ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری‌، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان زنجان، ایران

چکیده

نگاهی به تاریخچه حمل و نقل  نشان می­دهد که ایجاد سیستم کارآمد حمل و نقل، یکی از فاکتورهای مهم در جوابگویی به تقاضای روزافزون حمل و نقل می­باشد یکی از این روش­های بهبود تردد در معابر ایجاد دوربرگردان می­باشد. مانور واگرد یکی از پیچیده‌ترین مانورها در هنگام رانندگی با خودرو می­باشد که مطالعه آن اخیراً مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است. در این مطالعه محور کرمانشاه – بیستون در محدوده جاده قدیم تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برداشت حجم در یک روز با شرایط جوی نرمال با استفاده از تکنیک فیلمبرداری به مدت 6 ساعت و در سه دوره اوج صبحگاهی، ظهرگاهی و شب‌گاهی انجام گرفت. پس از تحلیل­های حجم، شبکه پایه در نرم­افزار شبیه­ساز خردنگر AIMSUN مدل گردید. با توجه به وضع موجود دوربرگردان در محور مورد مطالعه­، 5 سناریو به منظور یافتن بهترین روش جهت تکیمل مانور واگرد طراحی گردید. هر سناریو 5 بار و هر بار به مدت 1 ساعت شبیه­سازی گردید. نتایج حاصل از شبیه­سازی نشان داد که حذف دوربرگردان وضع موجود و احداث زیرگذر در همان محدوده، سناریوی برترمی­باشد، به طوری‌که شاخص­های ترافیکی از جمله تأخیر و زمان سفر شبکه در صورت اجرای این سناریو به طور چشمگیری بهبود می­یابد. با توجه به برداشت­های صورت گرفته، اعتبارسنجی بر روی مدل شبیه­سازی انجام گرفت و نتایج حاصل از آن، درستی و اعتبار مدل را اثبات کرد. این مقاله برگرفته از پروژه پژوهشی با عنوان «­مطالعه تعیین مکان مناسب دوربرگردان‌ها در راه‌های اصلی کرمانشاه­» است که به کارفرمایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Using Unconventional Intersection for Improving Traffic Flow along Suburban Arterial Roads

نویسندگان [English]

  • A.M Rahimi 1
  • S.R Bagheri 2
  • R. Shahni-dezfulian 3
  • A Mazaheri 4
چکیده [English]

Look at the History of Transportation shows that efficient transport system, an important factor for the preservation and conservation of cities from ancient times to modern age. Technological and economic development of human society, human evolution happened very fast. With skyrocketing demand in the Networks, the traffic is not carried out to meet the transport demand. In such Networks, management solutions in the field of supply and demand, generally using a temporary solution to the problems remain. That is why other methods known as Unconventional method, used. One of these methods is U-turns. U-turn maneuver is one of the most complicated maneuvers which recently welcomed researchers. In this study, the Kermanshah - Biston highway were studied. Data collection was performed in one day with normal weather conditions for 6 hours using video techniques. After Data analyzing, network was modeled in Aimsun micro simulation. Considering the U-turn’s current condition in the study area, five scenarios were designed to find the best way to U-turn maneuver must be matched. Each scenario was simulated 5 times and each time for 1 hour. The simulations’ results revealed that replacing current U-turn with underpass is the best scenario in study area based on measure of effectiveness, so that network’s delays and travel time improved. Considering the data collection, validation on the simulation Model was performed and the results confirmed the accuracy of the model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • U-turn
  • Simulation
  • Aimsun
-       Abed Seraj, Y., Ba-Fail, A.O., Jasimuddin, S.M. 2001. An econometric analysis of international air travel demand in Saudi Arabia. Journal of Air Transport Management 7,
pp.143-148.
 
-       Airbus. 2007. Flying by Nature: Global Market Forecast 2007–2026. Report.
 
-       Airbus, France. Alderighi, M., Cento, A. 2004. European airlines conduct after september11. Journal of Air Transport Management 10(2),
pp. 97-107.
 
-       Alperovich, G. and Machnes, Y. 1994. The role of wealth in the demand for international air travel. Journal of Transport Economics and Policy 28 (2), pp.163-173.
 
-       Anderson, T.W. and Hsiao, C. 1981. Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association,
pp.589-606.
 
-       Arellano, M. and Bond, S. 1991. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies 58,
pp. 277-297.
 
-       Battersby, B. and Oczkowski, E. 2001. An Econometric Analysis of the Demand for Domestic Air Travel in Australia. International Journal of Transport Economics 28(2), pp.193-204.
 
