بررسی طرح‌های در حال اجرا و طراحی حمل و نقل ریلی در ایران از دیدگاه انتشار گازهای گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی، اداره کل فنی و بررسی طرح‌های ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، وزارت راه و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

مصرف انرژی ناشی از سوخت فسیلی عامل مهم تولید گاز­های گلخانه­ای می­باشد. از آنجاکه حمل و نقل یکی از بزرگترین مصرف کننده­های انرژی در کشور می­باشد، بررسی میزان مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه­ای برای برنامه ریزی کاهش انتشار آن بسیار حائز اهمیت می­باشد. با عنایت به جایگاه حمل و نقل ریلی در برنامه­ریزی های حمل و نقل، هدف این پژوهش بررسی میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای در اثر اجرای طرح­های ریلی در ایران با استفاده از دو روش چهارچوب فعالیت-سهم-میزان-سوخت و UNFCCC؛ در دو سناریو اجرا و بهره­برداری بیست ساله از
طرح­های در دست انجام ریلی (34 مورد) و عدم اجرای آن بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش کاهش انتشار بسیار محسوس از این طریق بوده است که انتشار حدود 44 ملیارد تن معادل دی­اکسید کربن ناشی از حمل و نقل جاده­ای در سناریوی دوم را به حداقل نصف در سناریوی اول تقلیل می­دهد.
همچنین کاربرد روشهای یاد شده تنها 4% تفاوت در نتایج را نشان میدهند که موید نتایج مطلوب می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Planning and under Construction Rail Transportation Projects in Iran in terms of Greenhouse Gases Emission

نویسندگان [English]

  • H. Kamalan 1
  • A. Valaei 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis Iran
2 B.Sc. Grad., Environmental-Structural Expert, Technical and Investigation of Construction and Development of Railway, Ports, and Airport Administration, Construction and Development of Transportation Infrastructure, Roads and Urban Planning Ministry
چکیده [English]

Energy consumption through combustion of fossil fuels is the most important source of Greenhouse Gases (GHG). Since transportation is of the most important energy consumers, investigation on fuel consumption and GHG production to plan for reduction of GHG emission is highly important. Rail plans have a critical role in transportation planning. So, the aim of this study is to investigate the reduction of GHG emission through two scenarios: 20years operation of understudy rail projects, and having not them; through two methods: activity-mode share- fuel intensity- fuel type, and UNFCCC method. Results show that having not rail projects produces 44 Billion tons of CO2 equivalents. While, the first scenario’s GHG emission is half of the seconds. Also, difference between results of the two methods is just 4% which confirms the results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • railway
  • Roads
  • Emission
  • Greenhouse Gases
 
-Aunan, K., Fang, J., Vennemo, H., Oye, K., Seip, H. (2004), “Co-benefits of climate policy—lessons learned from a study in Shanxi”, China. Energy Policy, No. 32, pp. 567–581.
-Cameron, I., Kenworthy, J.R., Lyons, T.J. (2003), “Understanding and predicting private motorized mobility” Transportation Research, No. 8,
pp. 267–283.
 
-EEA. (2002), “EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook”, 3rd edition (October 2002 Update) EEA Technical Report No 30, Copenhagen, Denmark.
 
-IPCC. (2000), “SPECIAL REPORT LAND USE, LAND-USE CHANGE, AND FORESTY”, USA: Intergovernmental Panel for Climate Change, pp.9169-114-3.
 
-IPCC. (2006), “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 3: Mobile Combustion”, USA: Intergovernmental Panel for Climate Change.
 
-Price, L., de la Rue du Can, S., Sinton, J., Worrell, E., Nan, Z., Sathaye, J., Levine, M. (2006), “Sectorial trends in global energy use and greenhouse gas emissions” LBNL-56144. Ernest Orlando Berkeley National Laboratory, Environmental Energy Technologies Division, Berkeley, CA July. /http://ies.lbl.gov/iespubs/56144.pdfS.
 
-Rajamani, J., Bhat, C., Handy, S., Knaap, G., Song, Y (2003), “Assessing impact of urban form measures on nonwork trip mode choice after controlling for  demographic and level-of-service effects” Transportation Research Record, No. 1831, pp. 158–165.
 
-Schafer, A. (2000), “Regularities in travel demand: an international perspective” Journal of Transportation and Statistics, December, pp. 1–31.
 
-Schipper, L., Marie-Lilliu, M., Gorham, R. (2000), “Flexing the Link between Transport Greenhouse Gas Emissions: A Path for the World Bank”. International Energy Agency, Paris June. Website:   /http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/flex2000.pdfS.
-Schafer, A. (2000), “Regularities in travel demand: an international perspective”. Journal of Transportation and Statistics, December, pp.1–31.
 
-Steenbrink, P.A. (1974), “Optimization of transport networks” USA: John Wiley.
 
-UNFCCC, (2013a), “CDM Project Cycle”,:http://cdm.unfccc.int.
 
-UNFCCC, (2013b), “Distribution of Registered Project by Scope".
 
-Zegras P., (2007), “As if Kyoto mattered: The clean development mechanism and transportation”, Energy Policy No. 35, pp. 5136–5150.
 
-آزما، (1385)، "گزارش مطالعات ارزیابی تفصیلی زیست محیطی راه آهن محور اصفهان-شیراز: وزارت راه و شهرسازی"، مهندسین مشاور آزما، ایران.
-وکیلی، ع.، حوری جعفری، ح. فتحی، ع. (1392)، "تجزیه و تحلیل وضع موجود و مطلوب تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل"،  هزاره سوم اندیشه؛ موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، ایران.
-ولایی، ع.، (1386)، "بررسی تاثیر طرح­های توسعه ریلی بر غلظت گازهای گلخانه­ای با رویکردی بر طرح­های CDM"، شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور، معاونت ساخت و توسعه راه آهن­، بنادر و فرودگاه­ها، ب ، دفتر فنی و امور طرحها، ایران.
-مترا، (1385)، "گزارش مطالعات توجیه فنی و اقتصادی محور راه آهن رشت-آستارا"، وزارت راه وشهرسازی، مهندسین مشاور مترا، ایران.
-یونسکو، (1373)، "علم و تکنولوژی در خدمت حمل و نقل" مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.