بررسی و مطالعه عرض و محل تشکیل ترک‌ها در روسازی‌های بتنی تحت بارهای ناشی از اختلاف دما و چرخ هواپیمای B777-300 در سطوح پروازی فرودگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه غیر انتفاعی شمال، ایران

2 دانش آموخته دکتری، استادیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناش ارشد، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، تهران، ایران

چکیده

 دال‌های بتنی ساخته شده در روسازی‌های بتنی بر اثر بارهای وارده تغییر شکل می دهند و این تغییر شکل باعث ایجاد ترک در مقطع آن‌ها می شود. در این پژوهش نقش ابعاد و ضخامت دال‌های مسلح(JRCP) تحت تغییرات دما و هواپیمای B777-300 بارگذاری شده است و مقدار و محلو عرض ترک‌ها بررسی شده است تا تاثیر هر کدام از آن تعیین شود. این تحقیق با مطالعات میدانی و تحلیل نرم افزاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش ضخامت و ابعاد دال بتنی، عرض ترک‌ها ناشی از تاثیر پارامتر اختلاف دما بیشتر شده است و با کاهش ابعاد دال بتنی، تعداد درزها افزایش یافته است که منجر به کاهش پیوستگی دال­ها به همدیگر و افزایش نفاط بحرانی و ایجاد تعداد ترک‌های بیشتر شده است. همچنین با اعمال بارهای ناشی از چرخ که در لبه دال انجام شده است مقدار و عرض ترک‌ها بیشتر از حالت بارگذاری در وسط دال بتنی می باشد و رژیم ترک‌ها به صورت خطی تشکیل شده است­. با بررسی عرض ترک‌ها در قسمت های مختلف دال‌ها بتنی شاهد هستیم که عرض ترک در سطح زیرین دال‌های بتنی نسبت به رویه بیشتر است. در خصوص محل تشکیل ترک‌ها در محل اعمال بار چرخ در مقطع زیر دال بتنی، ترک‌ها دقیق در مرکز سطح اعمال بار و در اطراف آن گسترش یافته است و در سطح رویه دال بتنی در اطراف محل تماس چرخ و به شکل شعاعی تشکیل شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Study of the Width and Location of the Formation of Cracks in Concrete Pavements under the Load due to the Difference in Temperature and the Wheel of the B777-300 Aircraft at the Airport's Pavement

نویسندگان [English]

  • S. Gh.R. Shiraziyan 1
  • P. Vayati 2
  • M. M. Ghahanouniya 3
1 Ph.D., Assistant Professor, Faculty Member of North-for-Profit University, Iran
2 Ph.D., Assistant Professor, Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
3 , Graduate Student, Imam Khomeini International Airport, Tehran, Iran
چکیده [English]

Slab made of concrete pavement under the load deformation and deformation caused  them cracks to the section.in this study the size and thickness  of the concrete slab(JRCP) under the Temperature loading and aircraft B777-300in the amount and location and width of cracks were studied to determine the effect of it. The research field studies and library and using design software slab (safe) an analysis model is designed.  The results show that by increasing the slab thickness and dimension, the width of the cracks under loads caused by the temperature difference is further reduced in size suggests continuity between the slap is low caused cracks and the increase of leave and the creation of critical that more is. The load carried by the wheel at the edge of the slab and the width of the cracks is more of a load in the middle of the slab and the cracks made linearly. By study  the cracks on the slab with variable dimensions and load type shows that the with variable dimensions and load type shows that the width of cracks on the underside of the slab surface is greater than  the surface .on the formation of cracks in the wheel load at the section of the slab.  Leaving detailed in the center of the surface and spread it around in place of slab surface cracks around the back wheel and the radial shape is formed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature Variation
  • Aircraft Wheel Load
  • Concrete Slab
  • Cracking Regime
- "راهنمایی طراحی روسازی فرودگاه نشریه 353"، (1385)، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور.
 
-Computers and Structures, Inc. )(1995), “SAFE, version 12.3.0، slab analysisby the finit element method”. Berkeley.
 
-Yang H.Huang، (2004), “Pavement Analysis and Design”, Amreca: University Of  Kentucky – Second Edition
-Federal Aviation Administration (FAA), (2008), D6-58329.
-Federal Aviation Administration (FAA), (1995), “Advisory circular 150/5320-6D. Airport pavement design and evaluation”. U.S. Federal Aviation Administration.
 
-Pavement Design for Airfields (2008),
“UFC (Unified Facilities Criteria) 3-260-02”.
 
-SHRP (2004), “Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (NCHRP 1-37A)”, American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington D.C.
 
-Rigid Pavements for Airfields Tech Manual TM 5-825-3 U.S. (1988), “Army Corps of Engineers A.G. Publication Center St. Louis Mo”.