مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

نواقص مربوط به قیرهای خالص تولید شده توسط پالایشگاه­ها منجر به بروز خرابی‌های زودرس در روسازی‌های آسفالتی می‌گردد. یکی ازروش­های جلوگیری ازآن اصلاح قیرها با مواد افزودنی است. از مواد افزودنی متنوعی در اصلاح رفتار قیر استفاده گردیده است، که ازجمله آنها انواع پلیمرها و اخیرا از مواد نانو، شامل نانو رس می‌باشند.
با توجه به این‌ که اثر این دونوع مواد در تحقیقات انجام گرفته با هم مقایسه نشده­اند، در تحقیقی که نتایج آن در این مقاله ارایه می‌گردد، اثر دو نوع ماده افزودنی شامل یک نوع نانورس و پلیمر استایرن-بوتادین-استایرن SBS بر روی خواص یک نوع قیر خالص 70/60 مورد مطالعه قرار گرفته و با هم مقایسه گردیده است. درصدهای وزنی مختلف از این مواد به قیر اضافه شده و درجه نفوذ، نقطه نرمی، شاخص نفوذ، ویسکوزیته دینامیکی، و زاویه فاز و مدول دینامیکی مختلط قیر در دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نتایج نشان­دهنده این است که افزایش این مواد باعث کاهش درجه نفوذ، افزایش نقطه نرمی، شاخص نفوذ و ویسکوزیته، کاهش زاویه فاز و افزایش مدول دینامیکی می‌شود. اما، این تأثیر به نوع ماده افزودنی و مقدار آن بستگی دارد. پلیمر SBS مقاومت در مقابل تغییر شکل را بیشتر از نانو رس افزایش می‌دهد که به دلیل تأثیر بیشتر آن در سخت­کنندگی و ارایه خاصیت ارتجاعی به قیر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Properties of Asphalt Cements Modified by Nanoclay and SBS

نویسندگان [English]

  • H Taherkhani 1
  • M SHafieimatak 2
چکیده [English]

The weaknesses of the traditional asphalt cements produced by the refineries are the main factors in premature failure of asphalt pavements. One of the measures to prevent these failures is the modification of the asphalt using additives. A variety of materials have been used for modification, among which are polymers and nano materials, including nanoclays. As the effects of these two types have not been compared in the literature, this paper describes the results of an experimental work, in which the effects of a type of nanoclay and Styrene-Butadene-Styrene, SBS, on the properties of 60/70 penetration grade asphalt cement have been investigated. Different amounts of each additive have been added to the asphalt, and the properties of penetration grade, softening point, penetration index, dynamic viscosity, and the rheological properties including phase angle and complex dynamic modulus have been studied. The results show that, both the additives have a stiffening effect on the asphalt, which increase the strength against permanent deformation. However, the stiffening effect is dependent on the type of additive and the amount of them used for modification. The SBS polymer has a better effect for improving the resistance against permanent deformation.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • asphalt cement
  • Nanoclay
  • SBS
  • phase angle
  • dynamic complex modulus
-         پژوهشکده حمل ونقل­، (1384) "روش­های طرح
مخلوط­های آسفالتی بر اساس عملکرد و پیشنهاد روش مناسب برای کشور"، انتشارات پژوهشکده حمل و نقل، وزارت راه وشهرسازی (راه و ترابری سابق).
-         نیکی رشیدی، م. (1388) "آسفالت از تولید تا پخش" سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
-             Airey, G. D., (1997) "Rheological Characteristics of polymer modified and aged bitumen" Ph.D. Thesis, School of Civil Engineering, the University of Nottingham.
 
-          Airey, G. D., (2002) "Rheological evaluation of ethylene vinyl acetate polymer modified bitumen" Journal of Construction and Building Materials, Vol. 16, pp. 473-487.
-          Airey, G. D., (2003) "­Rheological properties of styrene butadiene styrene polymer modified road bitumen" Fuel. Vol. 82 (Number14),
pp. 1709-1719.
 
-          Becker, O., Varley, R. and G. P. Simon, G. P., (2002) "Morphology, Thermal Relaxations and Mechanical Properties of Layered Silicate Nanocomposites Based upon High-Functionality Epoxy Resins", Polymer, 43(2002), pp. 4365–4373.
 
 
-          Chen, J. S. and Lin, K. Y. (2005) "Mechanism and behavior of bitumen strength reinforcement using fibers" Journal of material Science, Vol. 40, pp. 87-95.
 
-          Chow, W. S., Ishiaku, U. S., Mohd Ishak, Z. A. and J. Karger-kocsis, J. , (2003) "Development of Thermoplastic Nano composites Based on Blends of Polyamide and Polypropylene" Material and Mineral Resources Engineering, University Sains Malaysia.
 
