ارزیابی کمی و انتخاب سیستم بهینه اجرا جهت پروژه‌های آزادراهی با رویکرد AHP در وزارت راه و شهرسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، تهران، ایران

4 استادیار، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

چکیده

یکی از عوامل بسیار مؤثر در عدم موفقیت پروژه ها، فرآیند انتخاب سیستم اجرا در پروژه ها می باشد. فرآیند انتخاب سیستم اجرا و در نتیجه عدم انتخاب مناسب طرفین قرارداد یک علت اشتباه استراتژیک می باشد که در صورت بروز آن عواقب بسیار بدی در پروژه بوجود خواهد آمد. شناسایی چالش های موجود در سیستم های اجرا (قراردادی) در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که درصورت توجه کافی و به بکارگیری آن در پیشرفت مناسب در اجرای پروژه های عمرانی که به نوعی زیربنای توسعه کشور را تشکیل می‌دهند، عواید قابل توجه ای را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. در این مقاله مهمترین عوامل تاثیرگذار سیستم های اجرای حال حاضر در ایران در سه سیستم ساخت و ساز اصلی شامل طرح و ساخت، طراحی- مناقصه- ساخت و مدیریت اجرا در پروژه های آزادراهی استخراج گردیده و سپس تحلیل پرسش نامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام می شود. درمرحله بعد با بکارگیری روش تصمیم گیری چند شاخصه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم مناسب اجرا جهت پروژه های آزادراهی شناسایی و رتبه بندی می گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Assessment and Selecting the Optimal Delivery System for Freeway Projects by AHP Method in the Ministry Of Roads and Urban Development

نویسندگان [English]

  • A.A Najafi 1
  • E Norzaei 2
  • Fatemeh Movahedi 3
  • B Farhangmoghadam 4
چکیده [English]

One of the most important factors in the failure of projects is the selection process of the delivery method. The wrong selection of the delivery method and consequently inappropriate selection of parties to the contract is a strategic mistake that causes bad consequences in projects. Identifying challenges in the delivery systems is very important in our country that causes significant economical revenues by attention and utilization in infrastructure projects which are factors of progress in the country. In this article, the most important factors of the three main delivery systems; including Design and Construction, Design-Bid-Build and Construction Management; in freeway projects are extracted and analyzed using questionnaire and SPSS software. Then, the best project delivery methods are identified and ranked by applying the analytical hierarchy process method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery System
  • challenge
  • Contract
  • Freeway projects
  • Analytical Hierarchy Process
─  پژوهشکده حمل و نقل، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی (1390)، "روش انتخاب نوع قراردادها در پروژه­های ساخت راه، راه آهن و آزادراه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور" مجری: شرکت وادید طرح.
─  تقی­زاده، ک.، نورزایی، ع. الف. (1389)، "شناسایی مهمترین چالش‌های سیستم‌های اجرایی حال حاضر در ایران" ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
─  تقی­زاده، ک.، نورزایی، ع. الف.؛ قارونی جعفری، ک. (1390)، "بررسی فرآیند عقد قراردادهای زیر ساخت و شناسایی چالشها، نکات و جنبه‌های عقد آن از دیدگاه حقوقی" اولین کنفرانس بین المللی سد و برق آبی.
─  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1385)، "مطالعه و بررسی روش‌های مختلف انجام پروژه"، فصل سوم.
─  صبوری قزوینی، ع. ر. (1384)، "بررسی سیستم اجرای پروژه‌های فرودگاهی کشور و پیشنهاد سیستم‌های اجرای بهینه"، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، استاد راهنما: دکتر محمد حامد امام جمعه­زاده، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس.
─  مومنی، م.، قیومی، ع. (1389)، "تحلیل آماری با SPSS" انتشارات کتاب نور.
─  نگهبان، ع. ر.، استجابی، ف. (1384)، "راهنمای روش تحقیق به کمک پرسشنامه" انتشارات جهاد دانشگاهی.
─  نورزایی، ع.؛ قارونی جعفری، ک.؛ واحدی، ب.؛ نجفی، الف. ع. (1390)، "طبقه­بندی روش‌های قیمت­گذاری پروژه‌های زیرساخت از منظر سیستم‌های اجرا"، اولین کنفرانس بین المللی سد و برق آبی.
─  نیک مردان، ع. (1386)،. "معرفی نرم افزار Expert choice" جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر، چاپ اول.
─   Al-Khalil, M. I. (2002), “Selecting the Appropriate Project Delivery Method Using AHP.” International Journal of Project Management, 20(6), pp. 469-474.
─   Cheung, Sai-On, Lam, Tsun-Ip, Wan, Yue-Wang, and Lam, Ka-Chi (2001). “Improving Objectivity In Procurement Selection.” Journal of Management in Engineering, 17(3), pp. 132-139.
─   Dorsey, Robert W. (1997), “Project Delivery System for Building Construction.” Associated General Contractors of America, Arlington,
pp. 87-92.
─   Ghavamifar, Kamran (2009), "A decision support system for project delivery method selection in the transit industry." Doctoral Dissertation in Civil Engineering, Northeastern University, Boston, Massachusetts. Paper 7. http://hdl.handle.net/2047/d20000046
─   Gordon, C. M. (1994), “Choosing Appropriate Construction Contracting Method.” Journal of Construction Engineering and Management, 120(1), pp.196-210.
─   Levy, Paul S., and Lemeshow, Stanley (2008). “Sampling of Populations: Methods and Applications.” Fourth Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, USA.
─   Mafakheri, F., Dai, L., Slezak, D., and Nasiri, F. (2007), “Project Delivery System Selection under Uncertainty: Multicriteria Multilevel Decision Aid Model.” Journal of Construction Engineering and Management, 23(4), pp. 200-206.
─   Mahdi, Ibrahim M., and Alreshaid, Khaled (2005), “Decision support system for selecting the project delivery method using analytical hierarchy process (AHP).” International Journal of Project Management, 23(7), pp. 564-572.
─   Morris, Peter W. G., and Hough, George H. (1987), “The anatomy of major projects, A study of the reality of project management.” John Wiley & sons, Chichester, England.
─   Saaty, T. L., and Vargas, L. G. (2000), “Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process.” Kluwer Academic Publishers, Boston.
─   Tran, Dai, and Molenaar, Keith (2012),” Critical risk factors in project delivery method selection for highway projects.” Construction Research Congress 2012 © ASCE 2012, pp.331-340.
─   Transit Cooperative Research Program (TCRP) (2009),”A Guidebook for the Evaluation of Project Delivery Methods.” Report 131, Transportation Research Board of the National Academics, Washington, D.C., united states.
─   Wang, Jia-Wen, Cheng, Ching-Hsue, Huang, Kun-Cheng (2009). ”Fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier selection.” Journal of Applied Soft Computing, 9(1), 377–386
─   Zavadskas. E. K., Turskis, Z., and Tamosaitiene, J. (2011), ”Selection of construction enterprises management strategy based on the SWOT and multi-criteria analysis.” Journal of Archives of Civil and Mechanical Engineering, 11(4),
pp. 1063–1082.