شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عدم پذیرش بازارگاه های الکترونیکی در میان رانندگان وسایط حمل ونقل باری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

استفاده از بازارگاه­های الکترونیکی در بخش حمل ونقل جاده ای کالا سبب حذف واسطه برای توزیع بار در بین رانندگان، کاهش مدت فرایند توزیع بار بین رانندگان و کاهش میزان کمیسیون دریافتی از رانندگان می­شود، با این وجود، رانندگان تمایل کمی به استفاده از آن دارند، هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عواملی است که باعث شده است علی الرغم فواید بازارگاه های الکترونیکی، رانندگان کمتر تمایل به استفاده از این روش اخذ بار برای حمل و نقل کالا داشته باشند. پژوهش حاضر، پژوهشی اکتشافی از نوع کاربردی است که از روش جمع آوری داده آمیخته (کیفی-کمی) استفاده می­کند. برای شناسایی عوامل عدم پذیرش بازارگاه­های الکترونیکی در حمل­و­نقل جاده­ای کالا، مصاحبه­های نیمه­ساختار­یافته با متصدیان حمل ونقل جاده ای کالا یعنی رانندگان انجام شد و عوامل با تکنیک تحلیل مضمون، شناسایی و طبقه­بندی شد سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس عوامل شناسایی شده اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که سختی تغییر شیوه حمل از  روش سنتی به الکترونیکی در بعد فرهنگی دارای بیشترین اثر در عدم استفاده از بازارگاه­ها در میان رانندگان است و همچنین عوامل عدم اطلاع رسانی، عدم ارایه ارزش افزوده خدمات (یکسان بودن خدمات کل شرکت های بازارگاهی و نبود مزیت متفاوت) که هر دو در بعد شاخص مدیریتی هستند به ترتیب اولویت دوم و سوم مهمترین عواملی هستند که سبب شده­اند بازارگاه­های الکترونیکی در میان رانندگان وسایط باری جایگاه مقبولی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing factors affecting the non-acceptance of electronic marketplaces among truck drivers

نویسندگان [English]

  • Ehsan Baniasdi 1
  • Mahdi Mohammadi Nasab 2
1 M.Sc., Grad., Faculty of Economics and Administrative Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Management Department, Economic and Administrative Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

The use of electronic marketplaces in the road transportation of goods causes the removal of intermediaries for the distribution of cargo among drivers, the reduction of the duration of the cargo distribution process among drivers and the reduction of the amount of commission received from drivers. However, drivers tend to use it less. The purpose of this research is to identify and prioritize the factors that despite the benefits of using electronic marketplaces, less drivers will want to use this method to transport goods.The current research is an applied exploratory research that uses mixed data collection method (qualitative-quantitative). In order to identify the factors of non-acceptance of electronic marketplaces in the road transport of goods, a semi-structured interview was conducted with the operators of the road transport of goods, i.e. the drivers And the factors were identified and classified with thematic analysis technique, then the identified factors were prioritized using TOPSIS technique.The results showed that the difficulty of changing the transportation method from the traditional method to the electronic method in the cultural dimension has the greatest effect on the non-use of marketplaces among drivers, as well as the factors of lack of information, failure to provide added value of services (uniformity of total services Marketplace companies and the lack of different advantages) which are both in the dimension of management index are the second and third priorities respectively, are the most important factors that have caused electronic marketplaces to not have an acceptable place among truck drivers.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Marketplace
  • Cargo
  • Transportation
  • Non-Acceptance
  • Driver
  • Prioritization
- افشاری، روزبه. عباسی، مریم (1395). حمل­و­نقل هوشمند بار در ایران: مهندسی مجدد فرآیندهای حمل­و­نقل بار با رویکرد به­کارگیری بازارگاه­های الکترونیکی. دومین همایش سیستم­های حمل­و­نقل هوشمند جاده­ای. تهران. سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده­ای.
- حمل­و­نقل دریایی، هوایی و زمینی (6 اسفند 98). از https://gostaresh.co/article/air-and-land-sea-transportation-and-transportation.
- بیغمیان، حسین (1393). تحلیل ارزیابی پدیده خودمالکی ناوگان حمل­و­نقل جاده­ای و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع آن با تاکید بر شرکت مالکی (مورد مطالعه استان اصفهان). دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان).
-صفارزاده، محمود، امینی، امیر (1383). ساماندهی و راهکارهای افزایش سهم حمل و نقل ریلی، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، تهران.
- صاحبی بزار، لاله (1391). ارایه نحوه به­کارگیری تجهیزات ITS برای بهینه­سازی منابع و امکانات در مدیریت بار و حمل­ونقل جاده­ای مطالعه موردی (بهبود سامانه درگاه ملی بار با i­کارگیری سیستم­های اطلاعات مکانی (GPS). دانشکده آموزش­های الکترونیکی. دانشگاه شیراز.
-فاضل (18/06/1397). جایگاه بازارگاه الکترونیکی در صنعت حمل و نقل و اهمیت آن. http://mag.bar1.ir/2018/09/09/1029.
- عباسی، بابک، عیسایی، محمدتقی، قطبی، مهرداد (1384). ضرورت ایجاد بازار الکترونیکی بار در حمل ونقل جاده­ای کشور، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.
- حافظ­نیا، محمدرضا. (1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انشارات سمت.
- دانایی­فرد، حسن.، الوانی، مهدی.، آذر، عادل (1398). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.
- خاکی، غلامرضا (1387). روش تحقیق با رویکردی به پایان­نامه­نویسی. (چاپ اول). (محمدرضا عرب، ویراستار). تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور و کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
- حافظ­نیا، محمدرضا (1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انشارات سمت.
- مستوفی، کامران. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک. دانشکده اقتصاد و مدیریت. دانشگاه قم.
- کریمی، صدیقه. و نصر، احمدرضا. (1392). روش­های تجزیه و تحلیل داده­های مصاحبه. پژوهش. سال چهارم. شماره1 (پیاپی 7).
- رنجبر، هادی و همکاران (1391). نمونه­گیری در پژوهش­های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10 (3)،250-238.
-مومنی، منصور (1385). مباحث نوین تحقیق در عملیات. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-­Book Review Creswell, JW. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA. Sage. English Language Teaching, 12(5), 40.
-­Collignon, S. E., & Sternberg, H. S. (2020). Adoption of multiple electronic marketplaces: Antecedents from a grounded theory study. Journal of Business Logistics, 41(4), 310-333. https://doi.org/10.1111/jbl.12254
-Li, Y., & Yu, Y. (2017). The use of freight apps in road freight transport for CO 2 reduction. European Transport Research Review, 9(3), 1-13. https://doi.org/10.1007/s12544-017-0251-y.
-Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
-Silalahi, S. L. B., Handayani, P. W., & Munajat, Q. (2017). Service quality analysis for online transportation services: Case study of GO-JEK. Procedia Computer Science, 124, 487-495. 10.1016/j.procs.2017.12.181