بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

4 مربی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

چکیده

این تحقیق برآن است که با تحلیل مکانی حوادث شناورها در محدوده­ی دریایی و دهانه اروند ، مناطق تمرکز انواع حوادث را شناسایی کند. با تحلیل حوادث پنج سال اخیر به این پرسش خواهیم رسید که آیا مکان یابی ایستگاه­های نجات دریایی و محل استقرار تجهیزات استراتژیک تجسس و نجات با مکان جغرافیایی نقاط پر حادثه از نظر مکانی متناسب است یا خیر؟ همچنین دلایل این حوادث از نقطه نظرات مختلف مورد مطالعه قرار می­گیرند. کلیه حوادث ناشی از فعالیت دریایی در ناحیه مورد مطالعه در سه گروه سوانح دریایی شناور،تعرض های مرزی، بیماری پرسنل و حوادث حین کار دسته بندی شده اند. سپس وزنفاکتورهایی خسارات مالی و جانی تعریف و مقدار سازی تمام حوادث بر اساس آنها قبل از تحلیل مکانی انجام شده است. تحلیل مکانی در این برنامه از طریق روش وزن­دهی معکوس فاصله IDW (Inverse Distance Weighting) انجام شده و نقشه تمرکز انواع حوادث استخراج می­گردد. تحلیل­های مکانی این تحقیق منتهی پهنه بندی منطقه نحقیق و شناسایی شش ناحیه خطرناک درحوادث شناورها، چهار منطقه پرخطر در حوادث انسانی و یک ناحیه با ریسک بالا در حوادث تعرض مرزی به شناورها گردید. مدیریت امکانات نجات در بعد مکان در مناطق خطرناک و همچنین پیشنهاد استقرار تجهیزات دریایی در محل های پر خطر از نتایج حاصل از تحلیل­های مکانی انجام شده است. در این تحقیق با بررسی مجموعه قوانین و مقررات بین المللی نجات دریایی،به منظور افزایش هماهنگی و توان عملیاتی تجسس و نجات دریایی با کشورهای همسایه، چند پیشنهاد ارایه گردیده است.
                      
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Marine Accidents in the Arvand Area Using Inverse Distance Weighting (IDW) Interpolation Method in Geographic Information Systems (GIS)

نویسندگان [English]

  • S.K Mosavi-jarf 1
  • A Kaebi 2
  • S.N Saeedi 3
  • D Razmjoei 4
چکیده [English]

Studying the marine accidents of Arvand channel and estuary during last five years, this research aims to locate the geographic place of risky points. Then through an annual and monthly chronological analysis and by application of time and place management, it tries to identify the eventful months in order to maximize the success of marine search and rescue measures. On the other hand, the chronological study of the mentioned accidents indicates that to what extent the accomplished attempts could have reduced or limited marine losses. As well, this study indicates that how marine rescue stations and the place of strategic search and rescue equipment suit the geographic place of eventful places. All accidents have been summarized into vessels' marine accidents, borderline aggressions and crews' illness and injuries. Then the factors of fatal and financial losses and damages have been identified based on which weighting is done. The weights of all accidents have been determined prior to chronological and spatial analysis. ARC VIEW GIS program has been applied for spatial analysis. The accidents position and their relevant intensity as the relevant specification have been entered into the program. The spatial analysis in this program has been done via Inverse Distance Weighting (IDW) method. The focus map of various accidents has been extracted. Place analyses in this research led to identification of 6 dangerous areas in view point of vessels accidents, 4 hazardous areas for human accidents and one highly risky area in view point of aggression to vessels. The annual time analysis show that during last 5 years, only the number of border aggressions has decreased while there is no obvious decreasing trend in vessels and human accidents. As well, the monthly time analysis shows 3 hazardous time sections in vessels accidents. The occurrence of accidents relevant to border aggressions is focused in the first quarter of each year. Management of rescue equipments - in two aspects of place and time - in hazardous areas as well as suggestion of having marine equipment in hazardous places is of the obtained results of place and time analyses in this research.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine Accident
  • spatial analysis
  • Chronological Analysis
  • geographic information system (GIS)
  • Arvand
  • IDW
-   سازمان بنادر و دریانوردی (1388). مدلسازی امواج دریاهای ایران جلد دوم خلیج فارس و دریای عمان.
-   معین فر، ح.­ (1386). نقش سیستم­های جغرافیایی در مدیریت بحران.گزارش کامپیوتر،26 (171).
-   میرنژاد، م. .(1379). نحوه ایجاد ایجاد سیستم تجسس و نجات در آب­های تحت حاکمیت و نظارت جمهوری اسلامی ایران و ارایه طرح راه کارهای بهینه بر اساس کنوانسیون بین­المللی SAR. پایان نامه دوره کاشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-   Dobbins, J. P., & Jenkins, L. M. (2010). Geographic information systems for estimating coastal maritime risk. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2222, pp. 24-17
 
-   Ferguson, D. (2008, February). Gas for wilderness search and rescue. Esri federal user conference, Washington.­
-   Robert J .Renka, (2012) “Obsolete: inverse distance weighting interpolation/fitting “source: Multivariate Interpolation of Large Sets of Scattered Data, Website:www.alglib.net.