ارزیابی عملکرد سیستم کنترل تطبیقی اسکتس در حالت شناسایی ترافیک به صورت غیر خط مبنا و ارائه رویکردی جهت اصلاح آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد، گروه حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه از سیستم‌های کنترل ترافیک تطبیقی با ویژگی زمان‌بندی لحظه‌ای وتطبیقی جهت بهینه‌سازی زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی استفاده می‌شود. از معروف‌ترین سیستم‌های کنترل ترافیک تطبیقی، اسکتس نام داشته که براساس شرایط ترافیکی خط مبنا طراحی‌شده است. در اسکتس جریان ترافیکی تقاطعات با جانمایی حلقه‌های القایی در هرخط از خیابان شناسایی‌شده و داده‌های ترافیکی از هرخط خیابان برداشت می‌شود. باتوجه به اینکه در معابرشهری کشورهای درحال‌توسعه نظیر ایران، ترافیک در اغلب مواقع به صورت ناهمگن جریان داشته و خودروها، بدون توجه به خطوط خیابان حرکت می‌کنند، در این پژوهش، عملکرد اسکتس درحالتی که جریان ترافیک را به صورت خط مبنا شناسایی می‌کند باحالتی که بتواند جریان ترافیک را به صورت غیرخط مبنا شناسایی کند، مقایسه ‌شد. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده، با اجرای سناریوی"زمان‌بندی اسکتس مبتنی برشناسایی ترافیک غیرخط مبنا"میزان تأخیر، متوسط طول صف و زمان توقف تقاطع به‌طورمتوسط 33%، 35% و 34% کمتر از وضع موجود تقاطع تحت کنترل اسکتس مبتنی برشناسایی خط مبنا شده است. درنتیجه، وضعیت ترافیکی تقاطع تحت کنترل اسکتس مبتنی برشناسایی ترافیک غیرخط مبنا بهبود داشته و اسکتس درصورتی که قابلیت شناسایی ترافیک غیرخط مبنا را داشته باشد، عملکردبهتری خواهد داشت. برهمین اساس، درصورت تجهیز اسکتس به شناساگرهای دقیق‌تر نظیر دوربین‌هایی که قابلیت شناسایی ترافیک را به صورت غیرخط مبنا دارند، وضعیت ترافیکی تقاطعات تحت کنترل اسکتس می‌تواند بهبود قابل‌توجهی پیدا کند. درنهایت، با هدف اصلاح اسکتس، از داده های برداشت شده با شناسایی غیرخط مبنا استفاده شد و برای هرشناساگر تقاطع، یک ضریب جهت اصلاح درجه اشباع به عنوان مهم ترین پارامتر الگوریتم اسکتس تعیین گردیدتا با اعمال آن، مقادیر درجه اشباع به واقعیت نزدیک شده و زمان بندی اسکتس به طور مناسبتری انجام شود. براساس نتایج، با اعمال ضریب اصلاحی مبتنی برشناسایی غیرخط مبنا به هرشناساگر، میزان تأخیر، متوسط طول صف و زمان توقف تقاطع 38%، 40% و 42% در تقاطع مورد بررسی کاهش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of SCATS in non-lane based traffic and provide an approach to improve its performance

نویسندگان [English]

