ارایه مدل چند هدفه برنامه‌ریزی حمل و نقل کانتینر خالی (مورد مطالعاتی: بنادر ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل کالا، این حوزه دچار تحول عظیمی شده است. اما تا به امروز همچنان مشکل عدم توازن بین ورودی و خروجی کانتینر به بنادر پا بر جاست. این ناهماهنگی بین واردات و صادرات کالا، معضلی به نام کانتینر خالی را به وجود آورده است. به­طوریکه بنادر وارداتی با مازاد و بنادر صادراتی با کسری کانتینرخالی مواجه­اند. در این مقاله به منظور حل مساله مذکور، مدل جدید برنامه­ریزی حمل و نقل کانتینر خالی، با دو هدف کمینه کردن هزینه­ کل، شامل هزینه حمل و نقل، نگه‌داری، کسری، تخلیه و بارگیری کانتینر خالی و بیشینه کردن قابلیت دسترسی به کانتینر خالی، از طریق کمینه کردن مجموع حداکثر کسری کانتینر خالی در بنادر صادراتی در دوره‌های زمانی مختلف، ارائه شده است. در مرحله بعد مدل دو هدفه پیشنهادی خطی شده، سپس با استفاده از روش وزن‌دهی به مدلی تک هدفه از جنس کمینه کردن هزینه­ها تبدیل شده است. در نهایت به منظور آزمایش‌های عددی و اعتبارسنجی مدل ارائه شده، با در نظر گرفتن یک شبکه مکانی- زمانی از بنادر دریایی ایران به عنوان شبکه مورد مطالعه واقعی در مساله حمل و نقل کانتینر خالی، مدل­ پیشنهادی به روش برنامه­نویسی خطی، در محیط نرم‌افزار Gams، حل شده‌ است. نتایج محاسباتی حاصله نشان­دهنده کارایی مدل ارائه شده در به تعادل رساندن مساله، کاهش 66% هزینه کل نسبت به دنیای واقعی و بهینگی اهداف تعیین شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi-Objective Model of Empty Containers transportation planning (Case Study: Iranian Ports)

نویسندگان [English]

  • M Abasi 1
  • N Nahavandi 2
1
2
چکیده [English]

With entering container into transportation area, this area experienced a huge change; however, the imbalance problem between input and output container in ports has been standing until now. This imbalance between import and export has made a problem called Empty Container, as the import and export ports are facing surplus and shortage of empty container. In this paper, to solve the desired problem, the empty containers transportation planning model with two goals, minimizing total costs including transportation, storage, shortage, loading and unloading cost of empty containers, and maximizing availability of empty container formulated by minimizing sum of the maximum shortage of empty containers at the export ports in all periods, has been developed. Then the proposed model was linearized, and with using weighting method was converted to a single objective of the minimizing costs. Finally, to verify the proposed model, a numerical example by considering a time-space network of Iranian maritime ports has been solved applying the Lp-metrics method, using GAMs software. The computational results indicates the efficiency of the proposed model in making the problem balance, reducing the total cost with 66% compared to the real world, and optimality of set targets.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime Transportation
  • Empty Containers Transportation
  • Multi-Objective Optimization
  • Lp-metrics Method