and injuries) have gone through a decreasing trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Prevention
  • Road Fatalities
  • Speed Camera
  • Time Series