بررسی تاثیر رهیافت خرید به موقع در زنجیره عرضه پوشاک با استفاده از الگوریتم یکپارچگی حمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

جهانی شدن و ظهور رقابت پذیری و اثر آنها بر خط مشی سازمان­ها به برون سپاری قطعات و خدمات باعث شده است که شرکت­ها به عملکرد خرید و تصمیم گیری­های مرتبط با آن، همچون تصمیم به خرید و زمانبندی خرید اهمیت قابل توجهی دهند. لجستیک به موقع و به ویژه خرید به موقع آنجا اهمیت مضاعف می­یابد که در برخی صنایع مانند نساجی و پوشاک، وجود موجودی و نگهداری آن و پیروی از سیستم‌های تامین و تولید سنتی، منجر به عملکردی نا­مناسب در بازار می‌شود. لذا در این مقاله، مدلی مفهومی بر کاربرد مفهوم به موقع در بخش خرید یک زنجیره عرضه پوشاک ارائه می­شود. در این راستا، مقوله­ای مانند شناسایی و طبقه­بندی چند معیاره اقلام و تامین‌کنندگان تحت شبکه به موقع در نظر گرفته شده و بر پایه هزینه­های لجستیک، مدل تثبیت شده حمل با بررسی انواع وسایل نقلیه، جهت جمع‌آوریاقلام از تامین کنندگان پیشنهاد می­شود. ضمن پیاده سازی الگوریتمی برای رویه حمل یکپارچه، میزان تاثیرپذیری هزینه‌ها با استفاده از مطالعه عددی در زنجیره عرضه کالای نساجی (کت و شلوار) تحت بررسی قرار می­گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Just-In-Time Purchasing Approach for Clothing Supply Chain by Freight Consolidation Policy

نویسندگان [English]

  • R. Ghasemy Yaghin 1
  • Sh. Karami 2
1 Assistant Prof.‌, Clothing Engineering and Management Group, Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Stud., Clothing Engineering and Management Group, Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Globalization and competitiveness and their effort on outsourcing approach of an organization have involved it to consider purchasing role and its performance in supply chains as an important issue. Regarding JIT purchasing advantages in manufacturing industries, there is a growing trend toward JIT purchasing in research studies. Due to inventory and its related costs especially in textile and clothing industries, traditional procurement and production systems lead to unprofitability. Therefore, JIT logistics and purchasing have an important role in these industries. In this paper, we propose a conceptual model for JIT purchasing in a clothing supply chain. Via generalizing items and supplier classification strategies under Just-In-Time network, a freight consolidation model for gathering items based upon logistics costs is developed. An efficient algorithm for freight consolidation policy in the clothing supply chain is implemented. Finally, an illustrative example is used to show the model applicability and logistics cost efficiency of approach.
 
 
   

کلیدواژه‌ها [English]

  • JIT Logistics
  • JIT Purchasing
  • Multi Criteria ABC Classification
  • Freight Consolidation Policy
  • Clothing Supply Chain
- براون، ج، شیونان، ج، و هارن، ج، (1394)، "سیستم‌های مدیریت تولید (با نگرش یکپارچه)"، ترجمه غضنفری ،م. و صغیری، س.، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دهم، تهران.
 
-Aissaouni, N., Haouari, M., Hassini, E., (2007), “Supplier selection and order lot sizing modeling: A review”. Computers and Operations Research. 34, pp. 3516-3540.
-Alcaraz, J., Maldonado, A., Iniesta, A., Robles, G., Hernandez, G., (2014), “A Systematic Review/survey for JIT Implementation: Mexican Maquiladoras as case study”. Computer in Industry. 65, pp.761-773.
 
-Ansari, A. Modarress, B., (1988), “JIT purchasing as a quality and productivity center”. International Journal of Production & Research. 26(1), pp.19-26.
 
-Banerjee, S., Sriram, V., (1995), “The impact of electronic data interchange on purchasing: an empirical investigation”. International Journal of Operations and Production Management. 15, pp.13-17.
 
-Chakraborty, A.  Chatterjee, A., (2016), “A surcharge pricing scheme for supply chain coordination under JIT environment”. European Journal of Operations Research. 253, pp.14-24.
 
-Chandrashekar, A., (1994), “Just-in-Time: A Case Study of the Grind behind the Glamour”.
International Journal of Purchasing and Materials Management. 30(3), pp. 19-26.
 
-Chen, S., & Chen, R.,  (1997), “Manufacturer-supplier relationship in a JIT environment”. Production and Inventory Management Journal. 37, pp.58–64.
 
-Danese, P., Romano, P,. Bortolotti, T., (2012),  “JIT production, JIT supply and performance: investigating the moderating effects”. Industrial Management & Data Systems. 112 (3), pp.441-465.
 
-Dong, Y., Carter, C, R., Dresner, M, E., (2001), “JIT purchasing and performance: an exploratory analysis of buyer and supplier perspectives”. Journal of Operations Management. 19, pp.471-483.
 
-Fawcett, S. E., Scully, J., A. (1995), “contingency perspective of just-in-time purchasing: globalization, implementation and performance”. International Journal of Production Research. 33, pp.915-923.
 
-Garg, D.,­ (2010), “JIT purchasing: Literature review and implications for Indian industry”. Production Planning & Control. 10 (3),
pp.276-285.
 
-Garg, D., Deshmukh, S. G., Kaul, O. N.,   (1996), “Parametric analysis of inventory models under JIT purchasing agreements”. In National Conference Operational Research in Modern Technology. REC Kurukshetra, 8-9 March, 1,  pp.­c22-c27.
 
