ارزیابی تاثیر سرباره کوره آهن گدازی در خصوصیات مقاومتی و لغزندگی نمونه های آسفالتی و رزینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نور تهران

3 هیات علمی دانشگاه آزاد واحد میمند

4 هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده عمران

10.22034/tri.2023.366149.3091

چکیده

سرباره کوره آهن‌گدازی بخشی از محصولات فرعی و جانبی صنعت تولید فولاد بوده که همزمان با تهیه فولاد، انباشته شده و به عنوان مصالح دور ریز، دفع یا دپو می‌شوند. این سرباره، ترکیبی غیر فلزی حاوی سیلیکات کلسیم، منیزیم، منگنز، اکسید آهن و کلسیم می‌باشد. در این مقاله اثر استفاده از سرباره در خصوصیات مقاومتی مخلوط آسفالتی و همچنین خصوصیات اصطکاکی آن با استفاده از دستگاه آونگ انگلیسی (BPN) مورد بررسی قرار گرفته است. از طرفی نمونه‌هایی از سنگدانه‌های آهکی و سرباره با استفاده از قالب مخصوص تهیه گردید و خواص صیقلی شدن سنگدانه‌ها (PSV) با استفاده از دستگاه صیقل‌دهنده (APM) مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی خصوصیات مقاومتی نیز شامل بررسی استحکام مارشال و ارزیابی پتانسیل شیارشدگی و استفاده از آزمایش خزش دینامیکی با دستگاه UTM بوده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده افزایش دو برابری پتانسیل مقاومت در برابر شیارشدگی و افزایش بیش از ۲۰ درصدی در مقاومت لغزندگی نمونه‌های آسفالتی حاوی مصالح سرباره است. همچنین افت ناچیز در صیقلی شدن سطح سنگدانه‌های سرباره (۳ درصد در حالت مرطوب) نسبت به مصالح آهکی (۶۰ درصد در حالت مرطوب) مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluate using steel slag aggregate on the mechanical and frictional properties of asphalt and resin specimens.

نویسندگان [English]

  • mahmoodreza keymanesh 1
  • hamid jahanian 2
  • zolfaghar zarei 3
  • mahmood ameri 4
1 Payam Noor University,, Tehran, Iran
2 PhD Student, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Meymand Azad University
4 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Steel slag aggregate is by product material witch was produced by the steelmaking industry, in large quantities in Iran and usually withdraw from iron making factories. This material contain calcium silicate, manganese, magnesium, iron oxide and calcium. This paper evaluate effect of steel slag aggregate on the frictional properties of asphalt mixtures using British Pendulum apparatus. On the other hand, few special aggregate samples such as lime stone and steel slag was produced by resin glue with special mold and then subjected to the polishing effect using accelerated polishing machine (APM) for exploring micro texture those aggregates. Evaluating mechanical properties of asphalt samples done by Marshall Stability and rutting susceptibility using dynamic creep test through the UTM machine. Test results show positive effect (about 20%) in BPN when adding steel slag as replace of lime stone aggregate. Also potential rutting resistance of steel slag asphalt mixtures rise doubled and finally, better resistance on polishing the surface of steel slag aggregate respect to lime stone was shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • steel slag
  • rutting resistance
  • skid resistance
  • UTM, British Pendulum