تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت واگن‌های باری خارجی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی، تهران، ایران

چکیده

 یکی از تکنیک‌هایی که به سازمان‌ها جهت دستیابی به اهدافشان یاری می‌دهد، تکنیک تجزیه و تحلیل سیستم‌ها است. مقاله حاضر نتیجه پروژه تحقیقاتی است که به منظور تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت واگن‌های باری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. سیستم مدیریت واگن‌های باری شامل دو زیر سیستم توزیع و سیر واگن‌های داخلی و توزیع و سیر واگن‌های خارجی می‌شود. در این مقاله به تجزیه و تحلیل زیر سیستم توزیع و سیر واگن‌های خارجی پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل این سیستم که در حال حاضر به صورت نیمه مکانیزه درآمده، برای بررسی و یافتن نیازمندی‌ها و مشکلات آن ضروری است. برای انجام این تحقیق از متدولوژی ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم‌ها استفاده شده است. پس از انجام مراحل مربوط به تحلیل وضعیت موجود و مستندسازی و ارزیابی آن، مشکلات سیستم موجود شناسایی و نیازمندی‌های سیستم مطلوب تعیین گردیده است. بر اساس مشکلات و نیازمندی‌های شناسایی شده، اقداماتی جهت بهبود و اصلاح وضعیت موجود ارائه و مدل‌های وضعیت مطلوب طراحی گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Foreign Wagons System Management in Iranian Railways

نویسندگان [English]

  • M. Yaghini 1
  • M. Talebi 2
1 Assistant Professor, School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., University of Economic Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the important techniques that can help organizations to achieve their goals is systems analysis technique. This paper is the results of a research project. It analyzes the wagon system management of railway of the Islamic Republic of Iran. Wagon management system consists of two-sub systems, namely, domestic cars and foreign cars management systems. In this paper, the distribution and trend of foreign cars has been analyzed. In order to select a methodology, we have reviewed some methodologies and finally structured systems analysis and design methodology (SSADM) has been selected. This methodology has six main phases. The two first phases, namely, investigation of the current environment and business system options have been implemented. We have implemented of it. After analyzing the current situation and documenting and evaluating, the problems and requirements of a new system have been determined. Based on the identified problems and needs, measures to improve the present system and the desired situation model are designed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems Analysis
  • Structured Methodology
  • Iranian railways
  • Foreign Cars Management
Boroujerdi, M., Sharifian, S. and Yaghini, M. (2007), "Re-engineering processes within the functional range of Railways of Islamic Republic of Iran", 8th International Conference on Rail Transportation, September.
 
-Berch, John. And Nytricy, Gary Gerald., Gheibi, M. (2001), "Information systems in theory and practice", Vol. 2, Public Administration Training Center.
-Chatterjee, R., & Wolfe, P. (2003), “Evaluation of using RFID passive tags for monitoring product location /ownership”. Arizona State University Press.
 
-Dennis, A (2012), "Systems analysis and design", Wiley.
 
-Erhard, K.-H., Schmidtke, Y, & Strahberger, H. (2000), "Train tracking and tracing based on automatic vehicle identification. Signal Und Draht, 92(10), 13-16.
 
-Kendall, K. E. and J. E. Kendall (2010), "Systems analysis and design", Prentice Hall.
 
-Finkenzeller, K (2000), RFID Handbook:  “Radio-frequency identification fundamental applications”: John Wiley & Sons.
 
-Fitzgerald, Brian. (1996), "Formalized systems development methodologies: A critical perspective", Information Systems Journal. Vol. 6, No. 1, January, pp. 3-23.
Papatsoutsos, Dimitrios, (2005), "Information systems development methodologies in the age of digital.
-Economy", University of Athens Department of Informatics University Campus TYPA Buildings.
 
-Parsa, S (2000)," Systems analysis and design (UML - SSADM) in software engineering".
-Yaghini, M., S. Sharifian and M. R. Akhavan. (2012), "Reengineering the locomotive operation management process in the Railways of Iran (RAI)". 8th International Conference on Traffic and Transportation Studies. Changsha, China. pp. 86-97.
 
-Zahedi, S (2002), "Analysis and design of systems and procedures", Field of public management, Tehran, Payam Noor University.
 
-"Statistical yearbook of transportation" (2011), Office of Statistics and Information Technology, Department of Statistics.
 
-"Document privatized rail industry" (2010), the Islamic Republic of Iran Railways Corporation, Department of Transportation, and source: a comprehensive website of Transport, September, 2009, website: www.railwayir.persianblog.ir
 
-http//www.rai.ir