مدل‌سازی و حل ابتکاری مسئله برنامه‌ریزی موجودی با ملاحظه تنوع در روش‌های حمل‌ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) یکی از استراتژی‌های معمول در زنجیره تأمین است که در آن به فروشنده اجازه داده می‌شود تا از طرف خریدار با توجه به محدودیت‌های ‌ذکر شده در قرارداددر مورد زمان و مقدار تحویل تصمیم‌‌گیری کند. در این مقاله یک زنجیره تأمین دو سطحی شامل یک فروشنده و چند خرده‌فروش تحت استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده را با وجود محدودیت گنجایش انبار خرده‌فروش و جریمه برای اضافی موجودی انبار با درنظر گرفتن شیوه‌های مختلف حمل و نقل با ظرفیت‌های مختلف ارائه شده است. سپس با ارائه روش حل ابتکاری مدل برنامه‌ریزی غیرخطی عددصحیح بدست آمده حل شده است. در این مدل چرخه سفارش‌دهی خرده فروشان مستقل از یکدیگر و فروشنده عمل می‌کند.همچنین تنوع و هزینه‌های حمل و نقل سفارشات نیز  براساس مقدار سفارش و روش حمل در نظر گرفته شده است. هدف از ارائه این مدل و روش حل یافتن مقدار سفارش و تعداد ارسال های فروشنده به خرده‌فروش‌ها و روش حمل‌ونقل سفارشات برای کمینه سازی هزینه کل موجودی و حمل‌و‌نقل به خصوص برای مسائلی با ابعاد بزرگ در زمان کم است. پس از ساخت مدل ریاضی، از نرم افزار لینگو و روش ابتکاری برای یافتن مقادیر بهینه در مثال‌های عددی استفاده شد نتایج حاصل نشان می‌دهد که با افزایش تعداد خرده‌فروش‌ها پیچیدگی و زمان حل مدل توسط لینگو به سرعت افزایش می‌یابد و روش حل ابتکاری پیشنهادی توانست مسائل را به خصوص در ابعاد بزرگ با دقت بیشتر و در زمان بسیار
کمتر حل کند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Heuristic Solution for Inventory Management Problem Considering Various Transportation Modes

نویسندگان [English]

  • M. Hasanpour 1
  • N. Dabiri 2
1 M.Sc., Student, Faculty of Engineering, University of Science and Technology Mazandaran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The vendor managed inventory is one of the common policies in supply chain partnership that allows a vendor to place orders on behalf of the customers according to the constraint that are agreed upon a contractual agreement. In this paper, we propose a two-echelon supply chain model consisting of a single vendor and multiple retailers under the VMI strategy which specifies the space limits of the retailers' warehouses and penalty costs for excess of stocks by considering different transportation modes under different capacities. Then, the resulted non-linear programming model by proposing a heuristic method[s1] . In this model, retailers’ order cycles are considered independent of each other and also independent of the vendor’s distribution[s2]  cycle. Furthermore, the costs associated with the variety of the items and their shipping is considered based on the orders quantities and transportation mode. The aim of the proposed model is to determine the quantity of the orders along with the number of shipments received by retailers and transportation mode such that the total inventory and transportation costs of the chain are minimized jointly, especially for large dimension problems in a short time. The exact optimal solution of this model is obtained by coding in common mathematical optimization software, Lingo, and the result is compared with the result derived from our proposed heuristic method.[s3]  It is found that the running time of the exact solution is highly affected by the increase in the number of the retailers, and the suggested heuristic method is capable of solving the model in a much less time.
 
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vendor managed Inventory
  • Single Vendor and Multi Retailers
  • Shipment Cost
  • Transportation Methods
  • Heuristic Method
-    Almehdawe, E., & Mantin, B. (2010), Vendor managed inventory with a capacitated manufacturer and multiple retailers: Retailer versus manufacturer leadership. International Journal of Production Economics, 128(1),
pp. 292-302.
-    Cárdenas-Barrón, L. E., Treviño-Garza, G., & Wee, H. M. (2012), A simple and better algorithm to solve the vendor managed inventory control system of multi-product multi-constraint economic order quantity model. Expert Systems with Applications, 39(3), pp.3888-3895.
-    Darwish, M., & Odah, O ((2010)­, Vendor managed inventory model for single-vendor multi-retailer supply chains. European Journal of Operational Research, 204(3), pp.473-484.
-    Disney, S. M., Potter, A. T., & Gardner, B. M. (2003), The impact of vendor managed inventory on transport operations. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 39(5), pp.363-380.
-    Duan, Y., Luo, J., & Huo, J. (2010), Buyer–vendor inventory coordination with quantity discount incentive for fixed lifetime product. International Journal of Production Economics, 128(1), pp.351-357.
-    Goyal, S. K., & Nebebe, F. (2000), Determination of economic production–shipment policy for a single-vendor–single-buyer system. European Journal of Operational Research, 121(1), pp.175-178.
-    Hariga, M., Gumus, M., Daghfous, A., & Goyal, S. (2013), A vendor managed inventory model under contractual storage agreement. Computers & Operations Research, 40(8), pp.2138-2144.
-    Lee, C. C., & Chu, W. H. J. (2005). Who should control inventory in a supply chain? European Journal of Operational Research, 164(1),
pp.158-172.
-    Lin, Z., Cai, C., & Xu, B. (2010). Supply chain coordination with insurance contract. European Journal of Operational Research, 205(2),
pp.339-345.
-    Pasandideh, S. H. R., Niaki, S. T. A., & Nia, A. R. (2011), A genetic algorithm for vendor managed inventory control system of multi-product multi-constraint economic order quantity model. Expert Systems with Applications, 38(3), pp.2708-2716.
-    Qin, Y., Tang, H., & Guo, C. (2007), Channel coordination and volume discounts with price-sensitive demand. International Journal of Production Economics, 105(1), pp.43-53.
-    Ramanathan, U. (2013), Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process. Omega, 41(2), pp.431-440.
-    Sari, K. (2008), On the benefits of CPFR and VMI: A comparative simulation study. International Journal of Production Economics, 113(2), pp.575-586.
-    Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2004), Managing the supply chain: the definitive guide for the business professional: McGraw-Hill Companies.
-    Yao, Y., Evers, P. T., & Dresner, M. E. (2007), Supply chain integration in vendor-managed inventory. Decision support systems, 43(2), pp.663-674.
 
-    Yu, Y., Wang, Z., & Liang, L. (2012), A vendor managed inventory supply chain with deteriorating raw materials and products. International Journal of Production Economics, 136(2), pp.266-274.­
-    Zhang, T., Liang, L., Yu, Y., & Yu, Y. (2007), An integrated vendor-managed inventory model for a two-echelon system with order cost reduction. International Journal of Production Economics, 109(1), pp.241-253.