تحلیل اثرات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی در سطح منطقه بر نظام اسکان و اشتغال در منطقه کلان‌شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تهران، تهران، ایران

چکیده

توسعه حمل‌ونقل محور در مقیاس منطقه‌ای، یکی از رویکردهای مدرن در برنامه‌ریزی توسعه مناطق مختلف جهان می‌باشد. این رویکرد در مقابله با افزایش وابستگی به اتومبیل‌های شخصی، افزایش آلایندگی‌های محیطی ، معضلات ترافیکی و همچنین وابستگی مناطق به شهر مادر در ارائه خدمات مطرح‌شده است و توسعه در اطراف ایستگاه‌های حمل‌ونقلی پاسخی در جهت بهبود شرایط موجود بوده است. این مدل توسعه در سطح منطقه ابتدا در پاسخ به ازهم‌گسیختگی شبکه‌های حمل‌ونقل و جریانات و پیوندهای عبور و مرور ارائه‌شده است و رفته‌رفته با برنامه‌ریزی منحصربه‌فرد برای ایستگاه‌های موجود در یک شبکه منطقه‌ای و ایجاد انسجام در شبکه‌های حمل‌ونقلی سعی در افزایش گرایش به سمت حمل‌ونقل عمومی و خودکفایی مناطق در جهت کاهش سفرهای غیرضروری به داخل مادر شهر را به دنبال دارد. در این پژوهش سعی شده است تا طی انجام یک تحقیق اکتشافی و از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای، ابتدا الزامات کلی توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی به‌صورت عام معرفی گردد و بدین منظور از نمونه‌های موفق جهانی و نظریات کارشناسان استفاده و بهره‌برداری شده است. سپس از طریق تحلیل کیفی محتوای اطلاعات موجود با کمک نظر متخصصان و کارشناسان این حیطه امکان‌سنجی پیاده‌سازی این الزامات در بستر منطقه کلان‌شهری تهران موردبررسی قرار گیرد و چارچوبی از الزامات در دسته‌بندی‌های زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، جریانات و پیوندها و نظام سکونتگاهی ارائه شود. پس‌ازآن جهت سنجش اثرات الزامات معرفی‌شده بر روی مؤلفه‌های اسکان و اشتغال از طریق مدل‌های مفهومی ارائه‌شده توسط نظریه‌پردازان مختلف، مؤلفه‌های مؤثر بر اسکان و اشتغال شناسایی‌شده و در ادامه با استفاده از نرم‌افزار Maxqda اثرات الزامات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی بر روی نظام اسکان و اشتغال تحلیل و ارائه شد. در انتهای تحقیق مدل مفهومی به‌دست‌آمده از تحلیل‌های صورت گرفته در منطقه کلان‌شهری تهران موردسنجش قرارگرفته و این مدل مفهومی بر اساس شرایط خاص نمونه موردی تدقیق‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a spatial policy framework for regional transportation-oriented development (RTOD) in Tehran Metropolitan area

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sherafati Moghaddam 1
  • Ahmad Khalili 2
  • Majid Mofidi Shemirani 3
1 M.Sc., Grad., Department of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor,‌ Department of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran‌.
چکیده [English]

Regional Transit-Oriented Development (RTOD) is one of the modern approaches to developing different regions around the world. This approach has been raised against the increasing dependence on personal cars, increasing environmental pollution, traffic problems, as well as the dependence of areas to metropolitan cities in providing services and the development around transit stations has been a response to improving these conditions. This regional-level development model is first presented in response to the disruption of transport networks and the flow and traffic links. And then with unique planning for stations in a regional network and continuity integrating transport networks, it seeks to increase the trend towards public transport and self-sufficiency of areas to reduce unnecessary trips into the Metropolitan city. In this research, it has been attempted to introduce the general requirements of Transit-Oriented development through a library research and documentary study and with exploratory methods and to this end, successful global examples and expert theories have been exploited. Then, through the qualitative content analysis of the existing information with the help of experts in the field of research, the feasibility of implementing these requirements in the context of Tehran metropolitan area was investigated and a framework of requirements was presented in the categories of infrastructure, laws and regulations, flows and links, and the housing system. Then, to evaluate the effects of the introduced requirements on the factors of resettlement and employment, through the conceptual models presented by different theorists, the effective factors on resettlement and employment have been identified. Then, the effects of public Transit-Oriented Development (TOD) requirements on housing and employment were analyzed and presented with using Maxqda software. At the end of the research, the conceptual model obtained from analyzes, is evaluated in Tehran metropolitan area and this conceptual model is reviewed by the specific circumstances of the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transit-Oriented Development
  • Housing and Employment System
  • Tehran Metropolitan Region
-ابراهیمی، ت. (1395). تعیین عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر اشتغال در ایران­، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ، 25-2.
-براتی، ن.، و داوودپور، ز. (1392). روش تحقیق در مطالعات محیطی. انتشارات ساکو، 149-88.
-بهزادفر، م.، و ذبیحی، م. (1390). راهنمای برنامه‌‌‌‌‌‌‌سازی حوزه­های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی. مجله باغ نظر، شماره 18،  40-39.
- خاکساری،ع.، و طهماسبی، ش. (1390). توسعه حمل و نقل همگانی محور. یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک، 2-1.
- دانایی فرد،ح. (1392) روایی و پایایی در پژوهش­های کیفی مطالعات سازمان و مدیریت: (فصل هشتم از کتاب روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع). انتشارات صفار، چاپ دوم،277-276.
-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران: معاونت آمار و اطلاعات. (1395). سالنامه آماری استان تهران. انتشارات چاپ دیجیتال آبرنگ نوین، 111-69.
-میرمقتدایی، م. (1397). راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی­. مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی،
 16-9.
-­Berry, M. (2006). Evaluating the Balance of Job and Housing and Making Affordable Housing for Low-Income People in Australia. ELC Publishment, 1-10.
-­Boarnet, M. (1999). Why transit oriented development and why now? In Reconnecting America For TOD Department. Vol. 101, Issue 1,1-12.
- Boarnet, M. (2010). Tod 203: TransiT Corridors and Tod. Vol. 203, Issue 5, 1-7.
-­CPR Group. (2008). Evaluate Job and Housing Balance in California. 4-11.
-­Hancock, M. (2014). Transit oriented development strategic plan in denver. 4-29.
-­ITDP. (2017). TOD Standards. 3rd edition, New York, 3-95.
-­Luis, M. (2015). The Balance of Jobs & Housing. No. 1305, Wahington Relators, 1-12.
­-Marta Group. (2011). Transit-oriented development guidelines. 8-10­.
-­MBTA. (2017). TOD Policies and Guidelines in MASSACHUSETT. 15
-­Metro TOD Group. (2018). Regional Transportaion Plan: A blueprint for the future of transportation in the greater Portland region. 5-110.
-­Newman, P. (1996). Reducing automobile dependence. Environment and Urbanization, Vol. 8, No. 1.
-­Ohland, G. (2009). Building the New Transit Town. By CTOD Group, 1-8.
-­Parent, C. (2011). Transit Oriented Development :A strategy for the City of San Diego to advance the climate. Affordability, and the Economy, 5-18.
-­Ranjan, R. (2018). Mass Rapid Transport Systems in India:Opportunities and Challenges. Reasearch and Information System for Developing countries.
-­RP Group. (2011). Florida TOD Guidebook. Florida Department of Transportaion, 1-45.
-­Singh, Y., & Lukman, A., & Flacke, J. (2017). Measuring TOD around transit nodes - Towards TOD policy. Journal of Transport Policy 56, 96.