بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران˓ تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

 شیروانی‌های خاکی از جمله سازه‌هایی هستند که در موارد بسیار از جمله راه‌ها˓ جاده‌ها و ابنیه‌هایی از این قبیل کاربرد فراوانی دارند. این سازه‌ها در بسیاری از موارد مثل مقاومت کم خاک یا نوع بارگذاری بر روی شیب یا مشخصات هندسی آن همچون شیب بسیار تند یا ارتفاع زیاد نیاز به تسلیح دارند تا پایداری مورد نیاز حاصل شود. یکی از روش‌های تحلیل رفتار و ارایه الگوی مناسب طراحی و ساخت برای شیروانی‌ها روش اشمرتمن می‌باشد. 
در این روش˓ نحوه تأثیر المان تسلیح در مجاورت سطح لغزش به گونه‌ای در نظر گرفته شده که مؤلفه قائم نیروی مسلح‌کننده باعث افزایش نیروهای قائم بر سطح لغزش و در نتیجه افزایش مقاومت برشی می‌شود. اما اندر کنش خاک و ژئوتکستایل در هنگام حرکت توده (گوه) لغزش و بیرون کشیده شدن مسلح‌کننده می‌تواند باعث کاهش نیروهای مقاوم عمود بر سطح لغزش و در نتیجه ضریب اطمینان شیروانی گردد. به منظور بررسی صحت درستی این مساله تحقیق حاضر با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS که مبتنی بر روش المان محدود می‌باشد انجام شده است. به عنوان نتیجه دیده می‌شود که اندرکنش ژئوتکستایل و خاک تأثیر چندانی در کاهش نیروهای مقاوم و ضریب اطمینان حاصل از آن ندارد.  
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Safety Factor of Reinforced Slopes with Respect to Interaction between Soil and Geotextile

نویسندگان [English]

  • H Giasian 1
  • A Rajabian 2
  • S Jafari 3
چکیده [English]

Soil slopes are structures that apply in many cases such as roads, rail ways and many others. These structures need to be reinforced in the case of low-resistance ground, loading on a slope or geometric properties such as very steep or high slope. One of the methods for analyzing the behavior and providing appropriate model for designing the slopes is the Schmertmann method. In this method ,the influence of reinforcement in the vicinity of sliding surface is considered so that the vertical component of reinforcement  force  increase the vertical forces on the slip surface ,thus increasing the shear strength .but pulling out the reinforcement during mass movement and interaction between soil and geotextile and the vertical component of resultant shear stress between them  can decrease the resistance forces perpendicular to the slip surface and so the safety factor of the slope. In order to verify the accuracy of the problem, this study is performed using ABAQUS software based on the finite element method .seen as a result that interaction between soil and geotextile has little effect on reducing the resisting force and the factor of safety of slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil slopes
  • Reinforcing
  • Schmertmann method
  • slip surface
  • Finite Element
Schmertmann, G.R., V.E.  Chourey - Curtis. Johansson, R.D. ,and Bonaparte ,R. ,(1987). ̎   Design charts for Geogrid-reinforced soil slopes. ̎ Proc. Geosynthetics ̛ 87,Vol.1, Industrial fabric assn. Int.,st.Paul,Minn., pp. 108-120.
 Budhu, M., ̎  Soil mechanics and foundations ̎ , 2nd Edition(2008), USA,John Wiley & Sons.  
Yang, K., J. Zornberg (2012). "Stress distribution and development within Geosynthetic-reinforced soil slopes." Geosynthetics International 19(1): pp. 62-78.
  Zheng, H., G. Sun (2009). "A practical procedure for searching critical slip surfaces of slopes based on the strength reduction technique." Computers and Geotechnics 36(1):pp. 1-5.
   Zheng, H., G. Sun (2009). "A practical procedure for searching critical slip surfaces of slopes based on the strength reduction technique." Computers and Geotechnics 36(1): pp. 1-5.
 
9. داس. براجا. ام. (1941)، "اصول مهندسی ژئوتکنیک"، شاپور طاحونی، جلد اول، فصل 6 و فصل 8 .