  • Alireza Eslami 1
  • MohammadReza Soltani 1
  • Afshin Shariat Mohaymany 2
1 M.Sc., Grad., School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, adaptive traffic control systems with instantaneous and adaptive timing features are used to optimize the timing of intersection traffic signals. One of the most famous adaptive traffic control systems is called SCATS, which architecture and algorithm are lane-based traffic conditions. In SCATS, the intersections traffic flow is identified by induction loops in each street lane, and traffic data is collected from each street lane. Given that in the urban streets of developing countries such as Iran, traffic condition is often heterogeneous, and cars move regardless of street lanes. In this research, the performance of SCATS in two conditions, lane- based and and non-lane-based, has been compared. According to the obtained results, with the implementation of the scenario "SCATS timing based on non-lane-based traffic condition"، the delay, average queue length, and stop time of the intersection on average, 33%, 35%, and 34% less than the current situation of the intersection controlled by SCATS based on lane- base traffic condition. As a result, the traffic condition of the intersection controlled by SCATS based on non-lane-based traffic detection will improve, and SCATS will perform better if it can detect non-lane-based traffic conditions. Accordingly, if SCATS is equipped with more accurate detectors such as cameras that can detect traffic as non-lane-based, the traffic condition of intersections controlled by SCATS can be significantly improved. Finally, with the purpose of correcting the SCATS, the collected data by non-lane-based detecting were used. For each intersection detector, a factor was determined to correct the degree of saturation that is the most important parameter of the SCATS algorithm, and SCATS timing is done optimally. Based on the results, by applying a correction factor obtained based on non-lane-based detecting to each detector, the intersection's delay, average queue length, and stopping time have been reduced by 38%, 40%, and 42%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive traffic control system
  • SCATS
  • Heterogeneous traffic conditions
  • Optimization of traffic Signal timing
- اردمه، صالح (1399). ارائه مدلی برای بهبود عملکرد سیستم کنترل تطبیقی چراغ‌ در شبکه‌ی معابر شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: افشین شریعت مهیمنی، تهران: دانشکده مهندسی عمران، گروه مهندسی حمل‌ونقل، دانشگاه علم و صنعت ایران.
- حاذقی، مانی و امامی میبدی یزدی، سید مهدی و پژومندراد، علی (1391). توسعه مدلی جهت تصحیح خطای ناشی از شمارش حجم وسایل نقلیه در تقاطعات چراغ‌دار مجهز به سیستم­­SCATS، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران: 2-3 اسفند.
- حقیقی، محمود رضا (1394). ارائه روشی برای بهینه‌سازی عملکردسیستم کنترل انطباقی چراغ‌های راهنمایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: افشین شریعت مهیمنی، تهران: دانشگاه پیام نور.
- طاهری، سعید و رحیمی، امیر مسعود (1395). ارزیابی و تحلیل داده‌های حجم خروجی از نرم‌افزار SCATS در شبکه معابر درون‌شهری مطالعه موردی: 3 تقاطع شهر قزوین، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، 7-8 بهمن.
- صفار­زاده، محمود و همکاران (1395). تحلیل روابط طول چرخه و ظرفیت بهینه تقاطعات فرماندهی در شرایط فوق اشباع ترافیکی (نمونه موردی: تقاطع ابوطالب- کلاه دوز شهر مشهد)، شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، 10-11 اسفند.
- Zhang, W. Tan, G. Ding, N. & Wang, G. (2012). Traffic Congestion Evaluation and Signal Control Optimization Based on Wireless Sensor Networks: Model and Algorithms. Hindawi Publishing Corporation
-Afandizadeh Zargari,S. Dehghani, N. Mirzahossein, H. Hamedi, M. (2016). Improving SCATS operation during congestion periods using internal/external traffic metering strategy in Promet-Traffic&Transportation.
-Auckland Transpot. (2012). Route optimisation /Traffic Signals Efficiency (Report).Auckland, New Zealand.
-Bezuidenhout, Urie, Prakash Ranjitkar, and Judith Wang. (2011). the influence of a new signal offset optimiser on travel reliability and drivers' route choices (INSTInCt), in Road & Transport Research, A Journal of Australian and New Zealand Research and Practice 20.3, 77-82.
-Dineen, M. (2000). Real-Time Display of Dublin Traffic Information on the Web, A Master of Science dissertation, Dublin,
the University of Dublin.
-Kergaye, Cameron, Aleksandar Stevanovic, and Peter T. Martin. (2008). an evaluation of SCOOT and SCATS through microsimulation. International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, Transportation and Development Institute, Athens, Greece.
 
-Kumaravel, S.D. and R. Ayyagari, (2020). A decentralized signal control for non-lane-based heterogeneous traffic under V2I communication. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 21(4), 1741-1750.
Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2012.
-McCann, B. (2014). A review of SCATS operation and deployment in Dublin. Proceedings of the 19th JCT traffic signal symposium & exhibition. JCT Consulting Ltd.
-Raveendran, B., T.V. Mathew, and N.R. Velaga. (2020). A Heuristic Adaptive Traffic Control Algorithm for Signalized Intersections. International Conference on Communication Systems & NETworkS (COMSNETS).
-Stevanovic, A. (2010). Adaptive traffic control systems: domestic and foreign state of practice, NCHRP SYNTHESIS 403, Transportation Research Board.
-Taylor, W., & Abdel-Rahim, A. S. (1998). Final Report on Analysis of Corridor Delay under SCATS Control (Orchard Lake Road Corridor). On-line: University of Michigan. Intelligent Transportation Systems Laboratory, Technology Planning and Evaluation Group.
-Wu, Chaoyang, et al. (2019). Study on optimal model of traffic signal control at oversaturated intersection. International Symposium for Intelligent Transportation and Smart City. Springer, Singapore.