ارایه مدل جهت ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر بر مبنای انتظارات رانندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

ایمنی و توانایی یک راه برای عبور دادن وسایل نقلیه با حداقل تاخیر برای رانندگان به نظم و ترتیب جریان ترافیک بستگی دارد و در صورتی می‌توان این نظم را در جاده‌ها حاکم گردانید که علائم و تابلوها، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل ترافیک، رانندگان را به‌طور دقیق و صحیح راهنمایی کنند. از این رو در این پژوهش با فرض رعایت شدن قابلیت دید تابلوها، به بررسی و ارزیابی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر پرداخته شده است. در این راستا با شناخت عوامل موثر بر قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر، متغیرهای مربوطه انتخاب گشته و از آنها در جهت ساخت مدل رگرسیون  استفاده گردیده است. در این مدل فاکتورهای مؤثر بر قابلیت خوانایی به عنوان متغیر مستقل و انتظارات رانندگان بر حسب امتیاز کمی، به عنوان متغیر وابسته معرفی شدند. سپس با توجه به ماهیت پیوسته بودن متغیر وابسته مدل، مدل رگرسیون خطی برازش داده شده و اعتبارسنجی شده است. در پایان مشخص گردید تابلوها باید دارای  تعداد کلمات و تعداد نقوش محدود باشند و با افزایش آنها نمره تابلو از نظر قابلیت خوانایی کاهش می‌یابد. همچنین رانندگان با تابلوهایی که دارای تضاد رنگ بین کلمات و پس زمینه منطقی‌تری بودند و با فونتی خوانا با اندازه مطلوب، که متناسب با سرعت طرح جاده مورد نظر،  طراحی شده بودند هم ارتباط بهتری برقرار کردند و سطح قابلیت خوانایی آنها از دید رانندگان مطلوب ارزیابی شد. همچنین استفاده از این مدل به عنوان یک ابزار برای مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری پیشنهاد می‌شود؛ به‌طوری که می‌توان با این مدل بررسی کرد که آیا تابلو قابلیت خوانایی مناسب را دارا می‌باشد یا خیر.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model to Assess Legibility of Guide Signs Based on Driver Expectations

نویسندگان [English]

  • S Hesami 1
  • M Etghaei 2
چکیده [English]

Safety and ability of roads to pass vehicles with the minimum delays for drivers depend on good traffic order, and it can only be achieved if the signs as one of the most important means of traffic control, guide the drivers properly. Therefore, the signs must be so designed that legibility and visibility are supplied all day long. Traffic signs for example guide signs have special important for traffic control. Unfortunately, in many areas signs have been so designed and installed that driver expectations haven’t been considered. So in this project, by recognizing effective factors of legibility, variables were selected and they were used to build the regression model. In this model, legibility factors were considered as independent variables and driver expectations, based on the score as dependent variable were introduced. And finally, it was found, signs that were designed as the standard norms, more drivers pay attention to them.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guide signs
  • Traffic
  • Legibility
  • model
-    عظیمی تبریزی، م.، (­1385)، آیین نصب تابلوهای علائم عمودی
( کلیات­)، انتشارات عرف ایران، تهران.
-    نیرومند، ح.ع.، (مترجم)، (­1384)، الگوهای خطی تعمیم یافته با کاربردهای آن در علوم و مهندسی، نوشته ریموند میرز.اچ، مونتگمری داگلاس. سی و وینینگ جی.جنوفری، ترجمه حسنعلی نیرومند، مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
-    Al-Madani, H., Al-Janahi , A.R. , (2002) , “Role Of  drivers Personal Characteristics in Understanding Traffic Sign Symbols” , Accident Analysis and Prevention 34, pp. 185-196.
-    Borowsky , A. , Shinar , D. , Parmet, Y., (2008), "Sign Location , Sign Recognition, and Driver Expectancies", Transportation Research, NO .11, pp. 459-465: Elsevier.
-    Carlson, P.J., Pike, A.M., Miles, J.D., Ullman, B.R., Borchardt­, D.W.­, (2012)­, "Evaluation of Traffic Control Devices, year3", Texas A&M Transportation Institute.
-    Chrysler, S., Teranchida­, D., Stackhouse, S., Arthur, E., (2001), "Improving Street Name Sign Legibility for Older Drivers". pp. 1597-1601.
-    Forbes, T.W., Holmes, R.S., (1993), "Legibility Distance Of Highway Destination Sign in Relation to letter height, letter width, and reflectorization " , proceeding : highway research board, vol. 19, pp. 321 – 326.
-    Garvey , P.M. , Crawforf , R.B. , Tantala , P.J. , Moir , M. , (2002) , "Real Word On-Premise Sign Visibility ; The Impact Of The Driving Task On sign Detection and Legibility " , Bristol ; The United States Sign Council
-    Greene, W. (1993), “Econometric Analysis”, Macmillan Publishing, Newyork.
-    Shinar, D., Dewar, R.E., Summala, H., and Zakowska, L., (2003), "Traffic Sign Symbol Comprehension: a cross – cultural study", Journal of Ergonomics, 46(15), pp. 1549-1565.
-    Sun, L., Rong, J., Yao, L., and Ren, F., (2008), "study On Drivers' Comprehension of Traffic Signs Based on Emulate Experiment", ASCE 2008.
-    Wang Fang, (2007), Study on Signs Comprehension and driving safety based on drivers' psychology perception", Research Institute of highway, MOC, NO. 8, Xitucheng Rd., Haidian District, Beijing, pp. 298-304.