-Garg, D., Deshmukh, S. G., Kaul, O. N., “Parametric analysis of a logistic-based inventory model under JIT purchasing agreements”. In International Conference ‘CAD, CAM, Automation, Robotics and Factory of Future’. 17–20 December, Jamia Milia Islamia, New Delhi, India, 1996c,
pp. 935- 944.
 
-Garg, D., (1997), “Relevance of JIT purchasing in Indian industries”. Ph. D. thesis, Kurukshetra University, Kurukshetra, India.
 
-Garg, D., Deshmukh, S. G., Kaul, O. N., (1997), “Critical analysis in JIT purchasing in Indian context”. Productivity. 37, pp.­271-277.
 
-Garg, D., Deshmukh, S. G., Kaul., O. N., (1997), “Supplier evaluation in JIT purchasing: inferences from a survey”. Productivity, 38, pp.322-326.
 
-Garg., S., Vrat., P., Kanda, A., (1995), “Work culture in JIT environment”. Productivity. 35, 1995, pp.463-466.
 
-Gelinas, R. Drolet, J., (1996), “Just- in- time purchasing and the partnership strategy”. European Journal of Purchasing & Supply Management. 2(1), pp.­39-45.
 
-Ghasimi, S., Ramli, R.,  Saibani, N., (2014), “­A genetic algorithm for optimizing defective goods supply chain costs using JIT logistics and each-cycle lengths”. Applied Mathematical Modelling. 38, pp.­1534-1547.
 
-Gonzalez, J. Suarez-Gonzalez, I. Spring, M., (2000), “Complementarities between JIT purchasing practices: An economic analysis based on transaction cost”. International Journal of Production Economics. 67,
pp.279-293.
 
-Gupta, O. K., Kini, R.B., (1995), “Is price quantity discount dead in a just-in-time environment”. International Journal of Operations and Production Management. 15, pp.261-270.
 
-Hong, J., Hayya, J., (1997), “Just-In-Time purchasing: Single or multiple sourcing”. International Journal of Production Economics. 27, pp.175-181.
 
-Jones, D. T., Hines, P., Richn., (1997), “Lean logistics”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 27 (3/4), pp.153-173.
 
-Kaynak, H. Pagan, A., (2003), “Just-in-time purchasing and technical efficiency in the US manufacturing sector”. International Journal of Production Research. 41(1), pp.1-14.
 
-Landry, S., Duguay, C., (1997), “Integrating MRP, kanban and barcoding systems to achieve JIT procurement”. Production and Inventory Management Journal. 37, pp. 8-12.
 
-Leavy, B., (1994), “Two strategic perspectives on the buyer-supplier relationship”. Production and Inventory Management Journal, 35, pp.47-51.
 
-Lee Stamm, C. & Golhar, Y., (1993), “JIT purchasing: attribute classification and literature review”. Production Planning & Control. 4(3), pp.273-282.
 
-Mohan, M. T. R., and Singh, N. P., (1995) “Buyer-supplier relationships: the case from Indian diary co-operatives”. Productivity. 35, pp.643-647.
 
-Monczka, R.M., Handfield, R.B., Giunipero, L.C., Patterson, J.L. (2016), Purchasing & Supply Chain Management, Congage learning, Boston.
 
 
-Mukhopadhyay, S. K., (1995), “Optimal scheduling of just-in-time purchase deliveries”. International Journal of Operations and Production Management. 15, pp.­59-69.
 
-Nassimbeni, G., (1995), “Factors underlying operational JIT purchasing practices: Result of an empirical research”. International Journal of Production Economics. 42, pp.275-288.
 
-Romero, B.P., (1991), “The other side of JIT in supply management”. Production and Inventory Management Journal. 32, pp.1-2.
 
-Roy, R.N., Guin, K. k., (1999), “A proposed model of JIT purchasing in an integrated Steel plant”. International Journal of Production Economics. 59, pp.179-187.
 
-Schniederjans, M, J., Cao, Q., (2000), “A note on JIT purchasing vs. EOQ with a price discount: An expansion of inventory costs”. International Journal of Production Economics. 65,
pp. 289-294.
 
-Shnaiderman, M. Ben-Baruch, L.,  (2016), “Control and enforcement in order to increase supplier inventory in a JIT contract”. European Journal of Operations Research. 250, pp.143-154.
 
-Sultan S., Garg, D., (2011), “JIT system: concepts, benefits and motivation in Indian industries”. International Journal of Management Business Study. 1, pp. 26-30.
 
-Tersine, J., (1994), “Principle of Inventory and Materials Management”. Second Edition.
 
-Tersine, R. J., Hummingbird, E. A., (1995), “Lead time reduction: the search for competitive advantage”. International Journal of Operations and Production Management. 15, pp. 8-18.
 
-Turnbull, P., Oliver, N., and Wilkinson, B., (1992), “Buyer- supplier relations in the UK automobile industry: strategic implications of the Japanese manufacturing model”. Strategic Management Journal. 13,  pp.159-168.
 
-Waters-Fuller, N., (1995), “Just-in-time purchasing and supply: a review of the literature”. International Journal of Operations & Production Management. 15(9), pp.220-236.
 
-Wood, C. H., Kaufman, A., Merenda, M., (1996), “How Hadco became a problem solving supplier”. Sloan Management Review. Winter, pp.77-88.
 
-Wu, M., Shen, Q., Xu, M., Wu, D., (2013), “Modeling Stockout risk and JIT purchasing in ready-mixed concrete batching plants”. International Journal of Production Economics. 144, pp.14-19.