شناسایی و ارزیابی معیارهای مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در صنعت حمل‌ونقل ریلی (مورد مطالعه: سازمان راه‌آهن استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان یکی از سیستم‌های حمل نقل، با توجه به مزایایی مانند: حفظ محیط‌زیست، مصرف پایین انرژی و قابلیت جابجایی انبوه مسافر و بار از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که باید تلاش کند همواره این جایگاه را در دنیای رقابتی حمل‌ونقل حفظ کند. دانش نه‌فقط به‌عنوان یک مزیت رقابتی بلکه تنها منبع و سرمایه رقابتی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود؛بنابراینسازمان‌هابایدبه شیوه‌ای هدفمند دانش خود را مدیریت و متناسب با شرایط، استراتژی مناسبی برای آن انتخاب کنندکه برای این منظور باید عوامل سازمانی زیادی مورد‌توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در سازمان راه‌آهن استان یزد انجام شده است. در این پژوهش به دو جامعه آماری رجوع می‌شود؛ جامعه آماری اول خبرگان درزمینه‌ی مدیریت دانش و جامعه آماری دوم شامل مدیران ارشد و کارکنان سازمان راه‌آهن استان یزد به تعداد 120 نفر است. نوع پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است که با ابزار پرسشنامه انجام شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL فازی و نیز ماتریس اهمیت عملکرد و با نرم‌افزار Super Decision و SPSS تحلیل شد. طبق یافته‌ها، پنج معیار به ترتیب اولویت: ماهیت کار سازمان (13/0)، استراتژی کسب‌وکار (10/0)، فرهنگ‌سازمانی (095/0)، ساختار سازمانی (09/0)، محافظه‌کاری مدیران (087/0) و اندازه سازمان (079/0) شناسایی شد که با توجه به اهمیت بالا و عملکرد پایین دو معیار ماهیت کار و فرهنگ‌سازمانی بهتر است که سازمان راه‌آهن استان یزد تمرکز بر روی این دو معیار را در اولویت کار قرار دهد تا از این طریق منابع (زمان، سرمایه مالی و انسانی) را به‌صورت اثربخش و کارا تخصیص دهد و عملکرد سازمان را بهبود بخشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Evaluating the Effective Factors on the Knowledge Management Selection in the Rail Transportation Industry (Case study: the railway of Yazd)

نویسندگان [English]