-       Becken, S. 2002. Analysing International Tourist Flows to Estimate Energy Use Associated with Air Travel. Journal of Sustainable Tourism 10(2), pp.114-131.
 
-       Bhadra, D. 2003. Demand for air travel in the United States: bottom-up econometric estimation and implications for forecasts by origin and destination pairs. Journal of Air Transportation 8(2), pp.19-56.
 
-       Bhadra, D., Kee, J. 2008. Structure and dynamics of the core US air travel markets: A basic empirical analysis of domestic passenger demand. Journal of Air Transport Management 14,
pp. 27-39.
 
-       Boeing. 2007. Current Market Outlook 2007. Report. Boeing, United States.
 
-       BTE. 1986. Demand for Australian Domestic Aviation Services Forecasts by Market Segment. Bureau of Transport Economics Occasional Paper 79, Austalian Government Publishing Service, Canberra, Australia.
 
-       Button, K. 2008. The impacts of Globalisation on International Air Transport Activity. Past trends and future prospectives. Global Forum on Transport and Environment in a Globalising World, 10-12 November 2008, Guadalajara, Mexico.
 
-       Gately, D. 1988. Taking off: the US demand for air travel and jet fuel, The Energy Journal 9(2),
pp. 93-108.
 
-       Gillen, D. and Lall, A. 2003. International transmission of shocks in the airline industry. Journal of Air Transport Management 9(1),
pp. 37-49.
 
-       Graham, B. 1999. Airport-specific traffic forecasts: a critical perspective. Journal of Transport Geography 7, pp. 285-289.
 
-       Greene, D.L. 1992. Energy-efficiency improvement of commercial aircraft. Annual Review of Energy and the Environment 17,
pp. 537-573.
 
-       Grosche, T., Rothlauf, F., and Heinzl, A. 2007. Gravity models for airline passenger volume estimation. Journal of Air Transport Management 13, pp.175- 183.
 
-       Guzhva, V.S., Pagiavlas, N. 2004. US Commercial airline performance after September 11, 2001: decomposing the effect of the terrorist attack from macroeconomic influences. Journal of Air Transport Management 10, pp. 327 332.
 
-       ICAO. 2007. Outlook for Air Transport to the Year 2015. International Civil Aviation Organization, AT/134, 1-50.
 
-       IEA. 2009a. CO2 Emissions from Fuel Combustion. International Energy Agency, Paris.
 
-       IEA. 2009b. Transport, Energy and CO2: Moving Towards Sustainability. International Energy Agency, Paris.
 
-       IEA. 2009c. World Energy Outlook. International Energy Agency, Paris.
 
-       Ito, H. and Lee, D. 2005. Assessing the impact of the September 11 terrorist attacks on U.S. airline industry. Journal of Economics and Business 57(1), pp.75-95.
 
-       Jorge-Calderon, J.D. 1997. A demand model for scheduled air services on international European routes. Journal of Air Transport Management 3,
pp. 23-35.
 
-       Jovicic, G. and Hansen, C.O. 2003. A passenger travel demand model for Copenhagen, Transportation Research Part A 37, pp. 333-349.
 
-       Kasarda, J.D., Green, J.D. 2005. Air cargo as an economic development engine: A note on opportunities and constraints. Journal of Air Transport Management 11, pp. 458-462.
 
-       Koetse, M.J. and Rietveld, P. 2009. The impact of climate change.
 
-       Lai, S.L. and Lu, W.L. 2005. Impact analysis of September 11 on air travel demand in the USA. Journal of Air Transport Management 11,
pp.455-458.
 
-       Lee, J.J. 2010. Can we accelerate the improvement of energy efficiency in aircraft systems? Energy Conversion and Management 51, pp.189-196.
 
-       Lee, J.J., Lukachko, S.P., Waitz, I.A. and Schafer, A. 2001. Historical and Future Trends in Aircraft Performance, Cost, and Emissions. Annual Review of Energy and the Environment 26, pp.167-200.
 
-       Lee, J.J., Lukachko, S.P., Waitz, I.A. 2004. Aircraft and energy use. Encyclopedia of Energy 1,
pp.29-38.
 
-       Lim, C. and McAleer, M. 2002. Time series forecasts of international travel demand for Australia. Tourism Management 23,  pp. 389-396.
-       Macintosh, A. and Wallace, L. 2009. International aviation emissions to 2025: Can emissions be stabilised without restricting demand? Energy Policy 37, pp. 264-273.
 
-       Mason, K.J. 2005. Observations of fundamental changes in the demand for aviation services. Journal of Air Transport Management 11,
pp.19-25.