تحلیل و ارزیابی مدل سلسله مراتبی پایداری محیط زیستی فرودگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه برنامه‌ریزی حمل ونقل، دانشکده عمران‌، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده عمران، هنر و معماری علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

از نیازهای مهم برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم، گسترده و کارآمد است. ولی همان طور که روند هر توسعه‌ای به خصوص توسعه در صنعت حمل و نقل دارای یک سری خصوصیات و ویژیگی‌‌های مهم را باید دارا باشد. که در کنار آن ویژیگی‌های منفی اینگونه توسعه را نیز باید در نظر گرفت تا توسعه‌یِ ما حالتی پایدار پیدا کند. رعایت اصول ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های عمرانی قبل از اجرای پروژه و در مطالعات اولیه و فاز یک آن پروژه دارا است و هدف تحقیق، ارائه‌ی الگو ارزیابی پایدارمحیط زیستی فرودگاه‌ها است. برای دستیابی به هدف مذکور، شاخص‌ها در چارچوب مدل وزنی AHP ، وزن‌دهی گردیدند و برای تحلیل داده‌ها، از نرم ‌افزار اکسل استفاده شده است. شاخص‌های این تحقیق برای ارزیابی پایداری محیط زیستی فرودگاه‌ها براساس پرسشنامه خبرگان در نمره دهی معیارها عبارتند از ،آلودگی هوا با وزن 0.43، آلودگی صوتی با وزن 0.28، کاربری زمین0.12، عوامل بیلوژیکی با وزن 0.11، عوامل هیدرولوژیکی با وزن 0.07 می‌باشد. همچنین در این تحلیل، کارشناسان در بازدید میدانی به این نتیجه رسیدند فرودگاه رشت با وزن0.206رتبه اول، فرودگاه مهراباد با وزن 0.195 رتبه دوم و فرودگاه آبادان با وزن 484/0 رتبه سوم را کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of the Hierarchical Model Environmental Sustainability of Airports

نویسندگان [English]

  • Ali Abdi Kordani 1
  • Mohamad Amin Ebrahimzadeh 2
  • Nahid Amini 3
1 Professor, Civil Engineering, Road and Transportation, Qazvin International University, Qazvin, Iran.
2 Ph.D., Candidate in Civil Engineering, Majoring in Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering, Arts and Architecture, Tehran Science and Research, Tehran, Iran.
3 Ph.D., Student in Civil Engineering, Road and Transportation, Qazvin International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

One of the important needs for developed and developing countries is to create a complete, regular, extensive and efficient transportation system. But as we know, every development, especially development in the transportation industry, has a series of important features and characteristics, in addition to which the negative characteristics of such development must be considered in order for our development to be sustainable. Observance of the principles of environmental evaluation of construction projects before the implementation of the project and in the initial studies and phase one of the project is the aim of the research is to provide a model for assessing the environmental sustainability of airports. To achieve this goal, the indicators were weighted within the framework of the AHP weight model and Excel software was used to analyze the data. The indicators of this research to evaluate the environmental sustainability of airports based on the questionnaire of experts in scoring the criteria are: air pollution weighing 0.43, noise pollution weighing 0.28, land use 0.12, biological factors weighing 0.11, hirological factors weighing 0.07. Also in this analysis, experts in the field visit concluded that Rasht Airport with a weight of 0.206 has the first rank, Mehrabad Airport with a weight of 0.195 has the second rank and Abadan Airport with a weight of 0.484 has gained the third rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Assessment
  • AHP Model
  • Airport
  • Environment
  • Pollution
-معمارمنتظرین، سروش، ابوالحسنی، میلاد و سپهری راد، آرمین (1398). ارزیابی تاثیرات ناشی از فعالیت فرودگاه‌ها در چهارچوب مفاهیم توسعه پایدار، 75-86.
-Agenda, E. S. (1992). 21: The United Nations programme of action from Rio. New York.
-Collins, T. W., Nadybal, S., & Grineski, S. E. (2020). Sonic injustice: Disparate residential exposures to transport noise from road and aviation sources in the continental United States. Journal of transport geography, 82, 102604.
-Gegg, P., Budd, L., & Ison, S. (2014). The market development of aviation biofuel: Drivers and constraints. Journal of Air Transport Management, 39, 34-40.
-Haghshenas, H., & Vaziri, M. (2012). 4-Urban sustainable transportation indicators for global comparison. Ecological Indicators, 15(1), 115-121.
-Josimović, B., Krunić, N., & Nenković-Riznić, M. (2016). The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, case study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan. Transportation research part D: transport and environment, 49, 271-279.
-Lee, D. S., Pitari, G., Grewe, V., Gierens, K., Penner, J. E., Petzold, A., Prather, M., Schumann, U., Bais, A., & Berntsen, T. (2010). Transport impacts on atmosphere and climate: Aviation. Atmospheric Environment, 44(37), 4678-4734.
-Monterrubio, C., Andriotis, K., & Rodríguez-Muñoz, G. (2020). Residents’ perceptions of airport construction impacts: A negativity bias approach. Tourism Management, 77, 103983.
-Singh, D., Dalei, N. N., & Raju, T. B. (2016). Forecasting investment and capacity addition in Indian airport infrastructure: Analysis from post-privatization and post-economic regulation era. Journal of Air Transport Management, 218-225.
-Weber, L. (2021). International Civil Aviation Organization (ICAO). International Civil Aviation Organization (ICAO), 1-256.