بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

بخش حمل‌ونقل یکی از بخشهای زیربنایی هر اقتصاد به شمار می‌رود و سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد بر جای می گذارد. باتوجه‌به اهمیت موضوع، در این پژوهش سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل EGARCH برای محاسبه نااطمینانی تولید استفاده‌شده و جهت برآورد مدل اصلی از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی استفاده‌شده و به کمک نرم‌افزار EVIEWS10 به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که ناهمسانی واریانس شرطی در تولید وجود دارد و این به معنی وجود نااطمینانی تولید میباشد. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت با افزایش ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش حمل‌ونقل افزایش مییابد. همچنین با افزایش نااطمینانی تولید هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، سرمایه گذاری بخش حملونقل کاهش مییابد. همچنین هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تأثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش حمل‌ونقل دارد. همچنین با توجه به ضریب تصحیح خطا در مدل ECM می‌توان بیان کرد، سرعت تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت مناسب بوده، به‌طوری‌که در هر دوره حدود 778/0 خطای عدم تعادل تعدیل گردیده و مقدار کوتاه‌مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود به‌صورت نمایی میل می‌کند. همچنین در ادامه آزمونهای تشخیصی مدل موردبررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating investment in the transportation sector in conditions of production uncertainty

نویسندگان [English]

  • Roya Seifipour 1
  • Parisa Bazdar Ardebil 2
1 Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The transportation sector is one of the basic sectors of any economy and investing in this sector increases the mobility of labor and capital and leaves positive side effects on other sectors of the economy. Due to the importance of the issue, in this research, investment in the transportation sector in conditions of production uncertainty has been examined. For this purpose, EGARCH model has been used to calculate production uncertainty and to estimate the main model, the autoregression model with distributed intervals has been used and with the help of EVIEWS10 software, the model has been estimated and the results have been interpreted.

The results show that there is a conditional variance heterogeneity in production and this means the existence of production uncertainty. Also, the results of model estimation show that both in the short run and in the long run, with the added value of the transportation sector, the investments made in the transportation sector will increase. Investment in the transportation sector also decreases as production uncertainty increases in both the short and long term. Also, both in the short run and in the long run, exchange rates, inflation rates and interest rates have a negative impact on investment in the transport sector. Also, according to the error correction factor in the ECM model, it can be stated that the adjustment speed towards the equilibrium and long-term value is appropriate, so that in each period about 0.778 the imbalance error is adjusted and the short-term value towards its equilibrium and long-term value exponentially He wants to. The model is also examined in the continuation of diagnostic tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Transportation
  • Production Uncertainty
  • GARCH Models
  • ARDL Model
- ابوالحسنی هستیانی، ا. متقی، س. صفارزاده، س.، (1398)، "واکاوی ارتباط سرمایه‌گذاری در زیرساخت­های حمل‌ونقل و رشد اقتصادی کشور ایران (کاربرد الگوی VAR)"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، سال یازدهم، شماره اول، پاییز، پیاپی42، ص.253-239.
- بازدار اردبیلی، پ.، (1397)، "مدل‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش حمل­ونقل ریلی کشور"، پژوهشنامه حمل‌ونقل، شماره 54، بهار، ص.147-139.
- بازدار اردبیلی، پ.، (1394)، "تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده­ای ایران با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک"، فصلنامه جاده، دوره23، شماره 82، بهار، ص. 12-1.
- بابازاده، م.، قدیمی، خ.، محسنی، ر.، (1388)، "تأثیر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۰­، بهار،
ص. 199-157.
- پهلوانی، م. مهرابی بشرآبادی، ح. افشاپور، م.، (1393)، "بررسی تأثیر توسعۀ زیرساخت­های حمل‌ونقل بر رشد اقتصادی استان­های ایران"، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره16، تابستان، ص.132-103.
-داروغه، ج. محمدی، ت.، (1384)، "سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینانی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)، پژوهشنامه اقتصادی، دوره5، شماره3، پیاپی18، پاییز، ص.80-49.
- دائی کریم­زاده، س. عمادزاده، م.، کامکار دلاکه، ه.، (1388)، "اثر سرمایه‌گذاری دولت در بخش حمل‌ونقل
بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال سوم، شماره4، پیاپی 10، زمستان، ص. 82 -63.
- مهرگان، ن. تیموری، ی.، (1395)، "سرمایه­گذاری
در بخش حمل‌ونقل و تأثیر آن بر تمرکز جغرافیایی
فعالیت­ها در صنعت کشور ایران"، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال 6، شمارۀ پیاپی 24 ، زمستان، ص.14-1.
- نجفی، م. مشرفی، ر. کی­منش، م.، (1397)، "بررسی آثار سرمایه‌گذاری بخش حمل‌ونقل بر ایجاد اشتغال از سازوکار اثر القایی بر تولید"، فصلنامۀ اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان، ص. 154-125.
-­Aldonat Beyzatlar, M., Karacal, M. & Yetkiner, H., (2014), “Granger-Causality between Transportation and GDP., A Panel Data Approach”, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 63, pp.43–55.
-­Boopen S., (2006), “Transport Infrastructure and Economic Growth: Evidence from Africa Using Dynamic Panel Estimates”, The Empirical Economics Letters, 5(1), pp.37-52.
- https://www.cbi.ir
- Jiang, X., He, X., Zhang, L., Qin, H. & Shao, F., (2017), “Multimodal transportation infrastructure investment and regional economic development: A structural equation modeling empirical analysis in China from 1986 to 2011”, Transport Policy, 54, pp.43-52.
-­Maparu, T. S. & Mazumder, T. N., (2017), “Transport infrastructure, economic development and urbanization in India (1990–2011)”, Is there any causal relationship? Transportation Research Part A: Policy and Practice, 100, pp.319-336.
-­Pradhan, R. P. & Tapan P. B., (2013), “Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: The VECM approach”, Research in transport economics, 38(1), pp.139-148.
-Tariq M., Y., Wang, A. & Saeed, A., (2016), “The impact of transportation infrastructure on economic growth: empirical evidence from Pakistan”, Transportation Letters. The International Journal of Transportation Research, 9(2), pp.63-69.