-          Ghaffarpour Jahromi, S., Andalibzade, B. and Vossough, S. (2010) "Engineering Properties of Nnoclay modified asphalt concrete mixtures" the Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 35, Number 1B, pp. 88-103.
-          Ghile, D. B. (2005) "Effects of Nanoclay Modification on Rheology of Bitumen and on Performance of Asphalt Mixtures" Ph.D. Thesis, Delft University of Technology.
-          Hinislioglu S, Agar E. (2004) "Use of waste high density polyethylene as bitumen modifier in asphalt concrete mix" Mater Lett 2004;
58(3–4): pp. 267–271.
 
-          Isacsson, U.; Zeng, H.; (1998) "Low-temperature cracking of polymer-modified asphalt" Journal of Materials and Structures, vol. 31(No. 1), pp. 58-63.
 
-          Kalyoncougl, S. F., Tigdemir, M. (2011) "A model for dynamic creep evaluation of SBS modified HMA mixtures" Construction and Building Materials, Vol. 25, pp. 859-866.
 
-          Khanzada, S., (2000) "Permanent Deformation in Bituminous Mixtures" Ph.D. thesis, University of Nottingham, Nottingham, UK.
 
-          Khodaii, A. and Mehrara, A. (2009) "Evaluation of permanent deformation of unmodified and SBS modified asphalt mixtures using dynamic creep test" Construction and Building Materials, Vol. 23, pp. 2586-2592.
 
-          Lan, T. and T. J. Pinnavaia,T. J., (1994) "Clay-Reinforced Epoxy Nano composites", Chem. Mater., Vol. 6, pp. 2216–229.
 
-          Lan, T., Kaviratna, P. D. and T. J. Pinnavaia, (1995) "Mechanism of Clay Factoid Exfoliation in Epoxy–Clay.
 
-          Nano composites", Chem Mater, Vol. 7,
pp. 2144–2150.
 
-          Liu, Y. L., Hsu, C. Y., Wei, W. L. and R. J. Jeng, R. J., (2003) "Preparation and Thermal Properties of Epoxy–Silica Nano composites from Nanoscale Colloidal Silica", Polymer, Vol. 44, pp. 5159–1567.
 
-          Lu, X., and Issacson, U. (1997). "Rheological Characterization of Styrene-Butadiene-Styrene copolymer modified bitumen" construction and Building Materials, Vol. 11(1), pp. 23-32.
 
-          Pamplona, T. F., Amoni, B. C., Alencar, A. E. V., Lima, A. P. D., Ricardo, N. M., Soares, J. B. and Soares S. A. (2012) "Asphalt binders modified by SBS/nanoclays: effect on rheological properties" Journal of Brazilian chemical society, Vol. 23 (No. 4), pp. 635-647.
 
-          Pfeiffer, J. and Van Doormaal, P. (1936). "The rheological properties of asphaltic bitumen. Journal of Institute of petroleum, 22.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Polacco, G.; Kriz, P.; Filippi, S.; Stastna, J.; Biondi, D.; Zanzotto, L.; (2008) "Rheological Properties of. Asphalt/SBS/Clay Blends" European Polymer Journal; Vol. 44(11):
pp. 3512-3521.
 
-          Tayfur, S., Ozen, H., Aksoy, A., (2007) "Investigation of rutting performance of asphalt mixtures containing polymer modifiers" Construction and Building Materials, Vol. 21, pp. 328-337.
 
-          Wu, S P, Ye, Q. S. and Lin, N. J. (2006) "effects of fiber additive on the high temperature properties of asphalt binder" Journal of Wuhan University of Technology Material Science, Ed. 22 (4), pp. 733-736.
-          Ye, Q. S., Wu, S. P. (2009) "Rheological properties of fiber reinforced asphalt binders" Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, Vol. 16, April 2009, pp 93-99.
-           
-          Ye, Q. S., Wu, S. P. (2010) "Dynamic properties of asphalt binders containing fibers" Journal of advanced Materials Research, Vol. 97-101, pp. 724-727.
-          Yildirim Y. Polymer modified asphalt binders. Journal of Construction and Building Materials, 2007; Vol. 21, pp.66–72.
 
-          Yousefi, A. A., 2003. "Poly ethylene dispersion in bitumen: the effects of polymer structural parameters" Journal of Applied Polymer Science Vol. 90, pp. 3183-3190.
 
-          Zerda, A. S. and Lesser, A. J. (2001), "Intercalated Clay Nan composites: Morphology, Mechanics and Fracture Behavior”, Polymer Science, Part B, Polymer Physics, 39 (2001), pp. 1137–1146.