  • M. H. Abooie 1
  • N. Salimi 2
1 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 M.Sc., Faculty of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Today, rail transportation as one of the transportation systems, according to advantages such as: environmental protection, low energy consumption and mass movement of passengers and cargo is of great importance and it should always try to maintain this position in the competitive world of transportation. Knowledge is not only assumed as a competitive advantage, but the only source of investment and competitiveness for enterprises. So, organizations should manage their knowledge in a purposive manner and choose a proper strategy on the basis of conditions and for this purpose a lot of organizational factors should be considered. This study aimed to identify and assess the factors affecting the choice of knowledge management strategy in railway of Yazd province. In this study, two groups are examined; the first population is the experts in the field of knowledge management and the second population includes senior managers and staff of railway Yazd with the total number of 120. The kind of study in terms of purpose is applied research, and in terms of data collection is a cross-sectional survey which was conducted by questionnaire. Data analysis was conducted using a combination approach through ANP and fuzzy DEMATEL and the importance of performance and matrix were analyzed with SPSS software and Super Decision. According to the findings, five criteria were as follows: the nature of the organization (0.13), business strategy (0.10), organizational culture (0.095), organizational structure (0.09), manager's conservatism (0.087) and size of the organization (0.079). Due to the high importance and low performance of the nature of the organization and organizational culture, it is better that the railway organization of Yazd province focuses on these two criteria, so in this way allocate resources (time, financial and human capital) effectively and efficiently and improve organizational performance.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railroad Transportation
  • Railway of Yazd
  • Knowledge Management
  • Network Analysis Process (ANP)
  • DEMATEL Fuzzy Techniques
خدیور، الف.، نصری نصرآبادی، ش.، فلاح، الف.، (1393)، "طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش". فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، شماره 1، صص. 119-91.
- دیوید، ف.، (1383)، "مدیریت استراتژیک"، ترجمه‌ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی،
تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- رابینز، الف.، (1384)، "تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها)"، ترجمه‌ی مهدی الوانی، حسن دانایی‌فرد، تهران: انتشارات صفار.
- شامی زنجانی، م.، (1389)، "طراحی مدلی برای تسهیم دانش در طرح‌ها بر مبنای ویژگی‌های آن‌ها"، پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
- هچ، م.، (1393)، "تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست‌مدرن". ترجمه‌ی حسن دانایی‌فرد، جلد 1، تهران: انتشارات افکار.
- هومن، ح.ع. (1395)، "شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه‌های پژوهش­)"، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پارسا.
- Akhavan, P., Jafari, M. and Fathian, M. (2006), “Critical success factors of knowledge management systems: a multi-case analysis”. European Business Review, Vol. 18 No.2, pp. 97-113.
- Boh, W. F. (2007), “Mechanisms for sharing knowledge in project-based organizations”. Information and Organization, 17(1), 27-58.
- Chang, B., Chang, C. W., Wu, C. H. (2011), “Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria”. Expert systems with Applications, 38(3), pp.1850-1858.
- Chemweno, P., Pintelon, L., Van Horenbeek, A., Muchiri, P. (2015), “Development of a risk assessment selection methodology for asset maintenance decision making: An analytic network process (ANP) approach”. International Journal of Production Economics, 170, pp.663-676.
- Chourides, P., Longbottom, D., Murphy, W. (2013), “Excellence in knowledge Management: an empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures”. Measuring Business Excellence, Vol. 7 No.2, pp. 29-45.
- Cruz, S., Camps, J. (2003), “Organic vs mechanistic structures. Construction and validation of a scale of measurement”. Management Research, 1(1): pp.111-123.
- Darroch, J. (2003), “Developing a measure of knowledge management behaviors and practices”. Journal of knowledge management, 7(5), pp.41-54.
- Fan, J. P., Wong, T. J., Zhang, T. (2013), “Institutions and organizational structure: The case of state-owned corporate pyramids”. Journal of Law, Economics, and Organization, 29(6), 1217-1252.
- Holsapple C.W. (2005), “An investigation of factors that in uence the management of knowledge in organizations”. Journal of Strategic Information Systems, 9, 235-261.
- Hsieh, T. Y., Lu, S. T., Tzeng, G. H. (2004). “Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings”. International journal of project management, 22(7),
pp. 573-584.
- Jarrar, Y.F. (2002), “Knowledge management: learning for organizational experience”. Managerial Auditing Journal, Vol. 17 No. 6, pp. 322-8.
- Kalseth, K. (1999), “Knowledge management from a business strategy perspective”. FID review, 1(1),
pp.37-41.
- Kamara, J. M., Anumba, C. J., Carrillo, P. M. (2002), “A Clever approach to selecting a knowledge management strategy”. International journal of project management, 20(3), pp.205-211.
- Kim, T. H., Lee, J. N., Chun, J. U., Benbasat, I. (2014), “Understanding the effect of knowledge management strategies on knowledge management performance: A contingency perspective”. Information, management, 51(4), pp.398-416.
- Lee, S. M., Hong, S. (2002), “An enterprise-wide knowledge management system infrastructure”. Industrial Management, Data Systems, 102(1), pp.17-25.
- Lin, H. F. (2010), “An application of fuzzy AHP for evaluating course website quality”. Computers, Education, 54(4), pp.877-888.
- Liou, J. J., Yen, L., Tzeng, G. H. (2008), “Building an effective safety management system for airlines”. Journal of Air Transport Management, 14(1), pp. 20-26.
- Martensson, M, (2000), “A critical review of knowledge management as a management tool”. Journal of Knowledge Management, 4(3): pp.204–216.
- Mehregan, M. R., Zanjani, Z. M. S. (2009), “Knowledge Management Strategy Determination in Programs: A Case of Iran Tax Administration Reform and Automation”, Information Technology Journal, 8(4), pp.571-576.
- Monavvarian, A., Fathi, M. R., Zarchi, M. K., Faghih, A. (2011), “Combining ANP with TOPSIS in selecting knowledge management strategies (case study: pars tire company)”, European journal of scientific research, 54(4), pp.538-546.
- Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995), 
“The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation”. Oxford university press.
- Nonaka, I., Takeuchi, H. (2004), Hitotsubashi on knowledge management. Wiley.
- Palmer, I., Dunford, R. (2002), “Out with the old and in with the new? The relationship between traditional and new organizational practices”. International Journal of Organizational Analysis, 3(10): pp.209-225.
- Perçin, S. (2010), “Use of analytic network process in selecting knowledge management strategies”. Management Research Review, 33(5), pp.452-471.
- Petrova, G. I., Smokotin, V. M., Kornienko, A. A., Ershova, I. A., , Kachalov, N. A. (2015), “Knowledge Management as a Strategy for the Administration of Education in the Research University”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 166, pp.451-455.
- Saaty, T. (2006), “Decision Making with the Analytic Network Process”. /Saaty T. Vargas L. NY: Springer.
- Saaty, T. L., Vargas, L. G. (2013), “Decision making with the analytic network process: economic, political, social and technological applications with benefits, opportunities, costs and risks”. (Vol. 195), Springer Science, Business Media.
- Scheepers. R, Venkitachalam. K, Gibbs. M., (2014), Knowledge strategy in organizations: refining the model of Hansen, Nohira, and Tierney. Journal of strategic information systems, 13,
pp. 201-222.
- Sharp, D. (2003), “Knowledge management today: challenges and opportunities”. Information Systems Management, Vol. 20, No. 2, pp. 32-7.
- Tseng, M. L. (2009), “Using the extension of DEMATEL to integrate hotel service quality perceptions into a cause–effect model in uncertainty”. Expert systems with applications. 36(5), pp.9015-9023.
- Tzeng, G.H., Chiang C.H., Li, C.W. (2007), “Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL”. Expert Systems with Applications, 32 (4): pp.1028-1044.
- Wu, W. W. (2008), “Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach”. Expert Systems with Applications, 35(3), pp.828-835.
- Wu, W. W. (2012), “Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method”. Applied Soft Computing, 12(1), pp.527-535.
- Wu, W. W., Lee, Y. T. (2007), “Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process”. Expert systems with Applications. 32(3), pp.841-847.
- Yahya, S., Goh, W. (2002), “Managing human resources toward achieving knowledge management”. Journal of Knowledge Management, Vol. 6, No.5,
pp. 457-468.
 
- Yang, J. L., Tzeng, G. H. (2011), “An integrated MCDM technique combined with DEMATEL for a novel cluster-weighted with ANP method”. Expert Systems with Application, 38(3),
pp.1417-1424.
 
- Yuksel, I., Dagdeviren, M. (2010), “Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm”. Expert Systems with Applications, 37(2), pp.1270-1278.