تقاضای خودروهای تجاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار‌، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

تقاضای خودرو عمدتا موضوع چالش برانگیزی در حوزه ادبیات تقاضا است که تاکنون در ایران کمتر به‌ آن پرداخته شده است. از این بین، تقاضای خودروهای تجاری موضوعی است که جذابیت کمتری برای تحقیق داشته است. در این مقاله، توابع تقاضای خودروهای تجاری تصریح و توسط روش‏های اقتصادسنجی برآورد شده است. این توابع شامل: تقاضای اتوبوس، وانت، کامیون سبک و نیز کامیون سنگین و تریلر می‏باشند. جهت مدل‏سازی این توابع تقاضا از نظریه‏های ‏تعدیل موجودی استفاده شده است. افزون بر‌آن، به‏لحاظ آن‏که تقاضای خودروی تجاری یک تقاضای مشتق شده می‏باشد، متغیرهای مرتبط با تقاضای مسافر و حمل بار در مدل‏ها لحاظ گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که در تمامی مدل‏های برآورد شده تقاضا، شاخص قیمت و موجودی خودروی دوره قبل، دو متغیر مهم اثر گذار بوده اند. در تقاضای اتوبوس، برای متغیر تعداد مسافر، متغیر جمعیت به عنوان جانشین و اثرگذار شناخته شده است. این درحالی است که برای تقاضای خودروهای باری، ارزش افزوده بخش خدمات و میزان کاالای حمل شده علاوه برمتغیرهای پیش گفته شده به عنوان متغیرهای اثرگذار شناخته شده اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Demand Model for Iran Commercial Vehicles

نویسندگان [English]

  • A. Khosravinejad 1
  • T . Zaefarian 2
1 Assistant Professor of Economic, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.Sc. Grad. Dept. of Industrial Engineering, Khatam Institute of Higher Educations, Tehran, Iran
چکیده [English]

Vehicle demand forecasting are particularly challenging in Iran because seldom researchers worked on this topic. While most of researchers in Iran studied forecasting models of passenger cars, this paper investigated commercial vehicles which have hardly been addressed in the literature. This paper forecasted demand functions of Iran commercial vehicle in different segments (pickup, transportation vehicles and wide range of truck) via econometrics methods stock adjustment models. Also, since commercial vehicle demand is a derivative one, related variable of each passenger and cargo transportation is considered in the developed model. The results illustrate that in all estimated demand models, price and inventory are seen as effective variables. In bus segment, population is a substitute and effective variable, although service values added as well as cargo are known as effective variables in pickup and truck segments.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand forecasting
  • Commercial vehicles
  • Stock adjustment model
-پورقنبرزاد، الف، (1386)، "بررسی تقاضای خودرو در ایران با تاکید بر فرآیند جهانی شدن"، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 
-ترکان، الف.، و شهبازی، م.، (1389)، "بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت­های حمل ونقل جاده ای، مسائل و راهکارها"، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 57، زمستان 1389، ص276-245­.
-چراغی، الف.، (1380)، "تخمین تابع تقاضای خودرو سواری نو در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
-داوودی، پ.، و قاسمی‏مند، ف.، (1385)،"برآورد کشش‏های قیمتی و درآمدی خودروهای سواری نو در ایران"، پژوهش‏نامه اقتصادی شماره 20، بهار 1385.
-عسکری، م.، (1383)، "­آناتومی تقاضای خودرو"، پژوهش‏نامه اقتصادی شماره 14، پاییز­.
-ناظمی، ج.، علی مومنی، ح.، جنگی، الف.، (1385) "پیش‏بینی بازار خودرو ایران براساس رفتار بازار خودروی جهانی"، اولین کنفرانس بین‏المللی مدیریت بازاریابی، تهران.
-ناظمی، ج.، علی مومنی، ح.، زعفریان، ط.، (1387)، "پیش‏بینی اندازه بازار هر یک از بخش‏های خودروهای تجاری و استراتژی توسعه بازار صنعت خودروی تجاری ایران"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران.
-ناظمی، ع.، مومنی، ح.، زعفریان، ط.، "مدل پیش‏بینی بازار خودروهای تجاری در ایران"، اولین کنفرانس نوآوری در صنعت خودرو"، تهران، دانشگاه علم و صنعت.
-Abdelwaheb, W and Sargious, M (1992), "Modelling the Demand for Freight Transport". Journal of Transport Economics and Policies, January, pp.49-70.
-Chamberlain, C. (1974), "A Preliminary Model of Auto Choice by Class of Car: Aggregate State Data," Discussion Paper, Transportation Systems Center, U.S. Department of Transportation, Cambridge, MA.
-Chow, G. (1957), "Demand for Automobiles in the U.S.: a study in consumer durables, Amsterdam"
 North- Holland.
-Lave, C., and J. Bradley (1980), "Market Share of Imported Cars: A Model of Geographic and Demographic Determinants," Transportation Research, Vol. 14A, No. 5-6 (October-December), pp. 379-388.
-Mannering, F. L., (1976), “Dynamic Econometric Models of Household Vehicle Ownership and Utilization. Department of Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology.
-McFadden, D., C. Winston and A. Boersch- Supan (1985), “Joint Estimation of Freight Transportation Decisions under Nonrandom Sampling”. In Daughety, A. F. (ed): Analytical Studies in Transport Economics, pp.137-157.
-Nerlove, M. (1956), “Estimates of the elasticities of supply of selected agricultural commodities, Journal of Farm Economics, Vol. 13. pp. 25-42.
-Stone, J. R. N. and D. A. Rowe (1957), “The market demand for durables goods, Econometrica”, Vol. 25, pp. 423-43.
-Wykoff, Frank C., (1973), “A User Cost Approach to New Automobile Purchases”. The Review of Economic Studies, Vol. 40, No. 3, pp. 377-390.