ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بندر امام خمینی (ره) از دیدگاه مالکان شناور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 ، مربی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

در راستای بهبود عملکرد زنجیره تأمین بنادر، ایجاد یک سیستم اندازه گیری عملکرد ضروری است. الگو های مختلف ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین، معیارهای بسیاری برای ارزیابی عملکرد تعریف می‌کنند که از شاخص‌های کلی تا شاخص‌های عملیاتی بسیار تفضیلی را در بر می‌گیرد. به منظور ارزیابی زنجیره تامین بندر امام خمینی (ره)، ابتدا با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای به بررسی اهمیت ویژگی های عملکردی زنجیره تامین (قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، پاسخگویی، مشارکت، هزینه و بهره وری)  از نظر مالکان شناور ها پرداخته شده است. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو-ویلک[i]، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و چولگی و کشیدگی استفاده شده است. جهت اندازه‌گیری تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است .جهت آسیبشناسی ومشخصنمودننقاطقوتوضعفزنجیره تامین بندرواتخاذراهبردهای بهبود، الگوی تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده شده است. شاخص های شناسایی شده در قالب پرسشنامه­ پنج گزینه ای طیف لیکرت بین 22 شرکت نمایندگی کشتیرانی ( مالکان شناور) در بندر امام خمینی (ره) توزیع گردید. پس از اولویت بندی شاخص های پرسشنامه، ماتریس اهمیت عملکرد  مربوط به مالکان شناور ها تشکیل شده است. نتایج حاکی از آن است که از نظر مالکان شناورها؛ اهمیت ویژیگی های عملکردی زنجیره تامین، در سطح بالا و یا قابل قبولی هستند. همچنین نحوه پاسخ دهی بندر به درخواست صاحب شناور یا نماینده و حفظ ایمنی شناور بیشترین اهمیت و مدت زمان انجام بازرسی سازمان استاندارد کمترین اهمیت را از نظر مالکان شناور ها در ارائه خدمات بندر امام دارد.
 
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Supply Chain Performance of Imam Khomeini Port from the Ship-Owners Perspective

نویسندگان [English]

  • D. Razmjooei 1
  • M. Abbaspour 2
  • M. Amin Kouhbor 3
1 Instructor, Maritime Economics and Management Department, Khoramshahr University of Marine Science & Technology, Iran
2 Instructor, Maritime Economics and Management Department, Khoramshahr University of Marine Science & Technology, Iran.
3 Maritime Economics and Management Department, Khoramshahr University of Marine Science & Technology, Iran
چکیده [English]

In order to improve supply chain performance of ports, create a system of performance measurement is essential. Different pattern assess supply chain performance, define criteria to assess performance that encompasses general indicators to detailed operational indicators. In order to assess supply chain of Imam Khomeini Port, using single-sample t-test to evaluate the significance of supply chain performance (reliability, flexibility, accountability, participation, cost and productivity) from the ship-owners perspective. Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test and skewness and kurtosis were used to assess the normality of the data. SPSS software was used to measure statistical analysis. Importance-Performance Analysis model is used to pathology and identify strengths and weaknesses of port supply chain and improve strategies. Identified indicators in the five-item Likert scale questionnaire were distributed among 22 shipping agencies (ship-owners) in Imam Khomeini Port. Matrix importance-performance of the ship-owners is formed after prioritizing the questionnaire indicators. The results indicate that the importance of supply chain performance characteristic, at a high level or are acceptable from the ship-owners perspective. As well as how port respond to the request of the ship-owners or representative and ship safety have utmost importance and duration of the standard organization inspection have least importance from the ship-owners perspective to provide Imam Khomeini Port services.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Importance-Performance Analysis model
  • Imam Khomeini Port
مانیان،ا.، دهاقانی نیری،م.، اخوان انوری،م.ن. و قربانی،د. 1389. شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین (مطالعه موردی صنعت قطعه سازی خودرو( فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 17، بهار 1389، ص 24-1
 
Almotairi, B and Lumsden, K. (2009) Port Logistics Platform Integration in Supply Chain Management‟, International Journal of Shipping and Transport Logistics, Vol.1, No.2, pp-194-210.
Bichou, K. and Gray R..(2004) A Logistics and Supply Chain Management Approach to Port Performance Measurement‟, Maritime Policy and Management, 2004, 31(1): 47-67.
Bolstorff, P. (2003) Measuring the impact of supply chain performance, CLO/ Chief Logistic Officers, vol. 12, pp. 5 – 11.
Carbone, V., Martino, M. D.(2003) The changing role of ports in supply chain management: an empirical analysis, Maritime Policy and Management, 30(4):305-320.
Chuanxu, W. (2001) Measuring Port Supply Chain Performance Using Fuzzy AHP http://tajerantarkhis.blogfa.com.
Gunasekaran, C. Patel, R.E. McGaughey (2004) A framework for supply chain performance measurement, International Journal of Production Economics 87 (3) 333- 347.
Marlow P.B., and Paixão A.C.(2003) Measuring Lean Ports Performance‟, International Journal of Transport Management, Vol.1, No.4, pp-189-202
Martin, J. and Thomas, B. J. (2001) The container port community, Maritime Policy and Management,28(3), pp. 279–292.
Panayides, P.M. and Wook Song, D. (2009) Port integration in global supply chains: measures and implications for maritime logistics. International Journal of Logistics Research and Applications, Vol.12, No.2, pp-133-145.
Paixo, A.C., and Marlow P.B.(2003) Fourth Generation Ports: A question of agility, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol.33, No.4, pp-355- 376.
Robinson, R. (2002) Ports as elements in value-driven chain systems: The new Paradigm, Maritime Policy and Management, Vol.29, No.3, pp-241-255.
Sarmad, Z., Bazargan,A., Hejazi A. (2007) Research methods in behavioral sience. Tehran agah publication.
Shphard, C. and Gunter, H. (2006) Measuring supply chain performance: current research and future directions, Internatonal Journal of Produtivity and performance Management 55 (3/4) 242- 258.
Slack B. and Frémont A. (2005) Transformation of ort Terminal Operations: from the local to the global. Transport Reviews. 25(1):117-130.